RO a include
volume_up
{verb}

1. general

Consideră Comisia că multilingvismul include și limbile regionale sau minoritare?
Does the Commission consider multilingualism to include regional or minority languages?
Expunerea de diapozitive va include toate imaginile din vizualizarea curentă.
The slide show will include all of the pictures in the current view.
În primul rând, dilema de a include sau nu un capitol privind dezvoltarea durabilă.
Firstly, the issue of whether to include a chapter on sustainable development.
Carta va include o serie de drepturi fundamentale, la care are dreptul orice pasager, indiferent de distanţa parcursă.
The Charter will comprise a collection of fundamental rights to which every passenger is entitled, regardless of the distance they are travelling.
Această muncă include, în mod clar, multe aspecte.
This work clearly comprises many aspects.
Ştiu că TNP include şi elemente civile, dar azi nu vorbim despre renaşterea puterii nucleare civile; vorbim despre dezarmarea nucleară.
I know that the NPT also comprises civil elements, but we are not talking today about the renaissance of civil nuclear power; we are talking about nuclear disarmament.
Cu toate că acest raport include câteva propuneri bune, el nu poate îndeplini obiectivele specificate.
Although this report contains some good proposals, it cannot fulfil the specified aims.
Observatorii politici sunt de acord că noua Comisie nu include niciun nume mare în domeniul politicii.
Political observers agree that the new Commission contains no real political heavyweights.
Din nefericire, acest raport vorbeşte despre generalităţi şi nu include nicio strategie eficientă de combatere a acestor pericole.
Unfortunately, this report deals in generalities and does not contain any effective strategies for combating these dangers.
a include (also: a îngloba)
S-ar putea include în viitor şi informaţii privind eficacitatea politicilor?
Could information on the effectiveness of policy be included in future?
Ar fi existat posibilitatea de a le include printre metodele nechimice.
They could have been included among the non-chemical methods.
Întrucât nu a existat nicio posibilitate de a-l include, el nu a fost introdus în textul legislativ.
Since there was no possibility of including it, it was not included in the legislative text.

2. "într-un plic"

a include (also: a însoți, a anexa, anexa, alătura)

3. "a insera"

Context sentences for "a include" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianMă întreb dacă gazdele vor include în meniul nostru ton roşu şi carne de balenă.
I wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
RomanianAcest conţinut politic include aspecte precum vizele, piaţa comună şi energia.
That political content includes issues such as visas, a common market and energy.
RomanianMai jos se află garanţia care include produsele livrate împreună cu software.
Immediately below is the warranty that covers products that come with software.
RomanianÎn prezent, există 165 de reactoare operaționale în Europa, fără a include Rusia.
There are currently 165 operational reactors in Europe, not including Russia.
RomanianAceasta include, de asemenea, crearea Fundaţiei Europa-America Latină şi Caraibe.
It also includes the creation of the Europe-Latin America and Caribbean Foundation.
RomanianWindows include o tehnologie denumită ClearType care este activat în mod implicit.
Windows includes a technology called ClearType that is turned on by default.
RomanianAcest acord include toate măsurile necesare pentru a stabili o zonă de comerţ liber.
This agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
RomanianFără îndoială, securitatea energetică nu poate fi discutată fără a include inovarea.
Undoubtedly, energy security cannot be discussed without including innovation.
RomanianNu furnizați informații personale unui site Web care nu include informații de contact.
Don't provide personal information to a website that has no contact information.
RomanianEl include şi subiecte precum controlul asupra dezastrelor, energia şi mediul.
It also includes areas such as disaster control, energy and the environment.
RomanianDle preşedinte, Parteneriatul estic este un proiect care include şase ţări.
Mr President, the Eastern Partnership is a project which covers six countries.
RomanianNu include propuneri specifice de îmbunătăţire a furnizării legale de bunuri culturale.
It includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
RomanianAcest lucru include câteva alte chestiuni care necesită o soluție eficientă.
This fact entails several other matters which require an efficient solution.
RomanianSelectați Pe acest computer (include unități de rețea mapate), apoi selectați Următorul.
Select On this computer (includes mapped network drives), and then select Next.
RomanianÎn afară de această chestiune, rezoluția include mai multe aspecte pozitive, precum:
Apart from that, the resolution includes several positive aspects, such as:
RomanianWindows Server 2008 include Windows PowerShell, dar nu este instalat în mod implicit.
Windows Server 2008 includes Windows PowerShell, but it is not installed by default.
RomanianVerificați dacă software-ul furnizat de producător include capabilități de sincronizare.
Check to see if the software from the manufacturer includes sync capabilities.
RomanianInclude țări precum Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaidjan și Armenia.
It includes such countries as Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
RomanianAceasta include tot ceea ce este necesar şi pozitiv pentru viitorul Europei.
It includes everything that is necessary and positive for Europe's future.
RomanianUn driver semnat este un driver de dispozitiv care include o semnătură digitală.
A signed driver is a device driver that includes a digital signature.