"pretutindeni" English translation

RO

"pretutindeni" in English

RO pretutindeni
volume_up
{adverb}

1. general

pretutindeni
Aceste sisteme se utilizează astăzi pretutindeni, în fiecare formă de transport.
These systems are used everywhere, today, in every form of transport.
Prezența creștinilor pretutindeni este un factor de echilibrare.
The presence of Christians everywhere is a balancing factor.
Astfel, haosul domnește pretutindeni și toată lumea este confuză.
Thus, chaos rules everywhere, and everyone is confused.
pretutindeni (also: în străinătate, peste hotare)
volume_up
abroad {adv.}
pretutindeni
Deșeurile radioactive sunt produse pretutindeni în Uniunea Europeană, inclusiv izotopii utilizați în medicină, industrie, agricultură, cercetare sau chiar și în scopuri educaționale.
Radioactive waste is produced all over the European Union, including isotopes used for medical, industrial, agricultural, research or even educational purposes.
pretutindeni
pretutindeni (also: aici, dincoace (aici), încoace)
volume_up
here {adv.}
Pentru că avem un nou comisar, aş vrea să-i spun că trebuie să fie posibil să practicăm agricultura pretutindeni în Europa.
As we have a new Commissioner here, I would like to say to him that it must be possible to practise agriculture everywhere in Europe.
Este, de asemenea, esenţial ca aceleaşi standarde înalte de securitate să fie aplicate pretutindeni şi sunt convins că drumul pe care pornim aici este cel corect.
It is also essential that the same high safety standards apply everywhere and I am convinced that the path that we are taking here is the right one.
pretutindeni
pretutindeni
Aceste sisteme se utilizează astăzi pretutindeni, în fiecare formă de transport.
These systems are used everywhere, today, in every form of transport.
Prezența creștinilor pretutindeni este un factor de echilibrare.
The presence of Christians everywhere is a balancing factor.
Astfel, haosul domnește pretutindeni și toată lumea este confuză.
Thus, chaos rules everywhere, and everyone is confused.
pretutindeni (also: peste tot)

2. "oriunde"

pretutindeni (also: oriunde)

Context sentences for "pretutindeni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianImporturile provenite din China au crescut pretutindeni, în limite însă rezonabile.
Imports from China have increased overall, but within reasonable limits.
RomanianIdeea unei sume forfetare pretutindeni în Uniunea Europeană este respinsă, în linii mari.
The idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed.
RomanianAcesta reprezintă un act de pace semnificativ ale cărui consecințe se vor resimți pretutindeni.
It is a significant act of peace whose impact will radiate far and wide.
RomanianAstăzi ne confruntăm cu o bombă cu ceas care ticăie pretutindeni în Europa.
Today we are faced with a ticking time-bomb across Europe.
RomanianDnă președintă, pretutindeni în Europa condamnăm generațiile de tineri la emigrație și sărăcie.
Madam President, across Europe, we are condemning generations of young people to emigration and poverty.
RomanianAcţiunea catalitică a nanoaerosolilor, care sunt pretutindeni în jurul nostru, are oare efecte periculoase asupra sănătăţii?
Does the catalytic action of the nanoaerosols which are all around us have dangerous effects on health?
RomanianAceste cifre se înscriu în acelaşi registru cu cele ale proiectelor de amploare similară dezvoltate în Europa şi pretutindeni în lume.
These figures are in line with those of projects on a similar scale developed in Europe and elsewhere in the world.
RomanianAr trebui, de asemenea, să creăm condițiile care le permit să călătorească liber pretutindeni în Europa fără a fi deportați din nou.
We ought also to create the conditions that allow them to travel freely throughout Europe without being deported again.
Romanian-Pretutindeni în Europa guvernele și autoritățile publice trebuie să găsească modalități de a economi bani și să dea dovadă de cumpătare.
in writing. - Across Europe governments and public authorities are having to find ways to save money and show restraint.
RomanianProdusele chimice sunt pretutindeni – sunt indispensabile în fabricarea multor articole, de la produse de curăţat până la îmbrăcăminte şi televizoare.
Chemical products surround us – they are vital in the production of anything from cleaning products or clothing to TV sets.
RomanianÎn comisia noastră, ca pretutindeni, una dintre chestiunile dezbătute cel mai intens a fost cea privind scopul responsabilității sociale a întreprinderilor.
In our committee, as elsewhere, one of the most hotly debated issues is that of the purpose of corporate social responsibility.
RomanianParlamentul European reafirmă voința sa de a nu vedea tineretul nostru sacrificat pe altarul politicilor de austeritate puse în aplicare pretutindeni în Europa.
The European Parliament reaffirms its will not to see our youth sacrificed on the altar of austerity policies implemented across Europe.
RomanianTotuși, crearea arbitrară de proiecte și de organizații noi pentru a facilita aceste obiective contravine realităților bugetare evidente pretutindeni în UE.
However, the arbitrary creation of new projects and organisations to facilitate these goals runs counter to the budgetary realities evident across the EU.
RomanianUna din temele Zilei internaţionale a femeii de anul acesta o reprezintă solidaritatea şi afirmarea femeilor de pretutindeni: o temă importantă în contextul crizei economice.
This year, one theme of International Women's Day is women's solidarity and assertiveness the world over: an important theme at a time of economic crisis.
RomanianToți oamenii se nasc liberi și egali și este, desigur, datoria noastră să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest principiu este respectat pretutindeni în lume.
All human beings are born free and equal, and it is clearly our duty to do everything possible to ensure that this is the case across the world.
RomanianSuntem conştienţi de suferinţa femeilor de pretutindeni din lume, femei violate, abuzate sau hărţuite sau care sunt victimele practicilor tradiţionale dăunătoare.
We are aware of the sufferings that befall women throughout the world, women who are raped, abused or suffer harassment or who are the victims of harmful traditional practices.
RomanianO altă preocupare pe care trebuie să o abordăm este securitatea la granițele externe ale Federației Ruse, păstrând în minte fluxurile de imigranți ilegali din sud și de pretutindeni.
Another concern that one must address is security on the external borders of the Russian Federation, especially keeping in mind the illegal immigration flows from the south and elsewhere.