"importanţă" English translation


Did you mean: importantă, importanță
RO

"importanţă" in English

RO importanţă
volume_up
{feminine}

Acest lucru ilustrează importanţa pe care o acordă protecţiei consumatorilor.
That is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
În priorităţile dumneavoastră discutaţi importanţa cadrului de supraveghere.
In your priorities you discuss the importance of the supervisory framework.
Aceste date subliniază importanţa investirii în activităţi antreprenoriale.
This data underlines the importance of investing in entrepreneurship.
importanţă (also: vreme, clipă, moment, timp)
volume_up
moment {noun}
Din acel moment, va căpăta importanţă problema reciprocităţii.
From that moment on, the issue of reciprocity will become relevant.
Deocamdată, Curtea aplică un prag de importanţă relativă uniform de 2% pentru toate operaţiunile.
For the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
A fost o mişcare de o importanţă istorică atât de însemnată, încât multe persoane simţeau că din acel moment lumea putea doar să prospere.
It was a moment of such historical importance that many people felt that from then onwards, the world could only prosper.
importanţă (also: apăsare, înfăţişare, legătură, răbdare)
Aş dori să vă întreb care este stadiul acestui proiect, având în vedere importanţa realizării acestei infrastructuri?
I would like to ask you what stage this project is at, bearing in mind the importance of establishing this infrastructure.
Acest parteneriat a devenit necesar având în vedere importanţa Mexicului pe scena politică şi economică mondială, dar şi relaţiile sale economice foarte strânse cu Uniunea Europeană.
This partnership has become necessary, bearing in mind not only Mexico's important role on the global political and economic stage, but also its very close economic ties with the European Union.
importanţă (also: efect, consecinţă, urmare, însemnătate)
Cunoaştem cu toţii importanţa şi consecinţele dramatice ale acestor tipuri de răni.
We all know the importance and the dramatic consequences of this type of injury.
importanţă (also: semnificaţie, greutate)
volume_up
heft {noun}

Context sentences for "importanţă" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianÎnsă, din punct de vedere politic, această schimbare are o importanţă majoră.
From a political point of view, though, this change is of the utmost significance.
RomanianCu toate acestea, o importanţă vitală o are finanţarea măsurilor practice în teren.
However, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
RomanianImportanţa sănătăţii va continua să crească într-o societate care îmbătrâneşte.
The significance of health will continue to increase in our aging society.
RomanianCred că este de extremă importanţă ca Parlamentul să fie implicat în acel proces.
I think it is most important that Parliament is involved in that process.
RomanianUE şi China semnează, la Beijing, un acord de turism de importanţă majoră.
The European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
RomanianAcest instrument poate fi de mare importanţă pentru întreprinderile mici si mijlocii.
This instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.
RomanianDin ceea ce aţi afirmat, înţeleg că nu acordaţi prea multă importanţă acestui lucru.
From what you have said, I understand that you do not think much of this.
RomanianSursa dioxidului de carbon (CO2) nu are nicio importanţă pentru atmosfera Pământului.
It makes no difference to the Earth's atmosphere where the CO2 comes from.
RomanianMulţi dintre voi au vorbit despre preşedinţia cehă şi despre importanţa acesteia.
Many of you spoke about the Czech presidency and how important it is.
RomanianAş dori să ofer câteva cifre suplimentare pentru a demonstra importanţa acestor măsuri.
I would like to give a few more figures in order to demonstrate how important this is.
RomanianO importanţă deosebită îi revine sistemului strict de reglementare a etichetării.
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
RomanianApreciez importanţa egală acordată celor trei laturi ale acestui triunghi.
I welcome the equal weighting given to the three sides of this triangle.
RomanianÎn cele din urmă, dar nu fără importanţă, este chestiunea concluziilor dezbaterii.
Last but not least is the question of where the debate should lead.
RomanianIntroducerea de documente justificative sectoriale prezintă o importanţă deosebită pentru mine.
Particularly important to me is the introduction of sectoral support documents.
RomanianDe exemplu, vaccinarea a căpătat o importanţă mai mare în combaterea bolii.
For example, vaccination has been given greater prominence in the combating of the disease.
RomanianAm votat un document de o importanţă crucială pentru politica UE în domeniul concurenţei.
We have voted on a crucially important document on EU competition policy.
RomanianDefinirea lucrului pe timp de noapte este, de asemenea, de o mare importanţă practică.
The definition of night work is also of great practical significance.
RomanianCifrele sunt şocante şi, cu toate acestea, Europa şi guvernele sale par a nu acorda importanţă.
The numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
RomanianÎn plus, regiunea menţionată este de importanţă strategică pentru Europa.
Moreover, that region is of major strategic significance for Europe.
RomanianÎn viitor, rolul Parlamentului European va creşte în importanţă.
In the future, the role of the European Parliament will become even more important.