RO

a fi {verb}

volume_up
1. general
Am auzit astăzi, probabil, ce nu poate fi făcut.
Today we have heard where the problem may lie. what is not possible.
Astfel, statele NATO ar putea fi supuse șantajului de către Teheran sau Pyongyang.
This would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
Putem fi siguri că viitorul reţelei europene TEN-T stă în transportul inteligent.
We can be sure that the future of Europe's TEN-T network lies with intelligent transport.
2. "a costa"
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Nu va fi niciodată un exercițiu plăcut însă, dacă vom aștepta, ne va costa scump.
It is never going to be a pleasant exercise, but if you wait it will cost us dearly.
Cel mai bun lucru ar fi că acest lucru nu ne-ar costa nimic.
The best thing is that it would not cost us a penny.
Dacă standardele globale sunt ridicate, consecința va fi creșterea costurilor.
If overall standards are raised, the consequence will be cost increases.
3. "a exista"
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Dacă eticheta Familie nu există încă, aceasta va fi creată în mod automat.
If the Family tag does not already exist, it will be created automatically.
Dacă bazele de date există, veți fi de părere că acest fapt este legal sau ilegal?
If the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
Totuşi, există încă bariere cum ar fi cea lingvistică, care va fi foarte dificil de eliminat.
However, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
4. "a se întâmpla"
Acest lucru nu se poate repeta, în special în probleme cum ar fi relaxarea cantitativă.
That cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.
Totuşi, ce s-ar întâmpla dacă toate aceste date ar fi transferate numai ţărilor terţe?
However, what would happen if all this data was passed on only to third countries?
Această practică provine din Spania, dar ar fi putut să se întâmple oriunde.
This practice heralds from Spain but could happen elsewhere.
Acestea apar în formă liberă sau ca emisii de nanoparticule în matricea altor materiale, cum ar fi materialele compozite.
They occur in free form or as nanoparticle emissions in a matrix of other materials, such as composites.
Atunci am putea fi siguri că într-adevăr va avea loc creștere economică accelerată și îmbunătățirea calității vieții în orașe.
We could then be sure that sharp growth and improved quality of life really will occur in cities.
Dacă nu ar fi fost descoperită, bomba ar fi cauzat pierderea mai multor vieţi.
Had it not been discovered, multiple loss of life would have occurred.
Aceasta va avea loc printr-un raport anual care va fi publicat de Comisie.
This will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Atacurile împotriva comunităților religioase nu pot fi prevenite niciodată, indiferent de locul în care se produc.
Attacks against religious communities are always indefensible everywhere they take place.
Următorul summit al G20 va avea loc între 11 și 12 noiembrie la Seoul și va fi prezidat de Franța.
The next G20 summit will take place on 11 and 12 November in Seoul, under the Presidency of France.
5. "a trăi"
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.
Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.
Dacă ar fi în viață, mulți dintre ei ar fi cetățeni UE astăzi.
If they were alive, many of them would be EU citizens today.
Dacă Jinnah ar fi în viaţă acum, ar fi şocat de situaţie.
Jinnah, were he alive today, would be shocked.
Aceasta ar fi o cale, dle Preşedinte, de a menţine democraţia vie în Europa noastră.
This would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
6. "a se afla"
7. "a-i aparține"
Persoanele care fac parte dintr-o rețea de domiciliu nu vor fi asociate în mod automat la un grup de domiciliu.
People who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.
Turcia poate fi un vecin bun, însă nu aparţine familiei europene.
Turkey can be a good neighbour, but it does not belong within the European family.
Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.
Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.

Context sentences for "a fi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianDrepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
RomanianBineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
We can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
RomanianEvident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
RomanianColegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
My colleagues probably consider them better partners than the current government.
RomanianAnaliza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
RomanianDacă toate statele membre vor aplica aceste cerințe, rezultatele vor fi pozitive.
If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
RomanianÎn acest caz, singurul nostru răspuns la acest raport poate fi votul împotrivă.
That being the case, our only response to this report can be to vote against it.
RomanianLa nivel politic poate fi motivant să soliciţi acest lucru, dar nu este realist.
It may be motivating on a political level to demand that, but it is not realistic.
RomanianDe aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
RomanianTotuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.
For all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
RomanianDupă cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
RomanianPrin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.
It would therefore be better if applications were submitted separately in future.
RomanianO astfel de măsură ar fi demagogică și cu totul nepotrivită în situația actuală.
Such a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
RomanianPoate că ar fi posibilă o altă formulare, dar formularea pe care o propunem este:
Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
RomanianMult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.
It would be more useful to investigate the implementation process more closely.
RomanianAici ne aflăm pe un teren alunecos; colegul nostru, dl Farage, ar fi încântat!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
RomanianÎn domeniul minier, impactul accidentelor poate fi, adesea, unul transfrontalier.
In the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
RomanianAusteritatea instituționalizată nu poate fi unicul răspuns oferit europenilor.
Institutionalised austerity cannot be the only response that we offer Europeans.
RomanianDe exemplu, Internet Explorer 9 nu poate fi instalat pe Windows 8 sau Windows XP.
For example, Internet Explorer 9 can't be installed on Windows 8 or Windows XP.
Other dictionary words