RO a îndeplini
volume_up
{verb}

Cum va îndeplini Comisia aceste sarcini împreună cu Parlamentul în lunile următoare?
How will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
Este o sarcină oneroasă, însă sunt sigur că veţi depune toate eforturile pentru a o îndeplini.
It is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Cred că este timpul să recunoaştem că fără Europa, SUA nu pot îndeplini niciunul din obiectivele lor strategice.
I think it is time to recognise that the US can accomplish none of its strategic goals without Europe.
a îndeplini (also: a împlini, a efectua, a executa)
Prin urmare, cred că au calităţile necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile.
So I believe they have the qualities to fulfil their responsibilities.
Cred că o nouă remaniere ar îndeplini cu siguranţă această cerinţă în viitor.
I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Nu prin metoda coordonării deschise ne vom îndeplini obiectivele.
It is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Domnule prim-ministru, aveţi multe de făcut, iar noi, împreună cu Preşedintele, vă vom urmări îndeaproape pentru a ne asigura că vă veţi îndeplini sarcinile.
You have a great deal of work ahead of you Prime Minister, and we, together with our President, will be monitoring you closely to guarantee that this work is carried out.
a îndeplini (also: a realiza, a reuși)
Eșuarea de a-și îndeplini misiunea directă reprezintă o crimă din partea ONU.
It is a crime on the UN's part to fail to carry out its direct mission.
Parlamentul a subliniat faptul că pe viitor va avea nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini funcțiile.
Parliament emphasised that in future more time will be needed for it to carry out its functions.
Statele membre trebuie să-i ofere agenției Frontex resursele de care are nevoie pentru a-și îndeplini misiunile.
The Member States must provide Frontex with the resources it needs to carry out its missions.
a îndeplini (also: a realiza, a zări, a vedea, a înţelege)

Context sentences for "a îndeplini" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAm promis ţărilor liberalizarea vizelor atunci când vor îndeplini criteriile.
We promised the countries visa liberalisation when they fulfilled the criteria.
RomanianGuvernul meu este primul guvern care va îndeplini criteriile de la Maastricht.
My government is the first government that will meet the Maastricht criteria.
RomanianEste aparatul UE prea greoi şi prea birocratic pentru a îndeplini această sarcină?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
RomanianCERS va îndeplini cu siguranţă un rol esenţial în sistemul arhitecturii financiare.
The ESRB will definitely play a crucial role in its system of financial architecture.
RomanianCred că ar fi util să lucrăm cu determinare pentru a îndeplini aceste obiective concrete.
I think it would be helpful to work determinedly towards these specific objectives.
RomanianCu toate acestea, consider că instituțiile UE pot îndeplini și ele un rol semnificativ.
However, I feel that EU institutions could also play a significant role.
RomanianNe vom asigura că dispunem de resursele necesare pentru a ne îndeplini obiectivele.
We will make sure that we have the resources to reach our targets.
RomanianSă nu-şi poată îndeplini angajamentele externe, fie că acestea sunt datorii publice sau private?
To default on its external commitments, whether these are public or private debts?
RomanianAceasta este sarcina noastră și trebuie să avem mijloacele pentru a o îndeplini.
That is the work we do and we need to have the means to do it.
RomanianScopul jocului Spades, pentru fiecare echipă, este de a îndeplini sau realiza contractul.
The goal of Spades is for each team to fulfill, or make, its contract.
RomanianEste momentul să ne acordăm mijloacele necesare pentru a ne îndeplini ambiţia.
It is time to give ourselves the means to realise the ambition.
RomanianUtilizaţi Office Live Meeting pentru a îndeplini o varietate de necesităţi de comunicare.
Use Office Live Meeting to fulfill a variety of communication needs.
RomanianPuteți avea încredere că vom îndeplini așteptările cetățenilor noștri.
You can trust that we will deliver what our fellow citizens expect.
RomanianCu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că vom îndeplini garanţiile împotriva abuzurilor.
However, we must make sure that guarantees against abuses are met.
RomanianNoile state membre urmează să adopte moneda euro în momentul în care vor îndeplini criteriile necesare.
New EU members are all due to adopt the euro, when they are able to meet the criteria.
RomanianDecizia de astăzi de introducere a inițiativei cetățenilor europeni va îndeplini acest lucru.
Today's decision on the introduction of the European citizens' initiative will bring this about.
RomanianEste, de fapt, un motiv în plus pentru a garanta că vom îndeplini principalele scopuri ale Strategiei.
It is, in fact, all the more reason to ensure that we deliver on the Strategy's key aims.
RomanianNu ne putem îndeplini obiectivele fără cooperarea altor state.
We cannot meet our targets without cooperation from other states.
RomanianNoi, Parlamentul European, evident că ne vom îndeplini rolul pe deplin.
We, as Parliament, will obviously play our part in full.
RomanianMesajul meu pentru poporul elen este următorul: dacă guvernul va acționa, Europa își va îndeplini obligațiile.
My message to the Greek people is that if the government acts, Europe will deliver.