"a presupune" English translation

RO

"a presupune" in English

RO a presupune
volume_up
{verb}

Nu putem presupune că toți cei zece ani vor fi petrecuți în situații financiare de urgență.
We cannot assume that all the 10 years will be spent amidst financial emergencies.
A presupune contrariul ar fi nedrept față de funcționarii noștri.
To assume otherwise would be unfair to our officials.
Pot presupune, şi putem presupune, că veţi respecta regulamentele parlamentului pe parcursul întregului mandat?
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
a presupune (also: a implica, a însemna, a insinua)
Acest lucru presupune, de asemenea, acces liber la internet pentru copii şi tineri.
That also implies open access to the Internet for children and young people.
Aceasta presupune reţele şi conducte mult îmbunătăţite şi extinse.
This implies much improved and extended grids and pipelines.
Acest lucru presupune o reorientare importantă a cercetării și o finanțare sporită și durabilă.
This implies a major shift in the focus of research and an increase in sustainable funding.
a presupune (also: a bănui)
Întrucât aceste boli sunt rar întâlnite în această parte a lumii, putem presupune că vor lua un curs mult mai dramatic.
As these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
Într-un sistem, se presupune că donatorul decedat ar fi consimţit transplantul.
In one system, it is presumed that the deceased donor would have consented to the transplantation.
Se presupune că neconformităţile care se manifestă în termen de şase luni de la livrarea bunului existau la această dată, cu excepţia următoarelor:
Any lack of conformity becoming apparent within six months of delivery will be presumed to have existed at the time of delivery, unless:
a presupune (also: a presupune, a socoti, a bănui)
Prin urmare, s-ar putea presupune că acum Comisia va face tot posibilul pentru a fi deschisă şi transparentă.
One would suppose, therefore, that the Commission will do its best now to be open and transparent.
Comitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
The Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
Cunoaştem condiţiile dificile, dar acesta se presupune a fi un parlament.
We know the difficult conditions, but this is supposed to be a parliament.

Context sentences for "a presupune" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianA fost anunţată pentru acest an, aşa că nu ar presupune o întârziere prea mare.
It has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
RomanianContrar afirmaţiilor oponenţilor săi, Tratatul nu presupune nicio schimbare majoră.
Contrary to what its opponents say, the Treaty does not bring any major revolution.
RomanianToată lumea presupune că, probabil, a fost asasinat, într-un fel sau altul.
Everyone assumes that he has probably been killed in one terrible way or another.
RomanianO asemenea politică necesită şi presupune un instrument instituţional adecvat.
Such a policy requires and presupposes an adequate institutional instrument.
RomanianPromovarea mobilității tinerilor presupune depășirea obstacolelor practice.
Promoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
RomanianAcest lucru presupune, de asemenea, acces liber la internet pentru copii şi tineri.
That also implies open access to the Internet for children and young people.
RomanianReușita multiculturalismului presupune toleranță, respect reciproc și solidaritate.
The success of multiculturalism presupposes tolerance, mutual respect and solidarity.
RomanianRaportul presupune o viziune politică unilaterală asupra drepturilor omului în Uniune.
The report assumes an overly one-sided political view of human rights in the Union.
RomanianAcest lucru ar presupune un acord privind statutul Abkhaziei şi al Osetiei de Sud.
That would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
RomanianAceasta presupune, bineînţeles, că va exista o dezbatere în cadrul comisiei dvs.
That implies, of course, that there will be a debate in your committee.
RomanianAcest lucru presupune un număr de potenţiale grupări europene în domenii foarte variate.
This means a huge number of potential European groupings in very different fields.
RomanianEl presupune consolidarea relațiilor de bună credință între instituțiile UE.
It entails the consolidation of relations in good faith between the EU's institutions.
RomanianO piață europeană unică presupune în mod expres eliminarea barierelor de acest gen.
A European single market expressly requires the removal of such barriers.
RomanianCred că, fără îndoială, aceasta nu este o sarcină uşoară şi ea va presupune costuri mari.
In my opinion this is definitely not a minor task and it will cost a lot of money.
RomanianComitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
The Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
RomanianAceasta presupune să urmăm schimbarea de paradigmă şi să evoluăm spre noi tehnologii.
This assumes that we are following the paradigm shift and moving into new technologies.
RomanianAș dori, de asemenea, să aflu mai multe despre ceea ce ar presupune această măsură.
I would also like to learn a little more about what this would involve.
RomanianUrmătorul pas presupune eliminarea obstacolelor administrative pentru energia regenerabilă.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
RomanianInovarea presupune a face bani, un produs sau o licenţă prin intermediul cunoaşterii.
Innovation involves making money, a product or a licence from knowledge.
RomanianAceasta presupune un grad mai mare de integrare și interconectare a pieței energetice.
This requires a greater degree of integration and interconnection of the energy market.