RO a condamna
volume_up
{verb}

1. general

a condamna (also: a judeca, a adjudeca)
a condamna (also: a degrada, a acuza)
a condamna (also: a judeca)
Menținerea unui sistem energetic sortit eșecului nu va ajuta pescarii, ci, inevitabil, va sfârși prin a-i condamna.
Ensuring the survival of a doomed energy system will not help fishermen; they, too, will inevitably be doomed as a result of it.
a condamna (also: a osândi)
Aceasta merge atât de departe încât condamnă la moartea homosexualii suspectați că sunt infectați cu HIV sau că au întreținut relații cu minori.
It goes as far as to sentence to death homosexuals suspected of being HIV positive or of having relations with minors.
Este inacceptabil ca legea să fie folosită pentru a persecuta minorităţile religioase şi a condamna la moarte zeci de oameni în fiecare an.
It is not acceptable that the Law be used to persecute religious minorities and sentence dozens of people to death every year.
Cei care cred altceva, îi condamnă pe săraci la utilizarea perpetuă a ajutoarelor, la dependenţă perpetuă şi la nesiguranţă perpetuă cu privire la viitorul lor.
Those who think differently sentence the poor to the perpetual use of aid, perpetual dependence and perpetual uncertainty as to the future.

2. "a osândi"

Salut oportunitatea de a o condamna prin intermediul acestei rezoluţii.
I welcome the opportunity through this resolution to condemn it.
Toate acestea pot condamna ţările Europei centrale...
All these factors may condemn the countries of Central Europe...
Singura facțiune politică ce nu o condamnă a fost interzisă.
The only political option that did not condemn them has been banned.

3. "a blama"

a condamna (also: a ocărî, acuza, a blama, a osândi)
And who can blame them?
Aceștia condamnă cu fermitate caracterul profund birocratic al exigențelor de audit, acesta fiind unul din motivele care stau la baza nivelurilor ridicate de abandon.
They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out.
Cu toate acestea, îi condamnă pe cei care au cauzat eșecul acordului privind programul pentru Reactorul termonuclear experimental internațional, precum și al acordului asupra flexibilității.
However, it points the finger of blame at those who caused the failure of the agreement on the International Thermonuclear Experimental Reactor programme and on flexibility.
a condamna (also: a ocărî, a certa, a judeca, a blama)
a condamna (also: a certa, a mustra)

4. "la moarte"

a condamna (also: a stăvili, a închide, a bloca)

5. "o ușă"

a condamna (also: a îngrădi, a bara)
a condamna (also: a împlini, a completa, a umple)

6. "la amendă"

a condamna (also: amenda, a supune)

7. "un bolnav"

Context sentences for "a condamna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianŞi în acest caz, UE a dat publicităţii o declaraţie care condamnă puternic execuţia.
Also in this case the EU issued a statement strongly condemning the execution.
RomanianUE a emis de câteva ori declaraţii prin care condamna încălcările drepturilor omului.
The EU has several times issued declarations condemning violations of human rights.
RomanianParlamentul European condamnă în termenii cei mai duri acest act criminal.
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
RomanianSalut acest text care condamnă comportamentul părtinitor al Comisiei Europene.
I welcome this text which condemns the European Commission's partiality.
RomanianDl președinte, această rezoluție condamnă practica flagelării în Malaysia.
Mr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
RomanianAcest raport nu face decât să-l modifice, fără a condamna faptul în sine.
This report settles for amending it without actually condemning that fact.
RomanianPrin urmare, să nu fim prea pripiți în a condamna o țară sau un guvern.
Let us not be too hasty therefore in condemning a country or a government.
RomanianPartidul Comunist Grec condamnă şi a votat împotriva rezoluţiei Parlamentului European.
The Greek Communist Party condemns and voted against the European Parliament resolution.
RomanianLa următoarea perioadă de sesiune, vom condamna oare un atac împotriva sa?
At the next part-session, will we be condemning an attack made on her?
RomanianLa punctul 17, condamnă regimurile totalitare care utilizează cenzura.
In paragraph 17, it condemns totalitarian regimes which use censorship.
RomanianÎn versiunea germană scrie: "Condamnă execuţia a doi tibetani şi a altor nouă uiguri”.
The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.
RomanianAstfel de cuvinte nu lipsesc niciodată atunci când vine vorba de a condamna anumite alte țări!
Such words are never in short supply when it comes to condemning certain other countries!
RomanianÎntr-adevăr, Parlamentul a adoptat multe rezoluții care condamnă violența împotriva femeilor.
Indeed, many resolutions have been adopted by Parliament denouncing violence against women.
RomanianCondamnă şi atacurile asupra civililor, după cum a demonstrat grupul internaţional de criză.
It further condemns the attacks on civilians as documented by the International Crisis Group.
RomanianParlamentul European condamnă, la fel cum a făcut-o întotdeauna, actele de violenţă de acest tip.
The European Parliament condemns and has always condemned acts of violence of this sort.
RomanianGrupul Socialist condamnă cu fermitate încălcarea drepturilor omului.
The Socialist Group firmly condemns violations of human rights.
Romanian. - Domnule președinte, Comisia condamnă utilizarea pedepselor corporale.
Member of the Commission. - Mr President, the Commission condemns the use of corporal punishment.
RomanianPartidul Libertăţii condamnă, în termenii cei mai categorici posibil, orice violenţă împotriva femeilor.
The Party for Freedom condemns, in the strongest possible terms, any violence against women.
RomanianAceasta condamnă politica noastră externă la a fi cel mai mic numitor comun și la a fi întotdeauna întârziată.
It condemns our foreign policy to the lowest common denominator and to always being late.
RomanianNu trebuie să se ajungă la situația în care protejarea drepturilor omului condamnă în vreun fel oamenii la moarte.
It must not be the case that protecting human rights somehow condemns people to death.