RO

a fixa {verb}

volume_up
În ceea ce privește această problemă, sprijin necesitatea de a fixa obiective obligatorii.
With regard to this issue, I support the need to set binding targets.
Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt criterii în baza cărora se va fixa suma acestor ajutoare, precum și lista țărilor care ar putea, după caz, să le solicite?
If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?
În cazul în care decizia stabileşte că deficitul este excesiv, Consiliul va face recomandări Ciprului şi va fixa termene pentru adoptarea unor măsuri efective de corectare a deficitului.
If the Council concludes this is the case, it would make recommendations to Cyprus and would establish deadlines for effective corrective action to be taken.
De asemenea, un program se poate fixa în meniul Start făcând clic pe Start, găsind programul, apoi glisându-l în secțiunea din stânga sus a meniului Start.
You can also pin a program to the Start menu by clicking Start, finding the program, and then dragging it to the top left section of the Start menu.
Dimensiunea gadgeturilor, așa cum apar în Bara laterală, este fixă.
The size of gadgets as they appear in Sidebar is fixed.
Nu, dimensiunea gadgeturilor, așa cum apar în Bara laterală, este fixă.
No, the size of gadgets as they appear in Sidebar is fixed.
Astfel, este vorba de un proces dinamic: lista nu este fixă.
So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.
Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt criterii în baza cărora se va fixa suma acestor ajutoare, precum și lista țărilor care ar putea, după caz, să le solicite?
If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?
Nu sunt convins de nevoia de a crea o autoritate europeană independentă pentru a fixa nivelul taxelor şi consider că acest aspect intră în domeniul subsidiarităţii.
I am not convinced of the need to create a European independent authority to fix toll levels, and would argue that this falls under the domain of subsidiarity.
În al doilea rând, veţi fixa o dată pentru Macedonia anul acesta?
Second, will you name a date for Macedonia this year?
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
You can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Dacă utilizați frecvent o aplicație, o puteți fixa pe bara de activități de pe desktop.
If you use an app frequently, you can pin it to the taskbar on your desktop.
Pentru a căuta o aplicație și a o fixa în Start, urmați acești pași:
To search for an app and pin it to Start, follow these steps:
De peste 10 ani, cota de macrou a fost alocată utilizând o grilă de repartiție fixă bazată pe capturile istorice pentru fiecare stat de coastă.
For over 10 years, the mackerel quota has been allocated using a fixed allocation key based on historical catches for each coastal State.
Salutăm faptul că Japonia îşi va fixa un obiectiv mai strict.
We welcome the fact that Japan will strengthen its target.

Context sentences for "a fixa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianPentru a fixa noua oră mai devreme, tastați un semn minus (-) înaintea numărului.
To make the new time earlier, type a minus sign (-) before the number.
RomanianCe calendar vom fixa pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană?
What time scale are we setting for the accession of Ukraine to the European Union?
RomanianDe unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
RomanianÎn ceea ce privește această problemă, sprijin necesitatea de a fixa obiective obligatorii.
With regard to this issue, I support the need to set binding targets.
RomanianNu, dimensiunea gadgeturilor, așa cum apar în Bara laterală, este fixă.
No, the size of gadgets as they appear in Sidebar is fixed.
RomanianAcest lucru va fixa din nou Internet Explorer la ecranul Start.
Doing this will also repin Internet Explorer to the Start screen.
RomanianO perioadă fixă de 30 de zile este propusă ca perioadă de plată.
A fixed period of 30 days is proposed as the payment period.
RomanianAstfel, este vorba de un proces dinamic: lista nu este fixă.
So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.
RomanianDimensiunea gadgeturilor, așa cum apar în Bara laterală, este fixă.
The size of gadgets as they appear in Sidebar is fixed.
RomanianNu, lățimea Barei laterale are o dimensiune fixă.
No, the width of Sidebar is a fixed size.
RomanianDomnule Andor, tocmai aţi spus că nu există niciun regulament european care să stabilească suma de 33 000 de euro ca limită fixă.
Mr Andor, you just said that there is no European regulation laying down EUR 33 000 as a fixed limit.
RomanianTrebuie să creăm mecanisme de finanţare fixă.
We need to create fixed funding mechanisms.
RomanianVor creşte, pur şi simplu, partea fixă.
They will simply increase the non-variable part.
RomanianAceasta îmi pare a fi o regulă foarte fixă şi rigidă atunci când vine vorba despre chestiunea interacţiunii dintre clasele sociale.
That, it seems to me, is a very fixed and rigid arrangement when it comes to the issue of social mixing.
RomanianLăţimea Barei laterale are o dimensiune fixă.
RomanianAş dori să subliniez importanţa de a oferi tuturor cetăţenilor acces ubicuu şi de mare viteză la bandă largă fixă şi mobilă.
I would stress the importance of offering all citizens ubiquitous and high-speed access to fixed and mobile broadband.
RomanianGlisaţi spre dreapta pentru a fixa o fereastră.
RomanianTrebuie să adoptăm o cerinţă fixă pentru fiecare navă, fie nou sau reconstruită, de a fi supusă unui test al stării de navigabilitate.
We need to introduce a fixed requirement for every vessel, whether new or rebuilt, to undergo a seaworthiness test.
RomanianSuntem de acord cu eliberarea de resurse în valoare de 100 de milioane de euro pentru asigurarea acestor mici împrumuturi pentru o perioadă fixă.
We agree to the release of resources amounting to EUR 100 million for securing these small loans for a fixed period.
RomanianCu primul creion vom trasa o hartă a etapelor, care va fixa stadiile necesare pentru întrunirea criteriilor stabilite de Parlament.
With the first pencil, we are going to sign a road map, which will set out the stages required to meet the criteria laid down by Parliament.