RO da
volume_up
{adverb}

volume_up
yes {adv.}
Spun da solidarității, dar spun da și menținerii structurilor sociale.
Yes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.
DA - Autorităţile competente vă pot cere să treceţi un test de limbă.
YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
În caseta de dialog Dezinstalare actualizare, faceți clic pe Da pentru a dezinstala.
In the Uninstall an update dialog box, click Yes to uninstall.

Context sentences for "da" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSperăm că acest lucru ne va permite să începem a da un real ajutor victimelor.
We are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
RomanianDacă da, Curtea poate trimite Parlamentului aceste declaraţii şi dacă nu, de ce nu?
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
RomanianDin păcate, nu pot da un calificativ pozitiv şi în cazul evaluării politice.
Unfortunately, I cannot be as positive when it comes to my political evaluation.
RomanianEi îşi pot da seama dacă este vorba de un site sigur, legal sau de unul ilegal.
They can tell whether they are dealing with a safe, legal website or an illegal one.
RomanianAceastă mentalitate nu va da roade, deoarece ştiinţa nu permite să fie manipulată.
This will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
RomanianSerbia dovadă de deficiențe grave în domeniul respectării drepturilor omului.
Serbia is showing serious lapses in the field of respect for human rights.
RomanianPe baza acestor informaţii, Preşedinţia cuvântul tuturor grupurilor politice.
Based on this information, the Presidency gives the floor to all the political groups.
RomanianNu vor să se ducă la muncă, chiar dacă administraţia locală le de lucru.
They do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
RomanianProcedez în acest mod pentru că vreau să mă asigur că în viitor nu vom da înapoi.
I do so because I want to caution that we may be going back to the future.
RomanianToate acestea au loc pe fondul unei crize care nu niciun semn că va trece.
All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
RomanianDle președinte, a da bani din propriul buzunar reprezintă un act de generozitate.
Mr President, giving money from one's own pockets is an act of generosity.
RomanianÎn privinţa aspectelor financiare, voi da cuvântul Comisiei pentru a răspunde.
As regards the financial issues, I shall leave the floor to the Commission to respond.
RomanianDe asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu vom da doar, fără a primi ceva în schimb.
Care should also be taken to ensure that it is not just giving on our part.
RomanianApoi a apărut raportul Barnier, care a subliniat nevoia de a da dovadă de solidaritate.
Then there was the Barnier report, which stressed the need to show solidarity.
RomanianDupă toate discuțiile pe care le-am avut, vă veți da seama ce mult înseamnă acest lucru.
After all the discussions we have held, you will be aware of how much this means.
RomanianDacă da, sunt cei din Sudanul de Sud îndreptățiți în mod sigur la anularea datoriilor?
If so, the South Sudanese are surely, in fact, entitled to debt cancellation?
RomanianAceastă metamorfoză nu va da roade dacă nu-şi va avea rădăcinile în democraţie.
This metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
RomanianLa Santa Maria da Feira (Portugalia) are loc o reuniune a Consiliului European.
The European Council meeting is held in Santa Maria da Feira, Portugal.
RomanianÎntrucât nu am mult timp la dispoziţie, voi da numai un exemplu: certificarea forestieră.
As I do not have much time, I will take just one example: forest certification.
RomanianExperienţa iniţială dobândită în ultimele două luni naştere multor îndoieli.
The initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.