"przedział" translation into German

PL

"przedział" in German

PL

przedział {masculine}

volume_up
1. general
przedział
przedział (also: przedziałek)
We wszystkich przypadkach należy tak dostosować dawki, by otrzymać poziomy hemoglobiny utrzymujące się w zalecanym przedziale.
In allen Fällen sind die Dosen anzupassen, um Hämoglobinspiegel zu erreichen, die innerhalb der empfohlenen Spanne liegen.
2. "cezura"
przedział (also: cezura)
3. physics
przedział
4. mathematics
% Konfidenz- intervall)
% Konfidenz- intervall)
Wykazano, że ponowne szczepienie jest skuteczne w zalecanych przedziałach czasu.
Eine Wiederholungsimpfung erwies sich innerhalb der empfohlenen Intervalle als wirkungsvoll.
5. travel: "w pociągu"
przedział (also: kuszetka)

Synonyms (Polish) for "przedział":

przedział

Context sentences for "przedział" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDane były następujące (wartości w nawiasach pokazują 95 % przedział ufności):
Ergebnisse (die Werte in Klammern geben das 95 % Konfidenzintervall an):
PolishPodstawową korzyścią było zmniejszenie o 27, 5 % (95 % przedział ufności:
Der hauptsächliche Nutzen bestand in einer Reduktion des Risikos (13,9 % vs.
PolishAczkolwiek, z powodu dużej różnorodności, przedział ufności był szeroki.
Jedoch waren die Konfidenzintervalle wegen der hohen Variabilität sehr weit.
Polishwzględnego wystąpienia incydentów zakrzepowo- zatorowych (RR 1, 67; 95 % przedział ufności:
n Ein erhöhtes relatives Risiko für thromboembolische Ereignisse (RR 1,67, 95% KI:
Polishróżnica pomiędzy kuracjami (95 % przedział ufności różnicy) 5, 3 (- 0, 5; 11, 2) b
Behandlungs- unterschied (95% Konfidenzinter- vall der Differenz)
Polish* Mediana czasu do progresji choroby [ 95 % przedział ufności ] (tygodnie) 0, 011b
*Mediane Zeit bis zur Krankheitsprogression [ 95 % CI ] (Wochen)
PolishWskaźnik NNT w tym badaniu wynosił 28 (95 % przedział ufności 24 – 50).
Die NNT in dieser Studie betrug 28 (95 % Konfidenzintervall 24 – 50).
PolishWskaźnik NNT w tym badaniu wynosił 25 (95 % przedział ufności 23 – 62).
Die NNT in dieser Studie betrug 25 (95 % Konfidenzintervall 23 – 62).
PolishMediana czasu do progresji choroby wynosiła 5, 3 miesiąca (175 mg/ m2; 95 % przedział ufności:
Die mediane Zeit bis zum Fortschreiten der Krankheit betrug 5,3 Monate (175 mg/m2; 95 % CI:
PolishCzęstość występowania kardiologicznych zdarzeń niepożądanych; n, % [ 95 % przedział ufności ]
Häufigkeit kardialer Nebenwirkungen; n; % (95 %-Konfidenzintervall)
Polish% przedział ufności (CI) dla ryzyka względnego wynosił 0, 4; 6, 4.
Das 95 % Konfidenzintervall für das relative Risiko betrug 0,4; 6,4.
PolishWpływ na stężenie leku Stosunek średniej geometrycznej (przedział), jeśli nie określono inaczej
Auswirkungen auf den Plasmaspiegel Geometrisches Mittel (Bereich), wenn keine andere Angabe
PolishWybierz przedział wiekowyDo 9 lat9–12 lat12–15 latOd 15 lat
Wählen Sie eine AltersgruppeBis zu 9 Jahren9 – 12 Jahre12 – 15 Jahre15 Jahre und älter
Polish(95 % przedział ufności) Całkowita odpowiedź Częściowa odpowiedź Średni czas trwania odpowiedzi
(Monate) (95 % Vertrauensintervall) Mediane Zeit bis zur Remission
PolishMediana wieku w latach (przedział wiekowy) Płeć: mężczyźni/ kobiety
Medianes Alter in Jahren (Bereich) Geschlecht: männlich/weiblich
Polish2, 1- 5, 4 miesiąca) w grupie 24- h q3wk i 2, 3 miesiąca (przedział ufności:
2,1-5,4 m) in der 24-h q3wk-Gruppe und 2,3 Monate (KI:
Polish47, 90) pacjentów przyjmujących DepoCyte wobec 3/ 17 (18 % pacjentów, 95 % przedział ufności:
47, 90) der DepoCyte-Patienten verglichen mit 3/17 (18 % der Patienten, 95 % Vertrauensintervalle:
PolishRóżnica pomiędzy kuracjami (95 % CI przedział ufności różnicy)
Behandlungs- unterschied (95% Konfidenzinter- vall der Differenz)
Polish4, 6 – 6, 2 mies.) oraz 6, 1 miesiąca (300 mg/ m2; 95 % przedział ufności:
4,6 - 6,2 Monate) und 6,1 Monate (300 mg/m2; 95 % CI:
PolishOdpowiedź zaobserwowano u 13/ 18 (72 %, 95 % przedział ufności:
Eine Remission wurde bei 13/18 (72 %, 95 % Vertrauensintervalle: