"măsură" English translation


Did you mean: a măsura, a se măsura
RO

"măsură" in English

RO măsură
volume_up
{feminine}

1. general

Aceasta ar constitui o măsură suplimentară de pedepsire, dar ar funcţiona şi ca măsură preventivă.
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
Ar fi o mare greșeală să adoptăm orice măsură având efectul contrar.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
În cazul în care această măsură nu este votată de Parlament, vor exista probleme.
If this measure is not voted through by Parliament, there will be trouble.
Prima măsură în această chestiune ar trebui luată de către Consiliul European.
The first step in this matter should be taken by the European Council.
Măsura acordului la care s-a ajuns la Cancun este un pas în această direcție.
The measure of agreement reached in Cancún is a step in that direction.
Germania a decis să adopte o măsură asemănătoare imediat după catastrofa din Japonia.
Germany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
măsură (also: scăriță)
volume_up
steps {noun}
Turcia nu a luat nici o măsură pentru a sprijini imparţialitatea instituţiilor judiciare.
Turkey has not taken steps either to strengthen the impartiality of judicial institutions.
Comisia Europeană nu a luat nicio măsură concretă pentru a pune ordine pe pieţe sau pentru a reglementa aspectele financiare.
The European Commission has taken no concrete steps towards putting markets in order or regulating financial matters.
Propun să ne continuăm drumul în această direcție prin urmarea cu adevărat a pașilor care devin posibili cu ajutorul cunoștințelor furnizate de această măsură.
Let us also follow up on this by truly taking the steps that the knowledge provided by this measure makes possible.

2. "valoare"

Aceasta ar constitui o măsură suplimentară de pedepsire, dar ar funcţiona şi ca măsură preventivă.
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
Ar fi o mare greșeală să adoptăm orice măsură având efectul contrar.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
În cazul în care această măsură nu este votată de Parlament, vor exista probleme.
If this measure is not voted through by Parliament, there will be trouble.
Valoarea unei persoane nu se poate măsura.
The value of a human person cannot be measured.
Această măsură are o valoare simbolică și educațională ridicată și va prezenta istoria și cultura europeană ca întreg.
This measure is of high symbolic and educational value, and will present European history and culture as a whole.
Cu toate acestea, un drept absolut la avort, pe care raportul înaintat îl apără în egală măsură, subminează această valoare.
However, an absolute right to abortion, which the submitted report also defends, undermines this value.

3. "întindere"

Amendamentele propuse astăzi reflectă, în mare măsură, acest progres.
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
Dacă acestea sunt pericole sau oportunităţi depinde într-o mare măsură de noi înşine.
Whether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
În ce măsură această abordare este coerentă cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007?
To what extent is this approach consistent with Regulation (EC) No 715/2007?

4. "cantitate"

măsură (also: valoare, sumă, cantitate, seamă)
volume_up
amount {noun}
Această măsură va reduce, cu siguranţă, birocraţia.
This will certainly reduce the amount of bureaucracy involved.
Cred că trebuie să cădem de acord asupra faptului că într-o oarecare măsură, este nevoie de gestionarea reţelei.
I think we have to agree that a certain amount of network management is necessary.
Această ţară eliberează deja paşapoarte biometrice şi a avansat aproape în aceeaşi măsură în ceea ce priveşte celelalte criterii.
They are already issuing biometric passports and have made about the same amount of progress on the other criteria.
Statele membre ar trebui să fie în măsură să ceară ca pe teritoriul lor, instrumentele de măsurare să poarte indicații de mărime într-o singură unitate de măsură legală.
Member States should be able to require that measuring devices on their territory bear indications of quantity in a single legal unit of measurement.
Totuşi, amendamentul 20, doar în măsura în care solicită înlocuirea cuvântului "cantitate” cu "greutate” pentru a defini nivelul capturii accidentale, este acceptabil.
However, Amendment 20, only in so far as it calls for 'quantity' to be replaced by 'weight' to define the level of by-catch, is acceptable.
. - Unitățile de măsură sunt esențiale în utilizarea tuturor mijloacelor de măsurare, pentru a exprima măsurările sau pentru exprimarea oricărei indicații de mărime.
. - Units of measurement are essential in the use of all measuring instruments to express measurements or any indication of quantity.

5. "forţă"

volume_up
force {noun}
Această măsură a fost justificată prin intrarea în vigoare a noii legi împotriva discriminării.
This step was justified with reference to the new anti-discrimination law coming into force.
Este Consiliul în măsură să verifice a posteriori că, într-adevăr, aceasta este situația în cazurile de repatriere forțată?
Is the Council able to verify a posteriori that this is indeed the case in instances of forced return?
Este Comisia în măsură să verifice a posteriori că, într-adevăr, aceasta este situaţia în cazurile de repatriere forţată?
Is the Commission able to verify a posteriori that this is indeed the case in instances of forced return?

6. "limită"

Unde trasăm limita, măsura ambiţiilor noastre?
Where do we set the limit, the measure of our ambitions?
Putem doar să limităm efectele mai puțin dezirabile și măsura în care se profită de pe urma determinării refugiaților.
We can only limit the less desirable effects, and the extent to which the determination of refugees is preyed upon.
Sarcinile noi nu pot fi finanțate prin realocări de buget, sau cel puțin numai într-o măsură foarte limitată.
New tasks cannot be financed by budget reallocations, or at least only to a very limited extent.

7. "măsurăre"

măsură (also: măsurătoare)
Sub Indentare, tastați o măsură pentru cât de mare să fie indentul paragrafului.
Under Indentation, type a measurement for how far to indent the paragraph.
Pentru a seta un nou tabulator, tastați măsura noului tabulator în caseta Poziționare tabulator, apoi faceți clic pe Setare.
To set a tab stop, type the measurement for the new tab stop in the Tab stop position box, and then click Set.
unit of measurement

8. music

măsură
volume_up
bar {noun}
măsură
volume_up
beat {noun}
În aceeaşi perioadă, în jur de 300 de maghiari au fost bătuţi în Serbia fără să se ia nicio măsura legală.
During the same period, around 300 Hungarians were beaten in Serbia without any legal repercussions.

Context sentences for "măsură" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAceastă măsură facilitează eventualele controale ale procedurilor de detaşare.
Many countries require this declaration, to ease controls on posting procedures.
RomanianCât privește informarea, oferim în permanență informații, pe măsură ce le primim.
As regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
RomanianStatele membre sunt mai în măsură să promoveze politici eficiente în acest domeniu.
The Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
RomanianApreciez în egală măsură şi evoluţiile din domeniul Justiţiei şi afacerilor interne.
I equally welcome the developments in the areas of justice and internal affairs.
RomanianAcest lucru se datorează faptului că statele membre sunt în mare măsură împotrivă.
It is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
RomanianMi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
It seems only right to me that we should support them as far as is justified.
RomanianNu sunteți în măsură să realizați o evaluare calitativă a politicii sale bugetare.
You are not in a position to make a qualitative assessment of its budgetary policy.
RomanianPe măsură ce tastați, va fi afișată o listă de pagini Web pe care le-ați vizitat deja.
As you type, a list of webpages that you have already visited will be displayed.
RomanianFișierele sunt copiate automat pe disc, pe măsură ce le glisați în folderul de disc.
As you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
RomanianTotuşi, pe măsură ce am avansat, Parlamentul a solicitat în mod repetat o revizuire.
However, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
RomanianConform informaţiilor Comisiei, până în prezent, petiţionarul nu a luat nicio măsură.
To the Commission's knowledge, no action has been taken by the petitioner so far.
RomanianÎn ce fel își propune Consiliul să implice în mai mare măsură statele din regiune?
What plans does the Council have to involve governments in the region more?
RomanianCu toate acestea, există o altă măsură importantă care a fost omisă şi care se impune.
A further important change has so far been overlooked and is called for, however.
RomanianTratatul de la Lisabona prevede această măsură, care va constitui o evoluție pozitivă.
The Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
RomanianDacă nu reușim să evităm această măsură, mă voi vedea nevoit să o combat.
If we do not succeed in avoiding this, I will then take up the fight against it.
RomanianOrice măsură destinată ameliorării condiţiilor din aceste ţări este foarte importantă.
Any measures aimed at improving conditions in these countries are very important.
RomanianUE va fi numai atunci în măsura să conducă lumea ca o importantă putere civilă globală.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
RomanianAm aflat că aceștia au fost mai puțini de 40, așadar nu s-a luat nicio măsură.
We found out that there were fewer than 40 of them, so no action resulted.
RomanianPe măsură ce tastați, va fi afișată o listă de pagini Web pe care le-ați vizitat deja.
As you type, a list of webpages that you've already visited will be displayed.
RomanianAceste lucruri s-au întâmplat şi autorităţile pakistaneze nu au luat nicio măsură.
Such situations have occurred, and the Pakistani authorities have not reacted to them.