"îngrozitor" English translation

RO

"îngrozitor" in English

RO îngrozitor
volume_up
{adjective masculine}

îngrozitor (also: strasnic, respingător, teribil, groaznic)
volume_up
awful {adj.}
S-au făcut multe, dar mai sunt îngrozitor de multe de făcut - aşa că vă încurajez să continuaţi tot aşa.
A lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Am remarcat că îngrozitor de mulți vorbitori și-au depășit timpul de vorbire alocat lor, uneori chiar cu 30 de secunde.
I notice that an awful lot of speakers have run way over their allotted speaking time, sometimes by as much as 30 seconds.
îngrozitor (also: respingător, teribil, groaznic, abominabil)
A fost pur şi simplu prima oară când acest lucru a dus la un astfel de accident îngrozitor.
It was simply the first time that this has led to such a dreadful accident.
Mi-e ruşine că eşecul la Copenhaga şi acest joc de poker îngrozitor, lamentabil, sunt acceptate.
I am ashamed that failure in Copenhagen and this dreadful, embarrassing poker game are being accepted.
Ceea ce s-a întâmplat acolo este îngrozitor.
What happened there is dreadful.
îngrozitor (also: teribil, oribil)
volume_up
grisly {adj.}
îngrozitor (also: atroce, câinos)
îngrozitor (also: strasnic, odios, groaznic, fioros)
A murit în mod îngrozitor în închisoare din cauza lipsei de tratament medical.
He died a horrible death in prison because of a lack of medical treatment.
Trebuie să se elimine fenomenul îngrozitor al crimelor de onoare, precum şi uciderea transsexualilor.
The horrible phenomenon of honour killings must be stamped out as well as the killing of transgender persons.
Desigur, este îngrozitor că dezastrul s-a petrecut în 2010.
Of course, it is terrible that the disaster happened in 2010.
Este un fenomen îngrozitor ale cărui proporţii sunt necunoscute.
It is a terrible phenomenon whose scale is unknown.
Este îngrozitor cât de comun a devenit acest fenomen teribil.
It is horrifying how common this terrible phenomenon is.

Context sentences for "îngrozitor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAu existat prognoze și avertismente că se va produce un astfel de tsunami îngrozitor.
There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.
RomanianÎn orice caz, totul se mișcă într-un ritm îngrozitor de încet și istovitor.
The whole thing, however, is moving at a terribly slow and tiring pace.
RomanianEste îngrozitor să aflăm că, în 2006, cancerul a fost a doua cauză comună de deces.
The knowledge that, in 2006, cancer was the second most common cause of death is horrifying.
RomanianAcest raport este îngrozitor prin ceea ce expune cu privire la conduita acestui Parlament.
This report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
RomanianEste absolut îngrozitor că oamenii nu-şi pot cunoaşte propriul trecut.
It is simply outrageous that people cannot get to know their own past.
RomanianNe confruntăm cu cel mai îngrozitor scenariu în care riscăm să pierdem Canalul Suez.
We face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal.
RomanianAcest acord îngrozitor a fost încheiat pe furiş şi ratificat într-o lună august a anilor optzeci.
This appalling agreement was concluded on the sly and ratified one August back in the 1980s.
RomanianAcest regim îngrozitor a luat sfârşit, în mod neaşteptat, când dictatorul a murit anul trecut în decembrie.
This appalling regime came unexpectedly to an end when the dictator died in December last year.
RomanianDe la atacul îngrozitor asupra celor două turnuri gemene, au fost adoptate nenumărate măsuri de securitate.
Since the horrendous terror attack on the twin towers, innumerable security measures have been put in place.
RomanianServiciile acesteia au stat cu braţele încrucişate prea mult timp şi mulţi fermieri au suferit îngrozitor din cauza acestui lucru.
They sat on their hands for too long, and many farmers have suffered grievously for that.
RomanianEste îngrozitor faptul că acest caz al Medinei nu este un incident izolat, ci un fenomen răspândit şi barbar.
It is horrifying that the case of Medine is not an isolated incident, but a widespread and barbaric phenomenon.
RomanianEste îngrozitor pentru clericii islamici să promoveze sentimente împotriva creștinilor în discursurile lor către adepții lor.
It is appalling for Islamic clerics to promote anti-Christian sentiments in speeches to their believers.
RomanianConsider că este absolut îngrozitor că noi toţi din Europa ne facem că nu vedem acest lucru şi că nu luăm măsuri.
I find it absolutely appalling that all of us in Europe are averting our eyes and that we are failing to take action.
RomanianNu vom putea obține rezultate aici decât dacă acționăm împreună, bărbați și femei, în vederea combaterii acestui fenomen îngrozitor.
We can only achieve results here if we work together, men and women, to combat this horrendous phenomenon.
RomanianÎn prezent este îngrozitor că amenzile variază între 600 şi 6000 de EUR pentru contravenţii similare în diferite state membre.
At the moment it is appalling that fines range from EUR 600 to EUR 6 000 for similar offences in different Member States.
RomanianEste dezgustător spectacolul tuturor acestor conducători europeni care lingușesc și salivează în jurul acestui regim îngrozitor.
There is something disgusting about the spectacle of all these European leaders fawning and slobbering over this appalling regime.
RomanianEste îngrozitor că rămân apatici în faţa creşterii şomajului şi a suferinţei tot mai mari din multe regiuni ale Uniunii Europene.
It is appalling that they remain apathetic in the face of the worsening unemployment and increasing suffering in vast regions of the European Union.
RomanianEste îngrozitor faptul că, în acest domeniu, unde este vorba pur şi simplu de chestiuni tehnice, nu am reuşit nici măcar o dată să ajungem la un acord.
It is appalling that, in this area, which is simply a matter of technicalities, we have not once been able to reach agreement.
RomanianÎn ceea ce priveşte blocajul îngrozitor al Macedoniei din cauza numelui, nici în acest caz, mingea nu se află doar în terenul Macedoniei.
As far as the appalling blockade of Macedonia on account of the name issue is concerned, in this case, the ball is not solely in Macedonia's court either.
RomanianA fost îngrozitor să citim rapoarte despre modul în care sunt achiziţionate organele în ţările sărace din regiuni cum ar fi Africa, Asia sau chiar Europa de Est.
It has been appalling to read reports about how organs are bought in poor countries in regions such as Africa, Asia and even eastern Europe.