PL znaczenie
volume_up
{neuter}

znaczenie (also: waga)
Znaczenie tych zmian odnośnie stosowania u ludzi jest prawdopodobnie niewielkie.
Die Bedeutung dieser Befunde für den Menschen ist wahrscheinlich begrenzt.
Znaczenie kliniczne tej interakcji farmakokinetycznej nie jest znane.
Die klinische Bedeutung dieser pharmakokinetischen Wechselwirkung ist unbekannt.
Znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw galsulfazie nie jest znane.
Die klinische Bedeutung von Antikörpern gegen Galsulfase ist nicht bekannt.
znaczenie (also: waga, siła wyrazu)
Jednakże znaczenie tego badania w odniesieniu do wykrycia różnic w grupach badanych było małe.
Allerdings war die statistische Aussagekraft des Testes dieser Studie zur Entdeckung von Unterschieden zwischen den Behandlungsgruppen gering.
znaczenie
znaczenie (also: sens)
znaczenie (also: zdanie, sens)
Porzucenie naszego życia nadaje mu sensu, znajdujemy znaczenie.
Erst indem wir unser Leben für andere hingeben, erhält es Sinn, bekommen wir Bedeutung.
Ale aby stworzyć znaczenie, potrzebny jest proces i treść.
Aber man braucht Prozess und Inhalt, um Sinn zu erschaffen.
Jakie znaczenie mają te fale radiowe, które odkryłeś?”
Was ist der Sinn dieser Funkwellen, die du gefunden hast?"
znaczenie (also: pozycja, status)
znaczenie (also: balkon, ranga, stopień, waga)
znaczenie (also: doniosłość, zasięg)

Context sentences for "znaczenie" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZnaczenie kliniczne tych obserwacji pozostaje niewyjaśnione (patrz punkt 4. 4).
Die klinische Signifikanz dieser Befunde ist nicht bekannt (siehe Abschnitt 4.4).
PolishKliniczne znaczenie tych danych dla populacji europejskiej nie zostało ustalone.
Die klinische Relevanz dieser Daten für europäische Populationen ist nicht belegt.
PolishMistrzostwo: pragnienie by być coraz lepszym i lepszym w czymś co ma znaczenie.
Überlegenheit: der Wunsch, besser und besser bei etwas Bedeutungsvollem zu werden.
PolishU niektórych pacjentów spadek stężenia teofiliny może mieć znaczenie kliniczne.
Bei einzelnen Patienten kann es zu einem klinisch relevanten Absinken kommen.
PolishNie zostało ustalone znaczenie kliniczne tych odnotowanych zmian miana DNA HBV.
Die klinische Signifikanz der beobachteten Änderungen der HBV-DNA ist nicht geklärt.
PolishKliniczne znaczenie wyników tych badań nie zostało jednak dobrze określone.
Die klinische Relevanz dieser Befunde ist jedoch noch nicht gut charakterisiert.
PolishZnaczenie kliniczne wpływu M1 na zmniejszenie stężenia glukozy pozostaje niejasne.
Die klinische Signifikanz der blutzuckersenkenden Wirkung von M1 ist unklar.
PolishZnaczenie kliniczne wyników uzyskanych w badaniu po podaniu jednej dawki jest nieznane.
Die klinische Relevanz der Ergebnisse dieser Einzeldosisstudie ist nicht bekannt.
PolishNie obserwowano kumulacji leku w surowicy, która miałaby znaczenie kliniczne.
Im weiteren zeitlichen Verlauf wurde keine klinisch relevante Kumulation beschrieben.
PolishJedną z nich jest to, że oceany mają kluczowe znaczenie dla jakości życia na Ziemi.
Einen, dass die Ozeane maßgeblich sind für die Lebensqualität auf der Erde.
PolishTo nie tylko kwestia wartości, choć jesteśmy pewne, że mają one znaczenie.
Es ging aber nicht nur um die Werte, obwohl wir von ihrem Einfluss überzeugt sind.
PolishBrak danych in vivo jak również nie jest znane znaczenie kliniczne tego faktu.
In-vivo-Daten liegen nicht vor, und die klinische Relevanz ist unbekannt.
PolishKliniczne znaczenie tego zjawiska jest nieznane (patrz poniżej oraz punkt 4. 4).
Die klinische Relevanz dieses Befundes ist nicht bekannt (siehe unten und Abschnitt 4.4).
PolishTraktat podkreśla znaczenie parlamentów krajowych i wzmacnia ich rolę.
Mit dem Vertrag wird die Rolle der nationalen Parlamente anerkannt und gestärkt.
PolishKliniczne znaczenie tej obserwacji dla pacjentów z nadciśnieniem nie jest znane.
Die klinische Relevanz dieser Ergebnisse für Patienten mit Bluthochdruck ist nicht bekannt.
PolishNie oczekuje się, aby efekty zwiększenia tych wartości miały znaczenie kliniczne.
Eine Veränderung dieser Größenordnung wird allgemein als nicht klinisch relevant erachtet.
PolishMiejsce montażu kamery ma ogromne znaczenie dla pomyślnej identyfikacji.
Die Kamerapositionierung ist für eine erfolgreiche Identifizierung ausschlaggebend.
PolishZnaczenie danych uzyskanych z badań na myszach dla człowieka nie jest znane.
dieser Daten aus Untersuchungen an Mäusen für den Menschen ist unbekannt.
PolishZnaczenie kliniczne tego mechanizmu działania nie zostało jeszcze ustalone.
Die klinische Relevanz dieser Beobachtungen ist bisher noch nicht geklärt.
PolishZnaczenie tych wyników dla zastosowania klinicznego produktu ORENCIA jest nieznane.
Die Relevanz dieser Ergebnisse für die klinische Anwendung von ORENCIA ist nicht bekannt.