RO arăta
volume_up
{transitive verb}

Poate Comisia arăta Parlamentului o analiză a rezultatelor agențiilor?
Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance?
Astfel cum aceste cifre tragice arată în mod clar, situația nu este una simplă.
As these tragic figures clearly show, the situation is not a simple one.
Merită să li se dea şansa de a arăta tot ce pot în cursul procesului de aderare.
They deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
arăta (also: a respira, a demonstra)
Această setare arată un buton din bara de activități doar pe ecranul unde este deschisă fereastra.
This setting shows a taskbar button only on the display where the window is open.
Monitorul arată, de asemenea, tot raportul Klinz.
The display board is also still showing the Klinz report.
Faptul că a făcut-o fără furie, resentimente sau amărăciune, arată că este un om de stat cu mult deasupra altora.
That he did it with no anger, resentment or bitterness displays that he is a statesman head and shoulders above so many others.
Previziunile actuale arată că numărul de persoane dependente din Europa se va dubla în curând.
Current forecasts indicate that the number of dependants in Europe will soon double.
Din fericire, sondajele arată o majoritate de ,,da”.
Happily, the polls indicate a 'yes' majority.
Va arăta de ce s-a propus ca acesta să devină un sistem principal de scanare și nu unul secundar?
Indicate why it is proposed that this should become a primary scanning system as opposed to a secondary one?
Vom vota, desigur, în favoarea propunerii, întrucât constituie un pas înainte, dar arată doar o solidaritate parţială.
We will, of course, vote for the proposal as it is a step forward, but it only marks a partial degree of solidarity.
Declarația comună care urmează să fie adoptată de către Parlament și Consiliu arată importanța trasabilității și a marcării originii.
The joint declaration to be adopted by Parliament and the Council shows the importance of traceability and origin marking.
Cu toate acestea, acest capitol arată în mod clar că Curtea de Conturi nu poate acorda calificative pozitive acestui domeniu, în raportul său anual.
However, it is clear from this chapter that the Court of Auditors is not able to award good marks to this area in its annual report.
Ce aţi făcut, în calitate de Comisie, pentru a le arăta consumatorilor că cea mai mare parte a alimentelor sunt obţinute utilizând produse pentru alimente de calitate, sigure?
What have you done as the Commission to point out to consumers that the vast bulk of our food is produced using products to give us quality, safe food?
În final, aş dori să precizez pentru domnul Staes că domnia sa se arată surprins de faptul că această companie este ameninţată, dar susţine cu vehemenţă o politică anti-automobile.
Finally, I should like to point out to Mr Staes that he is surprised that this company is under threat, whilst advocating a vehemently anti-car policy.
Aş atrage atenţia Parlamentului asupra faptului că evaluarea impactului efectuată de Comisie arată că sancţiunile actuale nu au reuşit să garanteze respectarea normelor.
I would point out to Parliament that the impact assessment the Commission carried out showed that the current sanctions have failed to guarantee compliance with the rules.
arăta (also: a semnala, a marca)
și îl setați ca domeniu implicit, URL-urile OWA și SharePoint Online vor arăta după cum urmează:
and set it as the default domain, your OWA and SharePoint Online URLs will be as follows:
Acesta este un aspect foarte important, care arată progresele înregistrate la nivel european.
This is a very important point, which shows the extent to which we have progressed within our Europe.
Aspectele economice și ecologice pot fi echilibrate într-un mod rațional, care ne va arăta drumul către viitor.
Economic and ecological aspects can be balanced in a rational manner that will point the way for the future.
Dle președinte, Alexander Lukașenko nu a ratat nicio ocazie de a arăta că este un dictator.
Mr President, Alexander Lukashenko has never missed an opportunity to prove himself a dictator.
Faptele arată că este vorba despre corupție.
The facts prove that corruption has taken place.
Acest lucru arată că Europa preţuieşte într-adevăr diversitatea, toleranţa şi egalitatea de şanse.
This also proves that Europe really is about diversity, tolerance and equal opportunities.
Alineatul (3) ar arăta atunci: "Îndeamnă Curtea de Apel, în cadrul audierii sale din 12 mai, să o elibereze pe Roxana Saberi...”.
Paragraph 3 would then read: 'Urges the Appeals Court at its hearing of 12 May to release Roxana Saberi...'.
Unele Tablet PC-uri sunt „convertibile” cu un ecran care se rotește și se desface pentru a arăta tastatura de dedesubt.
Some Tablet PCs are “convertibles” with a screen that swivels and unfolds to reveal a keyboard underneath.
Adoptarea amendamentului 28 arată faţa adevărată şi însetată de sânge a acestui Parlament.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Criza agricolă din 2009 are efecte mult mai nocive asupra agricultorilor decât o arată indicii statistici.
The agricultural crisis of 2009 is having a much more detrimental effect on farms than the indices reveal.
Acest raport arată că creşterea speranţei de viaţă nu trebuie să aibă ca efect reducerea drepturilor salariaţilor.
This report argues that rising life expectancy must not have the effect of reducing employees' rights.
Arată că Europa este solicitată şi că Uniunea dispune de abilitatea instituţională, politică şi operaţională de a se ridica la nivelul aşteptărilor.
It shows that there is a demand for Europe and that the Union has the institutionalpolitical and operational ability to rise to these challenges.
În primul rând, așa cum arată experiența recentă din țara mea, este foarte ușor să influențezi creșterea prețurilor alimentelor manipulând puțin opinia publică.
Firstly, as recent experience in my country shows, by manipulating public opinion a little it is very easy to influence rising food prices.
Natura ne învaţă respectul şi, în acelaşi timp, ne arată care sunt limitele globalizării.
Nature teaches us respect and, at the same time, makes clear to us the limits of globalisation.
Următorul tabel arată cu ce opțiuni să începeți în secțiunea Antrenați recunoașterea propriului stil de scriere de mân a instrumentului.
The following table shows which options to start with in the Teach the recognizer your handwriting style section of the tool.

Context sentences for "arăta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianPrin urmare, zona euro a devenit mai atrăgătoare, așa cum arată cazul Islandei.
The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
RomanianÎncepe cu o Marge stresată şi arată o versiune accelerată a unei rutine zilnice.
Opening on a stressed Marge, it shows a sped-up version of her daily routine.
RomanianEle ne arată în mod clar că acești reprezentanți nu au învățat nimic din istorie.
They thereby make it clear that they have not learnt anything at all from history.
RomanianCred că acest lucru este deja un fapt semnificativ care arată calea de urmat.
I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
RomanianRaportul arată că ambele părţi ale conflictului au încălcat dreptul internaţional.
The report states that both sides in the conflict violated international law.
RomanianExperiența în domeniul aplicării ne arată când și unde se pot face îmbunătățiri.
Experience with implementation tells us when and where there is room for improvement.
RomanianAcest lucru ne arată clar că drepturile omului nu pot fi separate de democraţie.
This clearly shows us that human rights cannot be divorced from democracy.
RomanianÎn această privinţă, raportul intermediar de ţară arată că mai sunt multe de făcut.
On this matter, the progress report indicates that there is still much to do.
RomanianRecenta criză a gazelor ne arată că aceasta este o sarcină extrem de importantă.
The recent gas crisis has shown that this is an extremely important task.
RomanianÎn plus, există o imensă incertitudine care arată cât de importantă este siguranţa.
There is also massive uncertainty which means that security is so important.
RomanianSprijinul pentru această declarație arată sprijinul Parlamentului pentru viitor.
Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
RomanianPanoul de detalii arată proprietățile cele mai comune asociate cu fișierul selectat.
The Details pane shows the most common properties associated with the selected file.
RomanianUltimele date arată că este nevoie să reducem emisiile cu circa 9% în fiecare an.
The latest science tells us we need to be reducing emissions by around 9% year on year.
RomanianAcest gen de reglementări arată că UE le întoarce spatele cetăţenilor săi.
This type of regulation shows that the EU is turning its back on its citizens.
RomanianAstăzi, violența din Egipt ne arată, de asemenea, că situația este dificilă.
Today, the violence happening in Egypt also shows that things are difficult.
RomanianAcest exemplu poate arăta ca un fișier text, dar este în realitate un fișier executabil.
This example might look like a text file, but it's actually an executable file.
RomanianDe exemplu, :) arată ca o figură zâmbitoare atunci când o priviți dintr-o parte.
For example, :) looks like a smiling face when you look at it sideways.
RomanianUn studiu actual arată că victimele acestor infracţiuni sunt minorii neînsoţiţi.
A current study shows that it is unaccompanied minors who are the victims of such crimes.
RomanianUltimul nostru raport vă arată că diferitele acţiuni au fost finalizate de către Comisie.
Our last report shows you that the Commission has completed the various actions.
RomanianDeclinul agriculturii din ultimii ani arată acest lucru mai clar decât oricând.
The demise of farming in recent years shows this more clearly than ever.