"zważać" English translation

PL

"zważać" in English

PL

zważać {imperfective verb}

volume_up

Context sentences for "zważać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy nadal zważać na Północ, nie możemy jej ignorować ani odizolować dyplomatycznie.
We must continue to be attentive to the north; we must not ignore it or isolate it diplomatically.
PolishUE musi zważać na potrzebę oszczędności, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o budżet ESDZ.
The EU must be sensitive to the need for austerity, particularly when it comes to the budget of the EEAS.
PolishWłaśnie na to wydaje się nie zważać większość tego Parlamentu.
That is what the majority of this Parliament seems to ignore.
PolishZwyczajni obywatele oczekują, że Europa będzie zważać na ich problemy, a firmy oczekują, że wdroży ona strategię, która będzie przeciwdziałać powszechnemu dumpingowi socjalnemu.
Ordinary people expect Europe to be attentive to their concerns, and companies expect Europe to implement a policy that will counter widespread social dumping.
PolishJednak musimy być świadomi i zważać na to, że piękne, nienaruszone środowisko jest też częścią narciarstwa, a ludzie nie będą jeździć na narty tam, gdzie już go nie ma.
However, as we must be aware and must take into consideration, a beautiful, intact environment is also a part of skiing, and people will not go skiing where this no longer exists.
PolishW tym kontekście musimy podjąć możliwie jak najbardziej zgodną decyzję i tym razem nie zważać na to, że mamy nieco odmienne opinie o kwestii energii jądrowej.
In the light of this, it is important for us to take as united a decision as possible and, for once, overlook the fact that we have slightly differing opinions on the issue of nuclear power.
PolishKonkurencyjności zważać na słowa.
You will therefore understand that, while awaiting strategic impetus from our Heads of State or Government, as President of the Competitiveness Council, I must exercise some caution in what I say.
Polish"Ale” oznaczało, że powinniśmy nie zważać na wynik i kontynuować proces harmonizacji sądownictwa karnego, prawa cywilnego, imigracji, azylu i innych spraw z zakresu spraw wewnętrznych.
The 'but' meant that we should disregard the outcome and push ahead with this process of harmonising criminal justice, civil law, immigration, asylum and the rest of the home affairs field.