"a implica" English translation

RO

"a implica" in English

RO a implica
volume_up
{verb}

1. general

Ar fi bine dacă acest pas pozitiv nu ar implica noi sarcini administrative.
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Ele ar implica un "pericol moral”, după cum se spune.
They would entail a 'moral hazard', as they say.
Adevărul este că aceste standarde implică costuri de operare, financiare şi administrative pentru agricultorii din UE.
The truth is that these standards entail operating, financial and administrative costs for the EU's farmers.
Acest lucru implică acceptarea faptului că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă?
Does that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Totodată, unele dintre aceste probleme implică cooperarea cu Consiliul.
Also, several of these issues imply cooperation with the Council.
Susţinerea acestui raport nu implică susţinerea acelui tratat.
Support for this report does not imply support for that Treaty.

2. "pe cineva fără voia lui"

a implica
volume_up
to drag in {vb} [fig.]

3. "a amesteca"

Cum va implica Comisia Parlamentul într-un eventual proces de selecţie?
How will the Commission involve the Parliament in any selection process?
Prin urmare, nu implică resurse de la fondurile structurale europene.
It therefore does not involve resources from the European structural funds.
Situaţiile de urgenţă implică adesea mari costuri umane, financiare şi de mediu.
Emergencies often involve a high human, financial and environmental cost.
a implica (also: a vârî, a interesa)

Context sentences for "a implica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDl Šefčovič, care pregăteşte această propunere, nu ne-a spus ce implică aceasta.
Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.
RomanianEvident este însă faptul că, întotdeauna, conflictul implică oameni foarte săraci.
It is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
RomanianSe estimează că această directivă ar putea implica interzicerea a 15% din pesticide.
It is estimated that this directive could mean the banning of 15% of pesticides.
RomanianAcest lucru implică măsuri extrajudiciare și pune în pericol divizarea puterii”.
This implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.
RomanianCu toate acestea, economia nu este o știință exactă și nu implică doar cifre.
Economics, however, is not an exact science and it is not just about numbers.
RomanianPe lângă măsuri strategice, acest lucru implică și o creștere a ajutorului imediat.
In addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
RomanianRomânia se implică în proiecte concrete pentru dezvoltarea coridorului sudic.
Romania is involved in specific projects aimed at developing the southern corridor.
RomanianDupă cum ştim, marea ne aduce multe beneficii, dar ea implică, de asemenea, riscuri.
As we know, the sea brings us many benefits, but it involves risks, as well.
RomanianProblema nu este doar politică, ci și culturală și implică multe state membre.
The problem is not merely political but also cultural and involves many Member States.
RomanianÎn al doilea rând, acest tratat implică un singur stat, fiind aşadar un acord bilateral.
Secondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
RomanianUnele dintre aceste măsuri ar putea implica modificări ale legislației, altele nu.
Some of these actions may require changes in legislation. Others may not.
RomanianSeriozitatea intențiilor noastre implică puternica noastră credibilitate instituțională.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
RomanianUrmătoarea etapă implică învăţământul superior şi studiile universitare şi doctorale.
The next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
RomanianChiar dacă s-ar implica și Consiliul, ar mai trebui soluționate numeroase carențe.
Even if the Council were to become involved, there would still be enough loopholes left.
RomanianBruxelles subliniază în mod constant că nu se implică în afacerile interne.
Brussels is constantly emphasising that it does not get involved in internal affairs.
RomanianAr fi de bun augur să ne reamintim în prezent ce implica acest mandat.
It is good to briefly remind ourselves today what this original mandate involved.
RomanianTrebuie să continuăm o politică agricolă care implică dezvoltarea tuturor regiunilor.
We need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions.
RomanianFără îndoială, prudența fiscală implică o tulburare în domeniul consumului.
Without doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
RomanianRecent am avut un caz care implica un incident de acest fel în Irlanda.
We have had a recent court case involving an incident of that kind in Ireland.
RomanianBineînţeles că suplimentarea personalului SOLVIT implică şi nişte costuri.
Providing SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.