"corect" English translation

RO

"corect" in English

volume_up
corect {adj. m}

RO corect
volume_up
{adjective masculine}

Nu va exista nicio stabilizare dacă diagnosticul nu este corect.
There will be no stabilisation if the diagnosis is not correct.
Ceea ce a spus dl Geier este absolut corect, dar nu punem la îndoială acest lucru.
What Mr Geier said is absolutely correct, but we are not calling that into question.
Urmați acești pași pentru a verifica dispozitivul audio corect și a-l seta ca implicit.
Follow these steps to check for and set the correct audio device as the default.
Însă este corect? Este corect faţă de cetăţenii Lituaniei şi ai altor state?
Is it right with respect to the citizens of Lithuania and other states?
Informațiile despre această situație nu sunt comunicate bine sau corect.
Facts about this matter are not communicated well or in the right way.
Este într-adevăr corect că trebuie să existe o abordare sistematică a acestui lucru.
It is indeed right that there should be some systematic approach to this.
Este mai mult decât corect să evidenţiem rolul universităţilor în acest sens.
It is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
Este corect faţă de pescarii profesionişti să soluţionăm această chestiune.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
Este corect să recunoaștem că aceste aspecte sunt extrem de dificile și de complexe.
It is fair to recognise that these issues are extremely difficult and complex.
volume_up
just {adj.}
Acum Parlamentul are şansa de a face ceea ce este bine, drept şi corect.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Am vrut doar să mă asigur că voturile au fost înregistrate corect.
I just wanted to make sure that the votes have been recorded correctly.
Trebuie să ne asigurăm că programul este corect din punct de vedere social - pentru că încă nu este corect din punct de vedere social.
We have to make sure that the programme is socially just - and it is not yet socially just.
Ingredientele în sine nu reprezintă cel mai important aspect al problemei: valoarea nutritivă exactă a furajelor pentru animale este mult mai importantă şi ar trebui corect etichetată.
The ingredients as such are not the most important thing: the precise nutritional value of cattle feed is much more important, and should be correctly labelled.
Cred că acest instrument este foarte adecvat exact în acest moment şi că va avea un impact foarte pozitiv dacă este aplicat în mod corect, astfel cum a fost aplicat în ţara mea, Bulgaria.
I think that this facility is very appropriate at this precise moment in time and that it will have a very positive impact if it is applied properly, as it was in my country, Bulgaria.
corect (also: onest, veridic)
corect (also: exact:sănătos, vigoros)
volume_up
trig {adj.}

Context sentences for "corect" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianRaportul domnului Gyürk propune, în mod corect, creşterea ajutorului financiar.
Mr Gyürk's report also rightly indicated that financial support must be increased.
RomanianMunca legată de creştere, îngrijire, educare şi formare trebuie apreciată corect.
Work of a nursing, caring, educating and teaching nature should be properly valued.
RomanianUE a sprijinit în mod corect procesul CPAP și referendumul din Sudanul de Sud.
The EU has rightly supported the CPAP's process and referendum in South Sudan.
RomanianAsigurați-vă că microfonul și difuzoarele sunt conectate corect la computer.
Make sure the microphone and speakers are properly connected to your computer.
RomanianAsiguraţi-vă că placa de sunet este instalată corect şi că driverele sunt actualizate.
Make sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.
RomanianRaportul dvs. menţionează în mod corect progresele Croaţiei din ultimul an.
Your report rightly states that Croatia made good progress over the past year.
RomanianNu accept argumentul cum că temeiul juridic al raportului nu este corect.
I do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
RomanianRuterul wireless sau punctul de acces sunt oprite sau nu funcționează corect.
The wireless router or access point is turned off or isn't working properly.
RomanianAţi subliniat în mod corect aspectul cooperării regionale în raportul dvs.
You have rightly highlighted the issue of regional cooperation in your report.
RomanianÎn altă ordine de idei, aţi vorbit corect despre educaţie şi despre Procesul Bologna.
On a different note, you rightly spoke of education and the Bologna process.
RomanianDacă rețeaua funcționează corect, încercați aceste opțiuni de depanare:
On the Choose a network printer page, click The printer that I want isn't listed.
RomanianConsider că sunteți un bărbat integru, un bărbat corect, chiar și în politică.
I believe you to be a man of integrity, an honest man, even in politics.
RomanianVinovaţii trebuie judecaţi şi pedepsiţi corect, individual, după faptele lor.
Those responsible must be duly tried and punished, individually, based on their actions.
RomanianEste esenţial ca guvernul din Bangladesh să urmeze corect deciziile Curţii.
It is essential that the Government of Bangladesh duly follow up on the court rulings.
RomanianNu accept nici ca unul din cinci copii europeni cu vârste mici să nu poată citi corect.
Nor do I accept that one in five of our young children cannot read properly.
RomanianÎn caseta Text convertit atingeți orice cuvânt care nu este corect recunoscut.
In the Converted text box, tap any word that is recognized incorrectly.
RomanianÎnţeleg pe deplin şi recunosc că trebuie să folosim resursele în mod corect.
I completely understand and recognise that we have to use resources well.
RomanianPuteți testa acest lucru utilizând un cablu diferit care știți că funcționează corect.
You can test this by using a different cable that you know works properly.
RomanianSper că persoanele responsabile pentru aceste incidente vor fi pedepsite în mod corect.
I hope that those responsible for these incidents will be justly punished.
RomanianDe asemenea, unii parametri semnificativi nu sunt interpretaţi corect.
There are also some significant parameters which are interpreted incorrectly.