"aby" translation into German

PL

"aby" in German

volume_up
aby {conj.}

PL aby
volume_up
{conjunction}

aby (also: by, żeby, ażeby)
volume_up
damit {conj.}
Aby zmiany zostały wprowadzone, może być konieczne ponowne załadowanie strony.
Eventuell müssen Sie die Seite aktualisieren, damit die Änderungen wirksam werden.
Uruchom ponownie przeglądarkę, aby zastosować zmienione ustawienia.
Starten Sie Ihren Browser neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Musisz zainstalować program Microsoft Silverlight, aby korzystać z tej funkcji.
Sie müssen Microsoft Silverlight installieren, damit Sie dieses Feature nutzen können.
aby (also: , że, jakoby)
volume_up
dass {conj.}
Należy zachować ostrożność, aby nakłuć jedynie przednią ścianę tętnicy udowej.
Es ist dafür zu sorgen, dass nur die Vorderseite der Femoralarterie punktiert wird.
Należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego wstrzyknięcia do żyły.
Es ist dafür zu sorgen, dass nicht versehentlich in eine Vene gespritzt wird.
Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.
Achten Sie darauf, dass Sie den Behandlungsverlauf vollständig durchführen.
aby (also: że)
volume_up
daß {conj.} [old]
Wymaga aby wszyscy traktowali wybór jako osobiste i samookreślające działanie.
Es setzt voraus, daß jeder Entscheidungen als private und selbstdefinierende Tat ansieht.
Wszyscy zgodzili się, aby ich zdjęcie zostało zamieszczone obok innego.
Sie haben alle akzeptiert, daß ihr Bild neben dem jeweils anderen aufgeklebt würde.
Uważam, że aby nauczyć się widzieć, musimy przyznać, że jesteśmy ślepi.
Ich sehe das so, daß wir nicht sehen lernen können, solange wir nicht zugeben, daß wir blind sind.
aby (also: by, żeby, ażeby)
volume_up
um zu {conj.}
Ponownie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do polecenia Ułatwienia dostępu.
Drücken Sie erneut die EINGABETASTE, um zu Eingabehilfen zu wechseln.
Kliknij łącze Wyświetl błędy synchronizacji, aby zobaczyć, czy wystąpiły błędy synchronizacji.
anzeigen, um zu überprüfen, ob Synchronisierungskonflikte bestehen.
Aby sprawdzić dostępne aktualizacje, wykonaj następujące czynności.
Führen Sie folgende Schritte aus, um zu prüfen, ob Updates vorhanden sind.
aby (also: żeby)
volume_up
um {conj.}
Kliknij ikonę Opcje internetowe, aby otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe.
Klicken Sie auf Internetoptionen, um das Dialogfeld „Internetoptionen“ zu öffnen.
Aby usunąć poszczególnych współpracowników, wykonaj następujące czynności:.
Führen Sie folgende Schritte aus, um einzelne Mitbearbeiter zu entfernen:
Aby zapewnić właściwe dawkowanie należy przestrzegać następujących instrukcji.
Bitte befolgen Sie diese Anweisungen, um eine korrekte Dosierung sicherzustellen:

Synonyms (Polish) for "aby":

aby

Context sentences for "aby" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypinanie programu do paska zadań.
Weitere Informationen finden Sie unter Anheften eines Programms an die Taskleiste.
PolishWymogiem właściciela sklepu spożywczego było aby kamera CCTV monitorowała kasę.
Der Besitzer eines Gemischtwarenladens benötigt CCTV zur Beobachtung der Kasse.
PolishAby to zrobić, należy wkłuć igłę głęboko pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni.
Hierzu ist die Nadel in einem Winkel von mindestens 45 Grad tief einzustechen.
PolishAby nie dopuścić do wypadków, należy ściśle stosować się do poniższej instrukcji.
Zur Vermeidung von Unfällen müssen folgende Anweisungen unbedingt beachtet werden:
PolishWłącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać pliki
Freigabe aktivieren, sodass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien öffnen kann
PolishZaleca się, aby narzędzie Diagnostyka pamięci było uruchamiane automatycznie.
Es ist empfehlenswert, das Speicherdiagnosetool automatisch ausführen zu lassen.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Porównanie systemów plików NTFS i FAT.
Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen der Dateisysteme NTFS und FAT.
PolishKorzystaj z raportów aktywności, aby monitorować działalność komputerową dzieci.
Überwachen Sie mithilfe von Protokollen die Computeraktivitäten Ihrer Kinder.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie lub aktualizowanie sterownika.
Weitere Informationen finden Sie unter Reparieren oder Aktualisieren eines Treibers.
PolishAby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ustawienia filmu: często zadawane pytania.
Weitere Informationen finden Sie unter Filmeinstellungen: Häufig gestellte Fragen.
PolishAby uzyskać instrukcje, zobacz temat Przywracanie poprzedniej wersji sterownika.
Anweisungen finden Sie unter Wiederherstellen der vorherigen Version eines Treibers.
PolishAby zmienić rozmiar ikon na pulpicie, można również użyć kółka przewijania myszy.
Die Größe der Desktopsymbole kann auch mithilfe des Mausrads geändert werden.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie połączenia DSL lub kablowego.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer DSL- oder Kabelverbindung.
PolishZmień ustawienia przeglądarki tak, aby akceptowała pliki cookie innych firm.
Versuchen Sie, sich bei anderen Windows Live-Websites oder ‑Diensten anzumelden.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to są partycje i dyski logiczne?
Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Partitionen und logische Laufwerke?
Polishaby zapewnić właściwe wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa leków / plan
Sicherstellung der adäquaten Implementierung des Pharmakovigilanzsystems bzw.
PolishMamy tę możliwość aby robić nowe rzeczy, i pojmować je za pomocą naszych rąk.
Wir haben diese Fertigkeit Dinge herzustellen, mit unseren Händen zu begreifen.
PolishNie wydaje się, aby podawany przezskórnie fentanyl był metabolizowany w skórze.
Die Haut scheint transdermal verabreichtes Fentanyl nicht zu metabolisieren.
PolishTo wezwanie dla każdego prawdziwego Meksykanina, aby przyłączył się do inicjatywy.
Dies ist ein Aufruf an alle wahren Mexikaner, zu dieser Initiative zu stoßen.
PolishAby uzyskać więcej informacji o pasku zadań, zobacz temat Pasek zadań (omówienie).
Weitere Informationen zur Taskleiste finden Sie unter Taskleiste (Übersicht).