RO

Mai {masculine}

volume_up
Aţi putea să le mutaţi, vă rog, miercuri, 5 mai, în loc de joi, 6 mai?
Could you move it to Wednesday, 5 May instead of Thursday, 6 May please?
Dumnealui va părăsi Liga arabă în mai, cred că în data de 14 mai.
He will be leaving the Arab League in May, I think on 14 May.
Începând cu luna mai 2009, nu au mai avut loc atacuri reuşite în Golful Aden.
No successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.

Context sentences for "Mai" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
RomanianAceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
RomanianColegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
My colleagues probably consider them better partners than the current government.
RomanianSituație în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi.
The situation in new Member States is entirely different from that in older ones.
RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianNu mai puțin de două rezoluții ale acestei Camere au solicitat decizia contrară.
No less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
RomanianCredem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
We believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
RomanianRegiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
The Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianMai mult, aceasta este poziţia adoptată de Parlamentul European în alte rapoarte.
Moreover, this is the position taken by the European Parliament in other reports.
RomanianSolicit statelor membre UE să abordeze aceste aspecte cu cea mai mare seriozitate.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
RomanianÎn acelaşi timp, instituţia are nevoie să aibă cerinţe legale mai puţin complexe.
At the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
RomanianDe aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
RomanianRezoluţia merge chiar mai departe - propune subvenţionarea celor mai sărace ţări.
The resolution goes even further - it proposes subsidising the poorest countries.
RomanianPrin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
It is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
RomanianPrin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.
It would therefore be better if applications were submitted separately in future.
RomanianBugetul UE ar trebui considerat mai degrabă buget de investiții decât unul curent.
The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.
RomanianProblema evidenţiată de acest document este mai degrabă relaţia sa cu securitatea.
The issue highlighted by this document is, rather, its relationship to security.
RomanianAcest lucru le-ar face tuturor fermelor din Uniunea Europeană viaţa mai uşoară.
This would really make life easier for all the farms within the European Union.