RO

adunare {feminine}

volume_up
adunare (also: reuniune, obște)
Cu toate acestea, articolul 31 al Constituţiei Rusiei garantează libertatea de adunare.
Article 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Această adunare ar trebui apoi să elaboreze o constituție democratică pentru a asigura separarea puterilor.
Such an assembly would then have to draw up a democratic constitution that ensures the separation of powers.
Trebuie să avem grijă să nu transformăm această adunare într-un tribunal.
We must be careful we do not transform our assembly into a court.
În plus, sper că instituţiile UE pot înregistra împreună un progres în această problemă înainte de următoarea Adunare Mondială a Sănătăţii din mai.
Furthermore, I hope the EU institutions can together make progress on this issue before the next WHA meeting in May.
Acest lucru a fost discutat relativ recent, în cadrul întâlnirii dintre Comisia parlamentară mixtă a PE şi Marea Adunare Naţională a Turciei.
This was discussed quite recently at the meeting of Parliament's Joint Parliamentary Committee with the Turkish Grand National Assembly.
În cazul în care trebuie să aibă loc o adunare extraordinară a comisiei din această cauză sau dacă există alte întârzieri inutile, pierdem timp şi bani.
If there has to be an extraordinary meeting of the committee because of this or if there are other unnecessary delays we lose time and money.
addition and subtraction
addition and subtraction
adunare
Se întâmplă destul de rar ca o adunare atât de eterogenă din punct de vedere politic să ajungă la un acord atât de amplu precum cel la care am reușit să ajungem noi acum.
It is rare for a politically mixed gathering to be as much in agreement as we were this time.
adunare (also: plus)
Este inadmisibil ca exercitarea dreptului de adunare şi de protest într-o ţară afectată de corupţie să fie descrisă ca o lovitură de stat.
It is inadmissible that exercising the right to rally and to protest in a country plagued by corruption be described as a coup d'état.

Context sentences for "adunare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianCa şi alţi colegi din această adunare, sprijin unitatea statală pentru Sri Lanka.
Like other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
RomanianDe fapt, această adunare a afirmat în dese rânduri necesitatea creării acestei forțe.
In fact, this House has long been calling for such a force to be established.
RomanianLa 1 decembrie, la Kinshasa, va avea loc a douăzecea Adunare Parlamentară Paritară ACP-UE.
On 1 December, the twentieth ACP-EU plenary session will be held in Kinshasa.
RomanianDupă cum spune un proverb din ţara mea: "mai bine singur în casă decât în rea adunare!”.
As the saying goes in my country: 'better alone than in bad company!'.
RomanianAceste aspecte vor fi supuse discuției în această adunare, în mai anul viitor.
This will be put on the table of this House in May next year.
RomanianDar cel mai grav lucru de care se dă dovadă în această adunare este asimetria dintre cuvinte şi fapte.
But the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
RomanianTotuşi noi, în această adunare, trebuie să fim serioşi.
However we, in this House, have to be serious.
RomanianMinistrul Alexander Dubček, căruia i-am adus un omagiu în această adunare, a încercat din greu să liberalizeze sistemul.
Minister, Alexander Dubček, whom we honoured in this House, tried very hard to liberalise the system.
RomanianAnul trecut în octombrie am observat aici, în această adunare, că proiectul Nabucco era încă "fum fără foc”.
In October last year I noticed here, in this House, that the Nabucco energy project was still 'smoke without fire'.
RomanianDle preşedinte, încă o dată, această adunare dovedeşte că nu are nici cea mai mică idee despre ceea ce se întâmplă în lumea reală.
Mr President, again, this place shows absolutely no knowledge of what goes on in the real world.
RomanianDnă preşedintă, astăzi, această adunare a adoptat un raport privind normele minime de primire a solicitanţilor de azil.
Madam President, today this House adopted a report on minimum standards for the reception of asylum seekers.
RomanianParlamentul a solicitat o creștere de 6 %, care era absurdă și a demonstrat că această adunare este inabordabilă.
The Parliament demanded an increase of 6%, which was ludicrous and showed that this congregation was out of touch.
RomanianNu toate modificările pe care această Adunare le-a făcut la propunerea Comisiei și Consiliului merg în direcția cea bună.
Not all the amendments made by this House to the proposal by the Commission and the Council are along the right lines.
RomanianLuni dimineaţă a avut loc o adunare extraordinară a consiliului Eurocontrol, care a aprobat aşa-numitul model al zonelor libere.
On Monday morning, there was an extraordinary Eurocontrol council, which agreed on the so-called 'free zones' model.
Romanian. - Dle președinte, această adunare a adoptat în repetate rânduri rezoluții prin care condamnă situația tragică din Zimbabwe.
author. - Mr President, time and time again this House has passed resolutions condemning the tragedy that is Zimbabwe.
RomanianÎn această adunare nu votăm adevărul şi istoria, ci votăm adevărul despre noi înşine şi despre judecăţile noastre morale.
In this Chamber we are not voting on the truth about history, we are voting on the truth about ourselves, and about our moral judgments.
RomanianÎn această adunare s-au cerut reglementări mai stricte privind concentrările media şi pluralismul la nivel comunitar.
Calls have been made in this Chamber for tighter regulations governing the concentration of media ownership and pluralism at Community level.
RomanianÎn plus, faptul că au fost necesare trei zile pentru ca acești experți să ajungă în Germania a iscat un scandal pe care trebuie să îl sancționăm în această adunare.
Furthermore, the fact that it took three days for these experts to get into Germany is a scandal, and one that we must be critical of in this House.
RomanianHaideţi să nu uităm acest lucru acum, în această adunare, deoarece adesea se lasă impresia că Uniunea Europeană va fi în stare să facă faţă singură acestei provocări globale.
Let us also remember this in this Chamber, because often it seems to me that we think the European Union will be able to face this global challenge alone.
RomanianUn alt aspect care generează dezbateri aprinse în această adunare este întrebarea dacă cei care recurg la serviciile unei persoane traficate ar trebui sau nu pedepsiți.
Another aspect that leads to heated debate in this House is the question of whether or not those who use the services of a trafficked individual should be penalised.