RO masiv
volume_up
{adjective masculine}

1. general

Acestea furnizează un mecanism pentru combaterea comerțului masiv cu lemn ilegal.
They provide a mechanism for tackling the massive illegal trade in timber.
Este evident că ţara are nevoie imediat de sprijin internaţional masiv.
It is clear that the country needs massive international support immediately.
Politica structurală a UE este prinsă într-un cerc masiv vicios birocratic.
The EU's structural policy is caught up in a massive vicious circle of bureaucracy.
masiv (also: mare)
volume_up
massy {adj.}
masiv (also: strasnic, solid, vârtos, stabil)
volume_up
solid {adj.}
volume_up
strong {adj.}

2. "substanţial"

masiv (also: mare, masiv, voluminos, mătăhălos)
volume_up
bulky {adj.}

3. "voluminos"

masiv (also: mare, masiv, voluminos, mătăhălos)
volume_up
bulky {adj.}

4. "trupesc"

masiv (also: corpolent, planturos, trupeş)
volume_up
burly {adj.}
masiv (also: gras, adipos, corpolent, obez)
volume_up
fat {adj.}
masiv (also: viguros, robust, vitejesc, corpolent)
volume_up
stout {adj.}

5. "plin"

masiv (also: întreg, sătul, complet, deplin)
volume_up
full {adj.}

6. "morman"

masiv
volume_up
heap {adj.}
masiv
volume_up
pile {adj.}

7. "greu"

volume_up
heavy {adj.}
Conexiunea la internet întreruptă, traficul masiv sau problemele site-ului web pot, de asemenea, să afecteze afișarea unei pagini web.
Interrupted Internet connections, heavy traffic, or problems with the website can also affect how a page is displayed.
Problemele de afișare a site-urilor Web pot fi determinate de o conexiune la Internet întreruptă, trafic masiv sau probleme ale codului de computer utilizat pentru a crea site-ul Web.
Website display problems can also be caused by an interrupted Internet connection, heavy traffic, or issues with the computer code used to create the website.

8. "solid"

masiv (also: strasnic, masiv, solid, vârtos)
volume_up
solid {adj.}

Context sentences for "masiv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianMecanismul este declanșat de o decizie a Consiliului care precizează că afluxul masiv există.
The mechanism is triggered by a Council decision stating that the mass influx exists.
RomanianUimitor, Grupul PPE a votat masiv pentru menţinerea acordului.
Quite astonishingly, the PPE Group voted solidly to retain the agreement.
RomanianAltfel, conferinţele de partid nu ar fi difuzate atât de masiv.
Otherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.
RomanianMai mult, acest flux masiv de refugiați poate reaprinde tensiunile evidente care există în regiune.
What is more, this mass influx of refugees could reignite the obvious tensions in that region.
RomanianAveţi posibilitatea să editaţi masiv utilizatorii, selectând mai mulţi utilizatori din această listă.
You can bulk edit users by selecting multiple users from this list.
RomanianAcesta poate fi activat atunci când există un aflux masiv de oameni, care nu se pot întoarce de unde au venit.
This can be activated when there is a mass influx of people who are unable to return.
RomanianConfruntându-se cu exodul masiv al cetăţenilor săi către Vest, guvernul est-german deschide graniţele ţării.
Faced by a mass exodus of its citizens to West, the East German government throws open the gates.
RomanianCu siguranță că acest fenomen poate fi considerat un aflux masiv.
Surely this would qualify as a mass influx.
RomanianChina, în special, investește masiv în diplomația culturală pentru a-și îmbunătăți imaginea și a atrage turiștii.
China, in particular, invests heavily in cultural diplomacy to improve its image and attract tourists.
RomanianÎn anii următori va trebui să investim masiv în infrastructura energetică europeană, pentru a o adapta la nevoile noastre viitoare.
In the coming years huge investment will be needed to make Europe’s energy infrastructure fit for the future.
RomanianTrebuie să finanţăm fără ezitare programele legate de energie şi schimbările climatice şi să investim masiv în tehnologiile ecologice.
We urgently need to finance energy and climate-change programmes and invest significantly in green technologies.
RomanianAcest aflux masiv de cetățeni din state terțe va avea ca rezultat valuri de migranți ilegali, care vor intra în numeroase state membre.
This mass influx of third-country nationals will result in waves of illegal migrants entering many Member States.
RomanianSportul este un sector economic vast şi în rapidă expansiune, care contribuie masiv la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă.
Sport is also a large and fast-growing sector of the economy and makes an important contribution to growth and jobs.
RomanianÎn al doilea rând, va trebui să investim masiv în inovaţie, cercetare şi formare profesională, în special dacă dorim să trecem la o economie verde.
Secondly, we will need to invest heavily in innovation, research and training, particularly if we want to move towards a green economy.
RomanianFrontex a lansat în mod justificat operațiunea Hermes pentru a ajuta autoritățile italiene să facă față acestui aflux masiv de migranți pe țărmurile lor.
Frontex has rightly launched Operation Hermes to help the Italian authorities cope with this mass influx of migrants to their shores.
RomanianDacă doriţi să editaţi proprietăţile mai multor utilizatori, luaţi în considerare să îi editaţi într-un proces masiv, cu ajutorul Expertului Editare masivă utilizatori.
If you want to edit multiple users' properties, consider editing them in a bulk process with the Bulk Edit Users Wizard.
RomanianLa sfârşitul săptămânii trecute am înaintat Eurogrup un masiv pachet financiar de salvare şi un program de stabilizare în valoare totală de 110 miliarde de euro.
At the end of last week we proposed to the Eurogroup a huge financial rescue package and a stabilisation programme worth EUR 110 billion in all.
RomanianPrin urmare, doresc să îmi exprim recunoştinţa faţă de dl prim-ministru Fredrik Reinfeldt şi întreaga echipă a Preşedinţiei suedeze pentru succesul masiv al preşedinţiei.
I would therefore like to pay a very sincere tribute to Prime Minister Fredrik Reinfeldt and all the team of the Swedish Presidency for a highly successful presidency.
RomanianUn exemplu îl reprezintă planurile Comisiei pentru așa-numitele parteneriate pentru mobilitate, cu scopul de a oferi un aspect de legalitate afluxului masiv de persoane din Africa de Nord.
An example of this is the Commission's plans for so-called mobility partnerships in order to give the mass influx of people from North Africa a semblance of legality.
RomanianÎn opinia mea, este necesar ca Uniunea Europeană să propună rapid şi o variantă de alternativă, cum ar fi un plan de ajutor economic masiv, poate chiar un mini plan Marshall pentru Moldova.
I believe that the European Union also needs to propose quickly an alternative option, such as a huge economic aid plan, perhaps even a mini-Marshall Plan for Moldova.