RO

a face {verb}

volume_up
1. general
Să clarificăm lucrurile: pentru a face acest lucru, trebuie să reținem trei lucruri.
Let us be clear: to do so, we need to bear in mind three things.
Uniunea Europeană va trebui să ţină cont de acestea în momentul în care face planuri pentru anul 2020 şi pentru piaţa unică.
The European Union needs to bear this in mind when planning for 2020, when planning for the single market.
Au existat opinii puternice despre cum putem face acest lucru, având în vedere unele situații.
There were strong views about how we do this, bearing in mind some of the situations.
Nu se pot face previziuni privind încheierea procesului de negociere.
Forecasts of the conclusion of the negotiating process cannot be made.
Dacă nu se face niciun progres la Cancun, întregul proces de negocieri va fi în pericol.
If no progress is made in Cancún, the entire negotiating process will be in danger.
Încă nu s-au luat decizii cu privire la aceasta, însă acest lucru se va face în zilele ce urmează.
Decisions about this have not yet been made, but they will be made in the next few days.
Poate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
He can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for five years.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
I do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Vom face aceasta de bunăvoie şi vom face tot ce ne stă în putinţă.
We will do this willingly and do the best that we can.
2. "a se întâmpla"
Poate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
He can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for five years.
Apoi este şi Serbia, care face eforturi foarte mari pentru a face parte din Uniunea Europeană.
Then there is Serbia, which is pushing very hard to become a part of the European Union.
Parlamentul a făcut, face și va face tot ceea ce îi stă în putere.
Parliament has done, is doing and will do everything in its power.
Iată câteva cauze care determină această situație și ce se poate face dacă se produce:
Here are some reasons why that might happen, and what to do if it does:
Acest lucru s-ar face, desigur, fără a afecta cerinţele de siguranţă ale Regulamentului.
This would happen, of course, without prejudging the safety requirements of the Regulation.
Ce va face preşedinţia suedeză pentru a se asigura că acest lucru nu se va întâmpla din nou?
What will the Swedish Presidency do to ensure that this does not happen again?
3. "a săvârși, a făptui"
Poate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
He can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for five years.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
I do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Vom face aceasta de bunăvoie şi vom face tot ce ne stă în putinţă.
We will do this willingly and do the best that we can.
4. "a reda"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
O modificare incorectă în registry-ul computerului poate face computerul nefuncţional.
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
Acest lucru poate face computerul nefuncțional.
Doing so could render your computer inoperable.
Cerem părţilor să se conformeze acesteia şi cerem Europei să ia măsuri pentru a face posibil acest lucru.
We urge the parties to abide by it and we call upon Europe to take action to render it possible.
5. "a fabrica"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Puternic: Conceput special pentru producție pentru a face față cerințelor specifice acestei industrii.
Powerful: Purpose-built for the manufacturing industry solution to meet the specific needs of your business
6. "a deveni"
Aceste țări ar trebui să aibă dreptul de a face parte din zona de liberă circulație.
These countries have the right to become part of the area of free movement.
Rusia ar face bine să înţeleagă că trebuie să se supună principiilor statului de drept.
Russia would do well to understand that it must become a state subject to the rule of law.
Voi face tot ce pot pentru a mă asigura că pagina web va deveni mai ușor de utilizat.
I will do my best to see how the website can become user-friendly.
Voi face referire în cele ce urmează la conţinutul programului de la Stockholm.
I will turn now to the content of the Stockholm Programme.
Este, în continuare, locul de unde se oprește computerul sau se face log off.
It's also still the place to turn your computer off or log off.
Pentru a afla cum se face aceasta, consultați Activarea sau dezactivarea actualizării automate.
To learn how, see Turn automatic updating on or off.
Fără acest sprijin, nu vor face față concurenței în creștere din economia globală.
Without this support, they will not cope with the growing competition in the world economy.
Europa face un pas crucial odată cu acest pachet de guvernanță economică, astfel încât economia noastră să poată avea o creștere sănătoasă.
Europe is taking a crucial step with this economic governance package so that our economy can grow soundly.
Există o convingere din ce în ce mai accentuată că avem de-a face cu o birocraţie fără chip.
There is a sort of growing belief that there is a faceless bureaucracy.
7. "a numi"
Cetăţenii vor putea face apel la Comisie să prezinte noi iniţiative politice.
Citizens will be able to call on the Commission to bring forward new policy initiatives.
face din nou apel la dumneavoastră să luaţi măsuri intensive în această privinţă.
I would once again call on you to take intensive action here.
Nu ar trebui să apelăm mereu la UE; există unele lucruri pe care le putem face pe plan naţional.
We should not always call on the EU; there are some things we can do on the home front.
8. "a crea"
Vom face tot necesarul pentru a crea locurile de muncă şi dezvoltarea de care avem nevoie.
We will do whatever it takes to create the jobs and the growth we need.
Apoi puteți face sign in cu un cont existent sau puteți crea unul nou.
You can then sign in with an existing account or create a new one.
Se poate crea o listă cu marcatori și dacă se face clic pe butonul Marcatori din bara Formatare.
You can also create a bulleted list by clicking the Bullets button on the Format bar.
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
9. "a executa"
Comisia poate face o propunere în acest sens.
The Commission can make a proposal to that effect.
Nu sunt deloc de acord cu spusele ministrului care nu mai este acum printre noi şi care a spus că, de fapt, nu putem face mai nimic.
I disagree strongly with the minister who left, who said that we can in effect do very little.
Obiectivul prost formulat al instituţiei financiare centrale face ca diferenţele fundamentale faţă de obiectiv să devină necesare.
The badly formulated objective of the central financial institution has the effect of making fundamental divergences from the objective necessary.
Un buton de comandă efectuează o comandă (face ca ceva să se întâmple), atunci când faceți clic pe el.
A command button performs a command (makes something happen) when you click it.
În unele cazuri puteți face upgrade direct la Windows 7, dar în alte cazuri va trebui să efectuați o instalare particularizată.
In some cases you can upgrade directly to Windows 7, but in other cases you'll need to perform a custom installation.
În mod similar, dacă executați o versiune de Windows Vista pe 64 de biți, se poate face upgrade doar la o versiunea de Windows 7 pe 64 de biți.
Similarly, if you are running a 64-bit version of Windows Vista, you can only perform an upgrade to a 64-bit version of Windows 7.
10. "a avea importanță"
Statele sărace nu vor putea face faţă acestei probleme fără ajutorul Uniunii.
It will be impossible for poor countries to deal with this matter without Union aid.
Dacă face acest lucru, va putea să se achite de propriile responsabilităţi în această privinţă.
If it does this, it will be capable of meeting its own responsibilities in this matter.
Voi face o declarație oficială privind această chestiune.
I will make an official statement on this matter.
11. "a zice"
Nu se poate spune că acest lucru face status quo-ul şi mai dificil; îl face mai abordabil.
One cannot say that this is making the status quo even heavier; it is making it lighter.
A continuat spunând că aplicarea regulamentelor UE se va face inteligent şi selectiv.
He went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective.
Trebuie să spun că nimic altceva nu se face într-un mod cu adevărat transparent!
Nothing else is really being done transparently, I must say!
12. "a numi într-o funcție"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Ceea ce este absolut clar pentru mine este faptul că numirile se vor face în funcţie de merite.
What is absolutely clear to me is that we are going to appoint on merit.
Voi face desemnări bazate pe merite şi nimic altceva.
I will appoint on merit and nothing else.
Voi face câteva observaţii referitoare la procedura de numire a Comisiei Europene.
I would like to make a few comments about the procedure for appointing the European Commission.
13. "a rodi"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Să clarificăm lucrurile: pentru a face acest lucru, trebuie să reținem trei lucruri.
Let us be clear: to do so, we need to bear in mind three things.
Uniunea Europeană va trebui să ţină cont de acestea în momentul în care face planuri pentru anul 2020 şi pentru piaţa unică.
The European Union needs to bear this in mind when planning for 2020, when planning for the single market.
Au existat opinii puternice despre cum putem face acest lucru, având în vedere unele situații.
There were strong views about how we do this, bearing in mind some of the situations.
Ceea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
Poate face acest lucru independent și să genereze o ridicată rentabilitate socială.
It can do this on its own and produce a high social return.
UE nu este în măsură să-și producă rezervele necesare și se face singură dependentă de țări terțe.
The EU is not in a position to produce the feeds it requires itself and is making itself dependent on third countries.
Singurul mod în care putem face asta este să exploatăm stocul conform randamentului maxim sustenabil și să păstrăm un risc scăzut de închidere a pescuitului.
The only way to do that is to exploit the stock consistent with maximum sustainable yield and keep a low risk of fishery closure.
14. "a construi"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Bineînțeles, integrarea angajamentului statelor membre în strategie va face parte din acest proces.
Member States' engagement to build into the strategy will, of course, be part of this.
Trebuie să încercăm să pornim de la asta la Cancun, și asta vom face.
We must try to build on that in Cancún, and we will.
Centrul de detenţie nu a fost construit pentru a face faţă acestei capacităţi.
The detention centre was not built to cope with this capacity.
15. "a comite"
În cadrul şedinţei mele, mi-am luat angajamentul că voi face acest lucru şi fac acest lucru în continuare.
I committed in my hearing to ensure that I would do that, and I am continuing to do so.
Cei 13 comisari care se vor angaja în februarie să prezinte aceste propuneri vor participa de asemenea împreună cu noi, la fel cum o vor face şi ceilalţi.
The 13 Commissioners who will commit themselves in February to delivering these proposals, will also take part with us, as will all the others.
Ne-au avertizat că acestea nu ar face decât să dea mână liberă juntei pentru a comite o gamă largă de crime care ar face obiectul impunităţii.
They warn us that this would give carte blanche to the junta to continue committing a wide range of crimes with impunity.
16. "a încheia un tratat"
În încheiere, voi face doar câteva observații.
Just a couple of remarks to conclude.
Aș dori să închei prin a face două comentarii mai degrabă provocatoare cu privire la întreaga discuție.
I would like to conclude by making two rather provocative comments on the discussion as a whole.
În încheiere, doresc să menţionez un alt aspect esenţial, care face ca sectorul maritim să fie atractiv pentru tineret.
To conclude, I would like to mention another key point and that is making the maritime sector attractive to young people.
17. "a costa"
Acesta ar fi costul real, căruia nu i-am putea face față pe termen mai lung.
That would be the real cost, to which in the longer term we would not be able to respond.
Interesele acesteia sunt de a face afaceri prin clonarea animalelor, pe seama suferinței acestora.
Their interests are the desire to do business by cloning animals, at the cost of animal suffering.
Vom face oricâte sacrificii va fi nevoie pentru tradițiile naționale cu privire la acordurile salariale.
Respect for national traditions in relation to wage agreements will have to cost whatever it costs.
18. "a desena"
Trebuie să ne bazăm pe experiență, iar aceasta face parte din revizuirea bugetului.
We should draw on experience, and this is part of the budgetary review.
face o comparaţie, poate îndrăzneaţă, dar simplă, cu energia electrică.
I would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.
Doresc să vă atrag atenția asupra acestui proiect care nu are nimic de-a face cu securitatea.
I wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
19. "a agonisi"
Am face un deserviciu familiei noului-născut, pentru că în mod normal taţii câştigă mai mult.
By doing so, we would do a disservice to the newborn child's family - fathers usually earn more.
Da, însă numai pentru că noi câştigăm mult mai mulţi bani decât alte persoane care nu pot face ce facem noi.
Yes, but only because we earn a great deal more money than other people who cannot follow suit.
Reprezintă un alt mod de a face afaceri, de a produce, de a consuma şi de a oferi locuri de muncă, care şi-a câştigat totuşi dreptul de a face parte din piaţă.
It represents an alternative way of doing business, of producing, consuming and providing employment, that has nonetheless earned the right to be part of the market.
20. "a pregăti"
Zece ani reprezintă mult timp în orice ciclu economic pentru a face pregătiri și investiții.
Ten years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
Unele economii au fost pregătite mai bine pentru a face faţă loviturilor crizei.
Some economies were better prepared to withstand the blows of the crisis.
Aceasta face parte dintr-un dosar pe care serviciile de securitate columbiene îl pregătesc în cazul ei.
It is part of the dossier that the Colombian security services are preparing in her case.
21. "a înmagazina"
Pentru informații suplimentare, consultați Memorarea parolelor pentru a face Log on automat.
For more information, see Store passwords for automatic logon.
Vedeți ce puteți face cu sumedenia de aplicații noi de la Magazin Windows.
See what you can do with a world of new apps at the Windows Store.
Vedeți ce puteți face cu multitudinea de aplicații de la Magazinul Windows.
See what you can do with a world of apps at the Windows Store.
22. "a face în total"
UE a cheltuit deja sume uriașe pentru a-și face propagandă și reclamă.
The EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
Durata concediului de maternitate cu siguranţă nu determină decizia de a întemeia o familie sau de a face sau nu un copil.
The amount or length of maternity leave certainly does not determine the decision to start a family or whether or not to have a child.
Modernizarea transportului de călători pe calea ferată este, de asemenea, o prioritate despre care se vorbeşte foarte mult, dar se face prea puţin.
The modernisation of rail transport is also a priority about which a huge amount is said, but too little done.
Globalizarea comerţului, a afacerilor şi comunicaţiilor face parte din acesta.
The globalisation of trade, business and communications is all part of this.
Nu se pune problema de a face un lucru sau altul, ci de a face aceste lucruri împreună.
It is not a question of one thing or the other, but of doing all of these things together.
Toate plăţile se vor face la timp, în mod previzibil şi în conformitate cu priorităţile Cariforum?
that all funding will be timely, predictable and in line with Cariforum priorities?
23. "a se ocupa cu"
Prin urmare, o dezbatere publică bine informată este esenţială în a ne menţine implicaţi în această regiune importantă şi în a face progrese acolo.
Therefore, a well-informed public debate is essential to keep us all engaged and making progress in this important region.
Statele membre s-au implicat deja într-o cooperare îndelungată pentru a învăţa din experienţele fiecăruia şi pentru a face schimb de bune practici în ceea ce priveşte reforma pensiilor.
The Member States have already engaged in long-standing cooperation to learn from each other's experiences and exchange good practice in pension reform.
24. "a merita"
Merită salvarea monedei euro sacrificiul pe care îl face populația Europei?
Is saving the euro worth the sacrifice being made by the people of Europe?
vrabia din mâna face mai mult decât cioara de pe gard
a bird in hand is worth two in the bush
nu amâna pe mâine ce poţi face azi
an hour in the morning is worth two in the evening
25. "a forma"
Ea nu face parte din Europa din punct de vedere geografic, cultural sau istoric.
It does not form part of Europe in geographical, cultural or historic terms.
Acest lucru va face parte din auditul performanței în temeiul articolului 318 din Tratatul de la Lisabona.
That will form part of the performance audit under Article 318 of the Treaty of Lisbon.
În practică, acest lucru se face prin bifarea unei căsuţe pe formularul de comandă.
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
Sprijinirea acestui guvern pentru sporirea numărului de forţe de securitate ar trebui evitată - acest lucru nu face decât să toarne gaz pe foc.
Supporting this government to build up security forces should be avoided - doing so merely pours further oil on the fire.
26. "a schimba în"
Pentru a face posibilă această schimbare, trebuie să schimbăm majorităţile din Parlamentul European.
In order to make this change happen, we need to change the majorities in the European Parliament.
Un exemplu ilustrativ a fost eșecul de a face schimbări reale în Zimbabwe.
A prime example has been the failure to bring about real change in Zimbabwe.
O modificare incorectă în registry-ul computerului poate face computerul nefuncţional.
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
27. "a compune"
Acordăm o semnătură în alb fără a şti ce face Comisia, cum face şi cu ce mijloace intenţionează să acţioneze.
We are writing a blank cheque without knowing what the Commission is doing, how it is doing it and with what it intends to do it.
Ar trebui ca până în 2010-2020, să zicem, să putem face preconizări pe baza unei situaţii date în ceea ce priveşte aprovizionarea Uniunii Europene până în 2050.
We should be able by, say, 2010-2020, to write road maps on a scenario basis for the European Union's supply in 2050.
Vă invit doar să vă alăturați celorlalți deputați care renunță la dreptul lor de a face o explicație orală pentru a face una scrisă.
I only ask you to join the other MEPs who are giving up their right to make an oral explanation in order to give a written explanation.
28. "a găti"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Gastronomia franceză este una dintre cele mai rafinate din Europa; arta de a găti şi mânca face parte din cultura şi stilul de viaţă al francezilor.
French cuisine is one of the finest in Europe; cooking and eating are part of French culture and lifestyle.
29. "a se apropia"
30. "a se preface"
Pe de-o parte, nu ne putem preface că Europa este Insula celor Binecuvântaţi, unde putem face orice ne place fără ca pieţele financiare să reacţioneze.
On the one hand, we cannot pretend that Europe is the Island of the Blessed where we can do what we like without the global financial markets reacting to it.
Acum, Europa face o altă greșeală: pretinde că ignoră un pericol evident, întrucât un mare flux de somalezi, eritreeni și alte naționalități părăsesc granițele Libiei.
Now, Europe is making another mistake: it pretends to ignore an obvious danger, as a great flood of Somalis, Eritreans and others flee Libya's borders.
31. "a naște"
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
32. "a porecli"
33. "a i se părea"
a face (also: a tivi)
EN

face {noun}

volume_up
1. general
However, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
Totuşi, acest eveniment ne aduce faţă în faţă cu o problemă care îi priveşte pe toţi europenii.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Simplele declaraţii sunt insuficiente în faţa unei astfel de crize umanitare grave.
Our operators are at a real disadvantage in the face of international competition.
Operatorii noştri se află într-o poziţie defavorizată faţă de concurenţa internaţională.
face
face (also: surface)
volume_up
obraz {m} (suprafață)
fleaşcă (palmă peste obraz)
fleaşcă (palmă peste obraz)
face (also: cheek, countenance)
volume_up
obraz {m} (față)
fleaşcă (palmă peste obraz)
fleaşcă (palmă peste obraz)
face
volume_up
mutră {f} [coll.] (față)
face (also: countenance, mask)
volume_up
mască {f} (expresie)
2. "of a wall"
3. anatomy
However, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
Totuşi, acest eveniment ne aduce faţă în faţă cu o problemă care îi priveşte pe toţi europenii.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Simplele declaraţii sunt insuficiente în faţa unei astfel de crize umanitare grave.
Our operators are at a real disadvantage in the face of international competition.
Operatorii noştri se află într-o poziţie defavorizată faţă de concurenţa internaţională.

Context sentences for "a face" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianNu doar atât, însă dezvoltarea acestora face parte din soluţia la criza noastră.
Not only that, but their development forms part of the solution to our crisis.
RomanianEste clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
RomanianRaportul colegului meu, dl Fernandes, face unele progrese în această direcție.
The report by my colleague, Mr Fernandes, makes some headway in this direction.
RomanianCu toate acestea, a face mai mult şi mai bine nu înseamnă doar sporirea resurselor.
However, doing more and doing better is not just a case of increasing resources.
RomanianEste unul dintre elementele care o face uneori aşa de greoaie şi greu de înţeles.
That is what sometimes makes it so cumbersome and also so difficult to understand.
RomanianVedeți dacă puteți face sign in la alte servicii Microsoft , cum ar fi Outlook.com,
See if you can sign in to other Microsoft sites or services, such as Outlook.com,
RomanianSalut deci acest raport, care face câte ceva pentru a rezolva această problemă.
I therefore welcome this report, which should go some way to tackling this problem.
RomanianSunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.
I agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.
RomanianRaportul Goldstone face numeroase acuzaţii, iar acestea trebuie să fie cercetate.
The Goldstone report makes many accusations and they have to be investigated.
RomanianExperiența în domeniul aplicării ne arată când și unde se pot face îmbunătățiri.
Experience with implementation tells us when and where there is room for improvement.
RomanianCetățenii își vor putea face cunoscute părerile despre activitatea Uniunii Europene.
Citizens will be able to let the European Union know what they think of its work.
RomanianSperăm că Croația face progrese rapide în cadrul negocierilor pentru aderarea la UE.
We hope that Croatia makes fast progress in the negotiations for EU membership.
RomanianAcestea vor face parte din răspunsul politic ce va urma ulterior în acest an.
They will be part of the political response that will follow later this year.
RomanianAceastă practică este ilogică şi face ca succesul diplomatic să fie practic imposibil.
This practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
RomanianAcest cadru face parte din acquis -ul comunitar şi toată lumea trebuie să-l respecte.
This framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
RomanianExpunerea de diapozitive va face parte din tema nesalvată care apare sub Temele mele.
Your slide show will be part of the unsaved theme that appears under My Themes.
RomanianTimpul trece, şi în niciun caz nu o face în favoarea UE şi a cetăţenilor acesteia.
Time moves on, and it is decidedly not working in favour of the EU and its citizens.
RomanianParola Windows este parola pe care o utilizați pentru a face Log on la computer.
Your Windows password is the password you use to log on to your computer.
RomanianDefiniţia la care face referire a fost oarecum depăşită de criteriile prezentate.
The definition to which he refers has been somewhat superseded by the criteria listed.
RomanianAceste două lucruri merg împreună, însă mult prea puţin se face în momentul de faţă.
These two things go together, but far too little is being done at the moment.