"przedłożyć" translation into German

PL

"przedłożyć" in German

PL przedłożyć
volume_up
{verb}

volume_up
vorlegen {v.t.} (einreichen)
Ponadto, zaktualizowany Plan Zarządzania Ryzykiem należy przedłożyć:
Der Inhaber der Zulassung wird PSURs in jährlichem Intervall vorlegen.
Komisja może przedłożyć Radzie odpowiedni wniosek.
Die Kommission kann dem Rat einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.
Protokół badania należy przygotować i przedłożyć do EMEA do lipca 2008 r.
Das Studienprotokoll wird fertig gestellt und der EMEA vorgelegt werden im Juli 2008.
przedłożyć (also: przedkładać)
volume_up
anführen {vb} (Beweise)
przedłożyć (also: przedkładać, przedstawiać, przedstawić)
volume_up
unterbreiten {v.t.} [elev.] (jdm ein Angebot)

Context sentences for "przedłożyć" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishProtokół badania należy przygotować i przedłożyć do EMEA do lipca 2008 r.
Das Studienprotokoll wird fertig gestellt und der EMEA vorgelegt werden im Juli 2008.
PolishPonadto, zaktualizowany Plan Zarzadzania Ryzykiem należy przedłożyć:
Dies gilt auch für alle nachfolgenden Aktualisierungen des RMP, die vom CHMP genehmigt werden.
PolishZaktualizowany Plan zarządzania ryzykiem należy ponadto przedłożyć:
Darüber hinaus sollte ein aktualisierter RMP eingereicht werden:
PolishNależy przedłożyć uaktualniony plan zarządzania ryzykiem zgodny z wytyczną Komitetu ds. y
Studien und anderer Aktivitäten zur Pharmakovigilanz, wie sie im Pharmakovigilanz-Plan aufgeführt sind. m
PolishKońcowy raport z badania należy przedłożyć do maja 2013 r.
Der Abschlussbericht der Studie wird im Mai 2013 vorgelegt werden.
PolishNależy również przedłożyć aktualny dokument RMP.
Zusätzlich muss ein aktualisierter RMP eingereicht werden:
Polish., a wyniki analizy należy przedłożyć do grudnia 2008 r.
Stichtag ist der August 2008, wobei die Ergebnisse der Analyse im Dezember 2008 vorgelegt werden sollen.
PolishNależy przeprowadzić i przedłożyć zaktualizowaną analizę danych dotyczących przeżycia, uzyskanych w badaniu EGF100151.
Durchführung und Einreichung einer aktualisierten Analyse der Überlebensdaten aus der Studie EGF100151.
PolishNależy przedłożyć wszystkie raporty oceny sygnałów, łącznie z tymi, które następnie nie były zidentyfikowane jako sygnały.
Alle Evaluierungsberichte sind zur Verfügung zu stellen, einschließlich jener, die nachfolgend kein Arzneimittelrisiko identifizierten.
PolishLista dokumentów, jakie członkowie Twojej rodziny muszą przedłożyć, starając się o wizę, może różnić się w zależności od kraju.
Welche Dokumente von Familienangehörigen aus Nicht-EU-Ländern beim Visumantrag vorgelegt werden müssen, kann von Land zu Land variieren.
PolishWolę zacytować kogoś innego, kto zaświadczył razem ze mną przed Kongresem, a kogo pozycja jako szefa NASA, pozwoliła przedłożyć tą szczególną wizję przyszłości tego typu samolotów.
Als wir zusammen im Kongress vorsprachen brachte er seine Vision über die Zukunft dieser Art Fluggeräts vor.
PolishWyborca niebędący obywatelem państwa, w którym chce zostać wpisany na listę wyborczą, ma obowiązek przedłożyć takie same dokumenty, co wyborca będący obywatelem tego państwa.
Bei der Eintragung ins Wählerverzeichnis hat der ausländische Wähler die gleichen Nachweise zu erbringen wie ein inländischer Wähler.
PolishUaktualniony plan zarządzania ryzykiem należy przedłożyć zgodnie z wytycznymi CHMP w sprawie systemów zarządzania ryzykiem dla produktów leczniczych do zastosowań u ludzi.
Es soll ein aktualisierter Risikomanagementplan gemäß den CHMP-Leitlinien zu Risikomanagementsystemen für Humanarzneimittel bereitgestellt werden.
PolishUaktualniony Plan zarządzania ryzykiem należy przedłożyć zgodnie z wytycznymi CHMP w sprawie systemu zarządzania ryzykiem dla produktów leczniczych do stosowania u ludzi.
Gemäß CHMP Richtlinie zum Risikomanagementsystem für Arzneimittel zur Anwendung beim Menschen muss ein aktualisierter Risikomanagementplan eingereicht werden.
PolishPotwierdza on Twoje prawo do korzystania w pełnym zakresie ze świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania, w którym musisz przedłożyć ten dokument zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.
Dieses Formular bescheinigt Ihren Anspruch auf umfassende Gesundheitsversorgung in Ihrem Wohnsitzland und ist der dortigen Krankenkasse vorzulegen.