"ecou" English translation

RO

"ecou" in English

RO

ecou {neuter}

volume_up
Pentru a auzi ceea ce tastați, bifați caseta de selectare Ecou apăsări de taste utilizator.
To hear what you type, select the Echo User's Keystrokes check box.
Cred însă că argumentul democratic ar putea avea un ecou de autenticitate chiar şi printre colegii federalişti, argumentul fiind următorul.
But the democratic argument I think might have some echo of authenticity even with federalist colleagues and it is this.
Există şi alte chestiuni pe care le-aş sublinia, ca ecou la cele spuse de către dl Paparizov.
Then there are other issues that I would also emphasise, echoing what Mr Paparizov said.

Context sentences for "ecou" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianExistă şi alte chestiuni pe care le-aş sublinia, ca ecou la cele spuse de către dl Paparizov.
Then there are other issues that I would also emphasise, echoing what Mr Paparizov said.
RomanianAş dori să-i felicit şi pe aceştia şi sper că acest lucru va avea ecou în Parlament.
I would like to extend my congratulations to them, and I hope that it will be echoed across Parliament.
RomanianCe aroganţă să se afirme că ideea integrării are ecou doar în segmentele educate ale societăţii.
What arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society.
RomanianSper ca votul de mâine să reprezinte un ecou al rezultatului excelent obţinut în cadrul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.
I hope that tomorrow's vote will be a repeat of the excellent result achieved in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
Romanian. - Dle Președinte, cred că Înaltul Reprezentant repetă pe deplin ca un ecou sentimentele noastre când spune că a fost șocată.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I think that the High Representative is completely echoing our feelings when she says she was shocked.
RomanianDnă Vassiliou, coardele atinse ale acelei viori din Sarajevo, cea despre care ne-a povestit dna Pack, își găsesc ecou mai mult în Europa noastră decât într-o multitudine de regulamente.
Mrs Vassiliou, the chords played by that violin in Sarajevo, the one Mrs Pack told us about, resonate more with our Europe than with a multitude of regulations.