"zwiększyć się" English translation

PL

"zwiększyć się" in English

PL

zwiększyć się {reflexive verb}

volume_up
U niektórych pacjentów przez krótki czas bezpośrednio po wstrzyknięciu może zwiększyć się
In some patients the eye pressure may increase for a short period directly after the injection.
Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.
It is general clinical experience that the risk of suicide may increase in the early stages of recovery.
Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnych etapach powrotu do zdrowia.
It is general clinical experience that the risk of suicide may increase in the early stages of recovery.

Synonyms (Polish) for "zwiększyć się":

zwiększyć się

Similar translations for "zwiększyć się" in English

zwiększyć verb
się pronoun

Context sentences for "zwiększyć się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishwystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
enough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
Polishw trakcie leczenia interferonem może przejściowo zwiększyć się ryzyko zakażeń.
when receiving Pegasys, you may temporarily have a greater risk of getting an infection.
PolishGdy stosuje się IntronA, może okresowo zwiększyć się ryzyko zakażeń.
sadness, dejection, etc.) while on treatment with IntronA (see section 4).
PolishDopiero wtedy będziemy mogli naprawdę zwiększyć identyfikowalność, której domaga się Komisja.
Then and only then can we really improve the traceability that the Commission requires.
Polishwystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się.
enough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
PolishW wyniku spożycia alkoholu stężenie cukru we krwi może zarówno zwiększyć się albo zmniejszyć.
Your blood sugar levels may either rise or fall if you drink alcohol.
PolishA więc UE stara się zwiększyć swoje przychody nakładając podatki na ciężarówki?
Mr President: So the EU seeks to raise EU revenue by taxation on trucks?
PolishStężenia digoksyny w osoczu mogą zwiększyć się podczas jednoczesnego stosowania z produktem Kaletra.
Digoxin: plasma concentrations of digoxin may be increased when co-administered with Kaletra.
PolishStężenia tych leków mogą się zwiększyć, gdy podawane są z produktem Kaletra.
(bepridil, systemic lidocaine and quinidine): concentrations may be increased when co-administered with Kaletra.
PolishW rezultacie może się zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych w punkcie 4. 8.
Consequently the incidence of the undesirable effects listed in section 4.8 might be increased.
Polishdawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
PolishW razie przedawkowania może zwiększyć się ryzyko krwawienia.
In case of overdose the risk of bleeding may be increased.
PolishU pacjentów z objawami cholestazy, ekspozycja na ten aktywny metabolit może się zwiększyć.
In patients with evidence of the presence of cholestasis, the exposure to the active metabolite may be increased.
PolishCieszy bardziej, że pomimo takiej sytuacji są ludzie, którzy starają się zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
It is very encouraging that, in such a situation, there are people who are trying to make us safer.
PolishW wyniku spożycia alkoholu stężenie cukru we krwi może zarówno zwiększyć się albo zmniejszyć.
This medicinal product contains less than 1 mmol (23 mg) sodium per dose, i.e. it is essentially ‘sodium-free’.
PolishCieszy szczególnie fakt, że udało się znacznie zwiększyć poprawność zarządzania budżetem.
Especially pleasing is the fact that it has been possible to extend significantly correct management of the budget.
PolishZgodziliśmy się zwiększyć wysiłki, by plany związane z UE stały się na powrót najwyższym priorytetem jego kraju.
We agreed to step up our efforts to bring the EU agenda back to top priority for the country.
Polishdawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
sugar level may become too high (hyperglycaemia).
PolishOto dlaczego staramy się zwiększyć pozytywne skutki pomocy finansowej dostarczanej przez inne instytucje finansowe.
That is why we try to leverage as much of the money as we can from other financial institutions.
Polishdawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się.
blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).