"zróżnicowanie" English translation

PL

"zróżnicowanie" in English

PL zróżnicowanie
volume_up
{neuter}

zróżnicowanie (also: dyferencjacja)
Moim zdaniem konieczne jest zróżnicowanie w zależności od wielkości firmy.
In my view there has to be differentiation according to company size.
Zróżnicowanie opłat lotniskowy powinno wynikać z przejrzystych, obiektywnych i jasnych kryteriów.
Differentiation in airport charges has to be based on transparent, objective and clear criteria.
Zróżnicowanie - inni też to przyznali - jest kluczem do tego, aby polityka sąsiedztwa się powiodła.
Differentiation - as others have said too - is the key to making the neighbourhood policy a success.
zróżnicowanie (also: różnorodność)
Zróżnicowanie reguł dotyczących praw konsumentów w Europie stanowi poważną przeszkodę dla producentów nawet przy prowadzeniu transgranicznych zakupów oraz sprzedaży towarów i usług.
The diversification of rules on consumer rights in Europe is a serious deterrent to manufacturers even in their buying and selling of goods and services across borders.
Faktem jest, że producenci żywności odpowiadają na rosnące potrzeby ciągłym opracowywaniem nowych produktów, a ich zróżnicowanie osiągają głównie poprzez dodawanie dodatków.
It is a fact of life that food manufacturers respond to the growing demand by steady development of new products, and their diversification is achieved mostly by adding additives.
Dlatego jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska jest zróżnicowanie wykorzystania źródeł energii oraz prace nad tworzeniem nowych technik pozyskiwania energii.
For this reason one of the principal challenges facing the European Union is diversification of energy sources as well as to work on creating new energy generation technologies.
zróżnicowanie (also: różnica, odrębność)
Podkreślamy zróżnicowanie tych krajów.
We are emphasising the differences between these countries.
Co gorsza, zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami naszego regionu jest większe niż w krajach "starej Unii”.
What is worse, the differences between the individual countries of our region are greater than those in the 'old' EU.
Czy debatując nad tymi ważnymi kwestiami, wzięto pod uwagę ogromne zróżnicowanie społeczne i ekonomiczne w Europie?
Were the tremendous social and economic differences across Europe taken into account when debating the important issues I just referred to?
zróżnicowanie (also: różnorodność)

Context sentences for "zróżnicowanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJakie jest zróżnicowanie geograficzne zasięgu istniejącego programu Wspólnoty?
Is the scope of the existing Community programme differentiated geographically?
PolishPopieram również proponowane przez panią zróżnicowanie w przydziale kwot.
I am also in favour of the differentiated granting of quotas that you propose.
PolishRegion ten zawsze zachowywał historyczne zróżnicowanie i różnorodność.
This region has always preserved its historical multicolour and diversity.
PolishSkrajne zróżnicowanie sytuacji w Europie oznacza, że nie można opracować jednej polityki.
The extreme diversity of situations in Europe means that no single policy can be drawn up.
PolishIm większy system, tym większa czołówka, ogon staje się dłuższy - zróżnicowanie rośnie.
In bigger systems, the head gets bigger and the tail gets longer, so the imbalance increases.
PolishPrzedmiot: Zróżnicowanie środowiska biznesu w państwach członkowskich
Subject: Uneven environment for growth and development in Member States
Polishzróżnicowanie między zwierzętami jak również w historycznych grupach kontrolnych tego gatunku.
ra inter-animal variation and were within the historical control range for this species.
PolishCieszy mnie fakt, że małe gospodarstwa otrzymają większą pomoc poprzez zróżnicowanie płatności.
I welcome the fact that small farms are to receive greater support by grading payments.
PolishOczywiście występuje także znaczne zróżnicowanie tych terenów w poszczególnych państwach członkowskich.
There is also a significant disparity among these areas in individual Member States.
PolishMusimy jednak brać pod uwagę zróżnicowanie krajowych źródeł energii i równowagę sektorową.
We must, though, take account of the variations in national sources of energy and of sectoral balances.
PolishU pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występowało duże zróżnicowanie międzyosobnicze w zakresie wartości AUC.
There was a large inter-individual variability in AUC in subjects with renal impairment.
PolishCiekawe jest olbrzymie zróżnicowanie w Afryce Subsaharyjskiej. ~~~ Mówiłem Wam w zeszłym roku - jeszcze Wam powiem.
It's interesting to see the enormous diversity within sub-Saharan Africa.
PolishJednocześnie należy w pełni docenić zróżnicowanie rolnictwa w 27 państwach członkowskich UE.
At the same time, however, the diversity of agriculture in the EU's 27 Member States should be fully appreciated.
PolishKomisja musi spojrzeć również na zróżnicowanie sytuacji bezpieczeństwa energetycznego w różnych krajach Europy.
The Commission also has to look at diversifying energy security in the various EU Member States.
PolishJest to ogromne zróżnicowanie w obrębie Afryki, które my rzadko uwzględniamy - to, że równa się wszystkiemu.
It's a tremendous variation within Africa which we rarely often make -- that it's equal everything.
PolishKiedy spojrzeć na szczepy po lewej stronie wykresu widać duże zróżnicowanie w produkcji toksyn.
Each dot corresponds to an islet from a different person -- a lot of variation on which natural selection can act.
PolishWidzimy duże zróżnicowanie w podatności w Chile, Peru i Ekwadorze, bez widocznych tendencji.
But we've got a lot of variation in antibiotic sensitivity in Chile, Peru and Ecuador, and no trend across the years.
PolishPo ostatnich rozszerzeniach Wspólnoty obserwujemy jeszcze większe zróżnicowanie warunków wykonywania pracy.
Following the most recent extension to the EU we can see an even greater diversity of work conditions.
PolishByć może konieczne jest lepsze dopracowanie tej kwestii i jej zróżnicowanie, ale to krok w słusznym kierunku.
Perhaps this needs to be better worked out and differentiated, but it is a move in the right direction.
PolishCieszy mnie, że takie zróżnicowanie opłat dopuszcza się przede wszystkim ze względu na hałas i zanieczyszczenie środowiska.
What pleases me is that we have allowed this, first and foremost, for noise and pollution.