PL związek
volume_up
{masculine}

1. general

To trywialny związek pomiędzy prawdopodobieństwem i genetyką.
That's a rather trivial connection between probability and genetics.
Chciałbym zapytać, jaki związek Komisja widzi pomiędzy tymi dwoma dokumentami?
I would like to ask what connection the Commission sees between these two documents?
Związek między życiem a jądrami radioaktywnymi jest oczywisty.
Connection between life and radioactive nuclei is straightforward.
związek (also: unia, zjednoczenie, spójnia)
volume_up
union {noun}
To pochodzi z ich zestawu przepisów - Międzynarodowy Związek Astronomiczny.
This is from their rule book, the International Astronomical Union.
Siedemdziesiąt lat temu komunistyczny Związek Radziecki zaatakował maleńką Finlandię.
Seventy years ago, the communist Soviet Union attacked tiny Finland.
Związek Radziecki oparty był na zasadzie prawa do rządzenia.
Ladies and gentlemen, the Soviet Union was based on the principle of the right to rule.
Niemiecki związek użala się nad przesiedlonymi z Polski.
The German association of displaced persons laments the fate of people resettled from Poland.
(DE) "Związek Neuengamme zawsze sprzeciwiał się równaniu narodowego socjalizmu ze stalinizmem.”
(DE) 'The Neuengamme Association has always opposed equating National Socialism with Stalinism.'
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła związek przyczynowy pomiędzy ekspozycją na busulfan a rakiem.
The World Health Association has concluded that there is a causal relationship between busulfan exposure and cancer.
związek
volume_up
affiliation {noun} (link)
Małżeństwo (cywilny związek małżeński: spełniający wymogi prawne, ale pozbawiony aspektów religijnych) jest uznawane prawnie we wszystkich krajach UE.
Marriage (civil marriage: meeting legal requirements, but without any religious affiliation) is a legal status recognised in all EU countries.
związek (also: kontakt)
volume_up
closeness {noun} (rapport)
związek (also: szereg, łańcuch, splot)
volume_up
connexion {noun} [Brit.] [oldfsh.]
związek (also: powiązanie)
volume_up
tie-in {noun}
związek (also: stosunek, powiązanie)
Związek z leczeniem fezoterodyną jest niejasny.
The relation to fesoterodine treatment is unclear.
Nie jest jasny związek z sugammadeksem.
The relation to sugammadex is uncertain.
Ponadto w jednym z badań analizowano związek pomiędzy ryzykiem samobójczym odnośnie wskazania.
Furthermore in one of the studies the relation between suicidality risk in relation to the indication was investigated.
Jednakże przypadkowy związek ze stosowaniem repaglinidu nie został udowodniony.
However, a causal relationship with repaglinide has not been established.
Jednym z tych istotnych zagadnień jest związek pomiędzy oboma trybunałami.
One of these substantial issues is the relationship between the courts.
związek pomiędzy kolanami i jego właścicielem jest bezpośredni i intymny.
The relationship between the lap and its owner is direct and intimate.

2. "z czymś"

związek
volume_up
relevance {noun} (to sth)
Związek kliniczny jednak nie jest pewny i nie przeprowadzono badania u pacjentów.
The clinical relevance of these findings is uncertain as this has not been studied in patients.
Relacja podmiot-przedmiot ma związek z humorem.
So this whole subject-object thing has relevance to humor in this way.
Powód takiego obrotu spraw jest prosty: związek z tematem.
The reason is very simple: relevance.

Context sentences for "związek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMa to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
PolishFeministki nienawidziły nas, a ten związek od początku nie miał przyszłości.
And feminists hated us, and the whole thing was wretched from beginning to end.
PolishKu mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
And, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
PolishFondaparynuks jest wydalany w 64 do 77 % przez nerki jako niezmieniony związek.
Fondaparinux is excreted to 64 – 77 % by the kidney as unchanged compound.
PolishMa również związek z działaniem nasennym i zwiększoną skłonnością do snu.
It is also associated with a hypnotic effect and increased propensity for sleep.
PolishPierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.
And the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
PolishNajważniejszym zagadnieniem jest związek między środkami zapobiegawczymi i naprawczymi.
The key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
PolishGłówna przyczyna tego niskiego wyniku ma związek z ograniczeniami finansowymi.
The main reason for this low figure is to do with financial constraints.
PolishZgłoszono następujące działania niepożądane jako mające związek z lekiem Naglazyme:
The following side effects were reported as being related to Naglazyme:
PolishJaki związek posiada zdrowie czy orientacja seksualna ze zwalczaniem terroryzmu?
How is health or sexual orientation relevant to combating terrorism?
PolishW Finlandii odkryliśmy wyraźny związek pomiędzy ceną alkoholu a jego konsumpcją.
In Finland we have identified a clear link between the price of alcohol and its consumption.
Polish25% zgonów w grupie wiekowej od 15 do 30 lat ma związek z alkoholem.
Twenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
PolishU < 3 % pacjentów zgłaszano związek leczenia filgrastymem z powiększeniem śledziony.
Splenic enlargement was reported to be related to filgrastim therapy in < 3 % of patients.
PolishZwiązek wiąże się z białkami w około 97 %, głównie z albuminą i lipoproteinami.
Riluzole is about 97 % protein bound and it binds mainly to serum albumin and to lipoproteins.
PolishZupełną tajemnicą jest dla mnie związek między faszyzmem a zmianą klimatu.
What fascism has to do with climate change is a complete mystery to me.
PolishNawet syn Kaddafiego sugerował, że pomiędzy tymi dwiema transakcjami istnieje pewien związek.
Yet even Gaddafi's son suggested that there was a link between the two deals.
PolishIstnieje wyraźny związek pomiędzy śmiertelnością okołoporodową matek i samostanowieniem.
There is a clear link between maternal mortality and self-determination.
PolishMa to także związek z kwestią źródeł dostaw i tras przesyłowych.
This also relates to the question of the source of supply and transport routes.
PolishAle on nie wie czy to infekcja, czy ma to związek z niedożywieniem.
But he doesn't know whether it's an infection, whether it's to do with malnutrition.
PolishKilka słow o tym, jak to się wszystko zaczęło... a ma to duży związek z poczuciem szczęścia.
A few words about how I got started, and it has a lot to do with happiness, actually.