"zrobić" English translation

PL

"zrobić" in English

PL

zrobić {verb}

volume_up
1. general
Byliśmy w stanie zrobić rzeczy, które potrzebowaliśmy zrobić.
We have been able to do the things that we need to do.
Możecie zrobić zaskakujące rzeczy, kiedy zdacie sobie sprawę co natura jest w stanie zrobić.
You can do amazing things when you realize what nature has been doing all along.
Ale gdybyście chcieli zbadać to dogłębnie, co należałoby zrobić?
But if you wanted to really do research, what do you have to do?
Ale jeśli chcemy zrobić coś twardego, mocnego, myślimy: "Dobra, chcę zrobić mocny materiał.
But if we want to make something hard, we come up, "I know, I'm going to make a hard substance.
Czy można więc zrobić maszynę, która będzie mogła zrobić dowolne przepisane soczewki bardzo szybko na miejscu?
So can you make a machine that could make any prescription lens very quickly on site?
Aby pokazać, że można stworzyć dowolny kształt, postanowiłem zrobić coś takiego.
Now, to show that we could make any shape or pattern that we wanted, I tried to make this shape.
Uważam, że jest wiele dróg wykonania użytecznej pracy w tym zakresie i nie powinniśmy tracić czasu, aby to zrobić.
I believe there many ways of performing good work in this field, and we should waste no time in doing so.
Niektórzy kandydaci są znakomici i w przesłuchaniach wypadli dobrze, inni zaś są mierni i zrobili marne wrażenie.
But whilst some nominees are excellent and performed well in the hearings, others are mediocre and made a poor impression.
Przedstawienie można było zrobić, gdy dało się zamienić scenę otwartą na pudełkową, arenę, pustą podłogę czy scenę poprzeczną.
That meant that they were able to perform, as long as they had labor they were able to go between proscenium, thrust, flat floor, arena, traverse, you name it. ~~~ All they needed was labor.
2. "kopie"
zrobić (also: wykonać, wykonywać, robić)

Context sentences for "zrobić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishOczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale istnieją sygnały, że to działa.
That is easier said than done of course, but there are indications that it works.
PolishTakie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
Such credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
PolishZapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
PolishChciałbym dokonać małej ekstrapolacji tego pomysłu, zrobić coś trochę szalonego.
So I want to extrapolate on this idea a bit with something that's a little bit crazy.
PolishTo jest eksperyment in vitro, bo bardzo trudno zrobić coś takiego w jelicie.
This is an in vitro experiment. ~~~ It's very difficult to work in the intestine.
PolishNależy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których sie już nie potrzebuje.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required.
PolishCo Komisja planuje zrobić, aby odpowiednio poradzić sobie z tym problemem?
What will the Commission be doing to deal with the problem in an adequate manner?
PolishDodaje to nam otuchy, ale jeśli chcemy osiągnąć cel 2 0C, musimy zrobić jeszcze więcej.
That is encouraging, but it is not enough if we want to respect the 2 °C target.
PolishAlbo nawet -- co zrobić, by każda wspólnota była się w stanie sama wyżywić?
Or better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?
PolishKrótko mówiąc, jedyną rzeczą, którą należy zrobić jest uzupełnienie istniejących zasad.
In essence, the only thing that need be done is to supplement the existing rules.
PolishNależy to zrobić w ramach rozporządzenia REACH oraz przepisów dotyczących pestycydów.
They should be made in REACH and in the framework of pesticides legislation.
PolishWszyscy zgadzamy się w kwestii tego, co należy zrobić i wszyscy znamy obecną sytuację.
We all agree on what is needed, and we are all familiar with the present situation.
PolishJeśli zachodzi konieczność powtórzenia badania, można to zrobić dopiero następnego dnia.
If the test needs to be repeated, this should not be done until the following day.
PolishJesteśmy gotowi udzielić absolutorium, jednak musimy teraz zrobić kolejny krok naprzód.
We are prepared to grant discharge, but now we really must go a step further.
PolishPani przewodnicząca, należy coś zrobić z tym oburzającym podporządkowaniem kobiet.
Madam President, something must be done about the shocking subordination of these women.
PolishNie ma konieczności kupowania płyt CD ze Szwajcarii, można to zrobić w inny sposób.
It is not necessary to buy CDs from Switzerland; there is another way to go about this.
PolishNależy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines that you no longer need.
PolishNie jesteśmy jednak w stanie zrobić tego w tak krótkim czasie, jaki mamy do pojutrza.
However, we cannot manage this in the short time we have until the day after tomorrow.
PolishNależy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
Ask your pharmacist how to 132 dispose of medicines no longer required.