"a preveni" English translation

RO

"a preveni" in English

RO a preveni
volume_up
{verb}

Pentru a preveni accidentele există regulamente, standarde şi norme.
There are regulations, standards and norms in place to prevent accidents.
Trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro.
We must take effective measures to prevent the euro from being destabilised.
Astfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
a preveni
a preveni
Dle președinte, propunem schimbarea finalului alineatului 22 prin înlocuirea termenului "a preveni” cu "a informa”, astfel încât fraza finală să devină:
Mr President, we propose changing the end of paragraph 22 by replacing 'prevent' with 'inform', so the final phrase becomes:
Avem nevoie de o voinţă politică puternică de a informa, preveni şi proteja, voinţa politică de a aboli toate formele de discriminare în care violenţa îşi are rădăcinile.
What we require is strong political will to inform, prevent and protect, the political will to abolish all forms of discrimination in which violence takes root.
a preveni (also: a preveni, a avertiza, avertiza)
Aceasta este avertizarea de bază pentru a preveni acum alte acte de violență împotriva protestatarilor.
This is the basic warning to prevent further violence against protestors now.
Este vital să se stabilească cine trebuie să emită o avertizare și când, precum și modul în care trebuie emisă aceasta, pentru a preveni haosul informațional la care am asistat.
It is vital to establish who is to issue a warning, and when and how they should issue it, in order to prevent the information chaos we have been witnessing.

Context sentences for "a preveni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianÎn acelaşi timp, acest lucru va preveni declinul demografic din ultimele decenii.
At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
RomanianStatele membre ar fi putut preveni un mare număr de astfel de plăţi eronate.
A large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
RomanianAceasta este o caracteristică de siguranță, pentru a preveni ștergerea Windows din greșeală.
This is a safety feature so that you cannot delete Windows by accident.
RomanianBazele de date motivate din punct de vedere etnic cu scopul de a preveni infracțiunile sunt ilegale.
Ethnically motivated databases for the purpose of preventing crimes are unlawful.
RomanianAceste măsuri nu fac decât să distorsioneze piaţa fără a preveni instabilitatea preţurilor.
This only distorts the market while not preventing price instability.
RomanianAceasta este o caracteristică de siguranță, pentru a preveni ștergerea Windows din greșeală.
This is a safety feature so that you can't delete Windows by accident.
RomanianControl cont utilizator poate preveni modificările nedorite efectuate de viruși.
UAC can help keep viruses from making unwanted changes.
RomanianCum se va preveni nerespectarea legislaţiei naţionale relevante?
How is circumvention of useful national legislation to be prevented?
RomanianAcest tip de date trebuie să fie utilizate numai cu scopul de a preveni şi a combate infracţiunile fiscale.
This type of data must be used only with the goal of preventing and combating tax offences.
RomanianEste posibil ca mecanismul de taxare inversă să fie o cale excelentă de a preveni o asemenea fraudă legată de TVA.
The reverse charge mechanism is likely to be an excellent way of preventing such VAT fraud.
RomanianAm votat în favoarea Directivei IPPC, care are obiectivul de a preveni şi de a controla emisiile industriale.
I voted in favour of the IPPC Directive, aimed at preventing and controlling industrial emissions.
RomanianAcest lucru ne-ar oferi posibilitatea de a preveni supraproducția și deficitele și de a reduce la minimum pierderile.
That would offer us the possibility of preventing overproduction and shortages, and reduce losses to a minimum.
RomanianAceastă legislație este necesară pentru a preveni violența împotriva femeilor și pentru a proteja celelalte victime ale violenței.
This legislation is needed for the prevention of violence against women and the other victims of violence.
RomanianDe la începutul acestor şase luni, am lucrat împreună pentru a lua măsurile necesare pentru a preveni o criză în zona euro.
Since those six months began, we have worked together to take the measures necessary to avert a crisis in the euro area.
RomanianTotuşi, pentru a preveni distorsiuni periculoase ale pieţei, aceste politici trebuie integrate într-o strategie comunitară unitară.
However, such policies must form part of a single Community strategy for preventing dangerous market distortions.
RomanianTrebuie să lucrăm intens în continuare pentru a preveni şi a continua dezvoltarea serviciului european de protecţie civilă.
We need to continue to work hard on prevention and to proceed further with developing the European civil protection service.
RomanianPentru a preveni obezitatea, este nevoie de o mai mare implicare atât din partea guvernelor naţionale, cât şi din partea Comisiei Europene.
The prevention of obesity requires greater commitment on the part of national governments and the Commission.
RomanianCu toate acestea, trebuie să fim mai dedicaţi şi să ne întrebăm de ce au survenit aceste probleme şi cum le putem preveni în viitor.
However, we must do more and ask ourselves why these problems have occurred and how they can be prevented in future.
RomanianA preveni este mai ușor decât a trata.
RomanianÎn plus, ecocondiționalitatea este un criteriu excelent de a preveni deșeurile, dar punerea sa în practică trebuie să fie îmbunătățită.
Cross-compliance, moreover, is an excellent criterion for preventing waste, but its use needs to be improved in practice.