PL

zwiększyć {verb}

volume_up
Ta kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.
This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
PO wypracował ulepszony proces wytwarzania produktu, aby zwiększyć jego immunogenność.
The MAH developed an upgraded manufacturing process to increase immunogenicity.
Cechy te należy więc wzmocnić i wykorzystać, by zwiększyć ich konkurencyjność i tożsamość kulturową.
These characteristics should therefore be strengthened and exploited to reinforce their competitiveness and cultural identity.
Przede wszystkim musimy zwiększyć swoje własne możliwości, co oznacza również wzmacnianie możliwości naszych przyjaciół.
Above all, we must reinforce our own capacities, and that means reinforcing our friends' capacities as well.
Rozszerzenie i wspieranie wolontariatu ogólnoeuropejskiego jeszcze bardziej zwiększy mobilność naszych młodych obywateli.
Enhancing and promoting trans-European voluntary activities will further reinforce the mobility of our young citizens.
Istnieje rzeczywiście wielka obawa dotycząca zwiększenia napięć w regionie.
There is indeed tremendous concern about the escalating tension in the region.
Jeśli nie zwiększono dawki w 2. cyklu, nie należy zwiększać jej w kolejnych cyklach.
If the dose was not escalated at Cycle 2, escalation should not be done in subsequent cycles.
Jeśli ANC zmniejszy się do < 1, 0 x 109/ l w okresie leczenia, dawkę filgrastymu należy ponownie zwiększyć zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami
If the ANC decreases to < 1.0 x 109/ l during the treatment period the dose of filgrastim should be re- escalated according to the above steps
zwiększyć (also: podwyższyć, podwyższać, zwiększać)
volume_up
to put up {vb} (increase)

Synonyms (Polish) for "zwiększyć":

zwiększyć

Context sentences for "zwiększyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.
PolishW przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.
The dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.
PolishJedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
This is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
PolishTo oczywiste, że należy zwiększyć rolę społeczeństwa obywatelskiego i Parlamentu.
It is obvious that the role of civil society and of Parliament should be increased.
Polishwystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
enough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
PolishZmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększyć podatność na zakażenia.
A reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
PolishW zależności od tolerancji i skuteczności leku dawkę można następnie zwiększyć.
Based on tolerability and efficacy, the dose may subsequently be increased.
PolishW zależności od tolerancji i skuteczności leku dawkę można zwiększyć do 10 mg i 20 mg.
Based on tolerability and efficacy the dose may be increased to 10 mg and 20 mg.
PolishNależy dołożyć starań, aby zwiększyć bezpieczeństwo wydobycia ropy naftowej.
All efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
PolishDawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek.
The dose can be increased or decreased based on the patient's response to the medicine.
PolishEMEA 2005 Po miesiącu leczenia dawkę leku można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.
 EMEA 2005 The dose may be increased to 8 mg once daily after one month of treatment.
PolishW okresie kryzysu gospodarczego należałoby raczej faktycznie te środki zwiększyć.
In a period of economic crisis these appropriations should be in fact rather increased.
PolishW związku z tym musimy zwiększyć świadomość dotyczącą występowania tej formy przemocy.
We must therefore raise awareness of the occurrence of this form of violence.
PolishPan poseł Bowis dodał, że należy zwiększyć nakłady na badania i rozwój.
Mr Bowis also added that it is necessary to strengthen research and development.
Polishw trakcie leczenia interferonem może przejściowo zwiększyć się ryzyko zakażeń.
when receiving Pegasys, you may temporarily have a greater risk of getting an infection.
PolishAby umożliwić osiągnięcie celów programu, trzeba zwiększyć atrakcyjność "Marco Polo II”.
For the programme to achieve its aims, Marco Polo II must be made more attractive.
PolishZgadzam się również z uwagą, że powinniśmy uczynić wszystko, aby zwiększyć naszą gotowość.
I also agree with the remark that we should do our utmost to be better prepared.
PolishZ tego względu uważam, że obie strony powinny zwiększyć swoje wysiłki, by osiągnąć ten cel.
I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
PolishPo drugie musimy zwiększyć nacisk na Mugabe we wspólnocie międzynarodowej.
Secondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community.