RO

putere {feminine}

volume_up
1. general
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
Acest document nu are, însă, putere de lege.
This document has no legal force whatsoever.
Din nefericire, din nou, faptele demonstrează că cei care ajung la putere prin forţă conduc tot prin forţă.
Unfortunately, once again, the facts prove that those who take power by force reign with force.
Cu atât mai mult acum când la putere sunt forţe liberale de orientare proeuropeană.
This is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Abuzul de putere, oriunde ar avea loc, trebuie să fie condamnat.
The abuse of power, wherever it might take place, must be condemned.
Cei care se așteaptă la un transfer comod și civilizat de putere în toate sau în unele dintre aceste țări ar trebui să se gândească de două ori.
Those who expect a cosy and civilised transfer of power in all or any of these countries might think again.
Probabil aş putea să fac un comentariu la adresa stimabililor mei prieteni din fosta putere colonială, care se pregătesc să părăsească grupul nostru.
Perhaps I might make a comment to my honourable friends from the former colonial power who are preparing to leave our group.
putere (also: strângere)
putere (also: autoritate)
2. "stat"
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
3. "influență"
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
4. "tărie, în sens pasiv"
Uniunea Europeană trebuie să aibă mai multă putere politică, nu doar putere economică.
The European Union must have greater political strength and not just economic strength.
Această putere se regăsește în mottoul Președinției maghiare: "O Europă puternică”.
This strength is recalled in the motto of the Hungarian Presidency: 'Strong Europe'.
Totuși, crearea și menținerea unității europene necesită, de asemenea, putere.
However, creating and maintaining European unity needs strength too.
5. "autoritate"
Acest schimb de informații conferă putere parlamentelor naționale și le consolidează, nu le subminează autoritatea.
It does not undermine their authority.
Există multe regiuni ale acestei ţări în care nici măcar autorităţile nu pot exercita o putere democratică legitimă.
There are many areas of that country where even the authorities cannot exercise legitimate democratic power.
S-au organizat puciuri aproape în toate asociaţiile care manifestau o anumită autonomie faţă de putere.
There have been putsches in almost all of the associations that showed a certain degree of autonomy with regard to the authorities.
6. "capacitate"
Ar trebui, desigur, să avem putere de decizie și în ceea ce privește REDD+, adaptarea, tehnologia, finanțarea și consolidarea capacităților.
We should, of course, also have decisions on REDD+, adaptation, technology, finance and capacity-building.
Această putere este capacitatea unui actor internațional de a influența pe alții prin mijloace necoercitive, cum ar fi dinamismul cultural.
Soft power is the capacity an international player has to influence others by non-coercive means, such as cultural dynamism.
Cu toate acestea, lărgirea şi diversificarea Uniunii Europene impun o cooperare mai apropiată şi o putere mai mare de acţiune.
However, a larger and more diverse EU requires closer cooperation and the a greater capacity to take action.
7. "mecanică, fizică"
Acest document nu are, însă, putere de lege.
This document has no legal force whatsoever.
Din nefericire, din nou, faptele demonstrează că cei care ajung la putere prin forţă conduc tot prin forţă.
Unfortunately, once again, the facts prove that those who take power by force reign with force.
Cu atât mai mult acum când la putere sunt forţe liberale de orientare proeuropeană.
This is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
8. "drept"
putere (also: drept, cens)
În schimb, cred că este corect să afirmăm că, încă o dată, pe aceste teritorii genocidul este la putere.
Instead, I think it is right to say that genocide is taking over in these territories, yet again.
Da, este corect, în Yemen, unde președintele Ali Abdullah Saleh a fost la putere nu mai puțin de 33 de ani.
Yes, that is right, in Yemen, where President Ali Abdullah Saleh has been in power for no fewer than 33 years.
Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în Cuba.
The European Union must do everything within its power to help improve the human rights situation in Cuba.
9. "valoare"
Promovându-şi valorile şi interesele pe plan internaţional, UE este cea mai mare putere comercială din lume şi cel mai important furnizor de ajutor către ţările în curs de dezvoltare.
Promoting its values and interests globally, the EU is the world’s biggest trader and its biggest provider of aid to developing countries.
Ca o putere economică şi demografică, aceasta trebuie să acţioneze conform valorilor sale şi trebuie să acţioneze astfel pentru a menţine pacea şi dialogul intercultural.
As an economic and demographic power, it is expected to act according to its values and must do so in order to maintain peace and intercultural dialogue.
Trebuie să avem încredere în propria noastră putere, în propriile noastre valori şi în potenţialul nostru, aşa cum a propus Graham Watson, şi să ne ridicăm la înălţimea acestor valori.
We need to become confident in our own strength, our own values and potential, as Graham Watson has proposed, and to live up to these values.
10. "tărie de caracter"
putere (also: stâlp)
11. "toi"
Acestea nu au vrut să acorde Eurostat şi Comisiei Europene mai multă putere pentru a analiza în detaliu conturile naţionale ale Greciei.
They did not want to give Eurostat and the European Commission more powers to examine in depth the Greek national accounts.
putere (also: dric (toi), tărie, temei)
12. "eficacitate"
13. "energie"
Este adevărat că avem nevoie de putere nucleară ca formă energetică de bază, dar avem nevoie și de noi investiții în energie alternativă.
It is true that we need nuclear power as a basic form of energy, but we require new investment in alternative energies.
putere (also: vlagă, nerv)
14. "spirituală sau musculară"
putere (also: curaj, vină)
15. "rezistență"
putere (also: rezistență)
Pentru aceasta este nevoie de curaj, fermitate și putere.
This needs courage, stamina and strength.
Fermitate pentru că deciziile nu trebuie neapărat adoptate mai repede și putere deoarece democrația noastră reprezentativă include, cel puțin în opinia mea, elemente mai participative.
Stamina, because decisions cannot necessarily be made more quickly and strength because our representative democracy includes, at last, in my opinion, more participative elements.
16. "vigoare"
Cred că acum putem urmări punerea în aplicare a tuturor inițiativelor maritime cu putere și încredere reînnoite.
I believe that we can now pursue the implementation of all future maritime initiatives with renewed vigour and confidence.
17. physics
putere
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
În vidul de putere care apare în situațiile de anarhie, nu există control.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.

Context sentences for "putere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianTotuşi, domnule Coelho, în prezent, Consiliul contestă cu putere acest rol crescut.
However, Mr Coelho, this enhanced role is being challenged strongly by the Council.
RomanianAceasta nu este o critică, baroneasă Ashton, ci mai degrabă o chestiune de putere.
This is not a criticism, Baroness Ashton, but rather a question of powers.
RomanianNu trebuie să uităm că acest serviciu nu este o autoritate cu putere de decizie.
We should not forget that this service is not a decision-making body.
RomanianTrebuie să plătim acest preţ, însă trebuie să apărăm cu putere adevărul.
We have to pay that price, but we must be vigorous in defending the truth.
RomanianEste principalul organ de decizie, având astfel cea mai mare putere.
This is the main decision-making body and therefore the most powerful of the three.
RomanianÎn 2002, Parlamentul nu avea putere de codecizie cu privire la aceste chestiuni.
In 2002, Parliament had no powers of codecision in these matters.
RomanianVor muri din nou oameni, iar noi vom spune că nu avem nicio putere.
Once again, people are going to die, and we are going to say we are powerless.
RomanianConstituția a fost schimbată, iar regimul prezidențial este de facto este iarăși la putere.
The Constitution has been changed, and a de facto presidential regime is back in place.
RomanianAţi subliniat că nu aveţi putere de decizie în ceea ce priveşte procedura UNESCO.
You have stressed that you do not have decision-making powers with respect to the UNESCO procedure.
RomanianPolitica externă europeană nu ar trebui să rămână lipsită de putere în timp ce lumea se schimbă.
European foreign policy should not remain powerless while the world changes.
RomanianDeodată, ușa se deschide cu putere iar soțul ei, tatăl copiilor, se află în prag.
Suddenly, the door is jerked open and her husband, the children's father, is standing in the doorway.
RomanianObiectivul meu a fost crearea unei agenţii independente, cu o putere mai mare de decizie.
My objective has been to create an agency with greater independence and decision-making powers.
RomanianExperiența ne-a demonstrat că, în multe cazuri, aceasta nu are nicio putere.
Experience has taught us that it is powerless in many cases.
RomanianNațiunile nu au nicio putere de a acționa singure în fața provocărilor majore ale timpurilor noastre.
Nations are powerless to act alone in the face of the major challenges of our times.
Romanian- Doamnă preşedintă, ar trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a opri declinul moral al Europei.
- Madam President, we should do everything we can to halt Europe's moral decline.
RomanianÎn multe ţări, femeile încă nu dispun de suficientă putere, iar sărăcia are chip de femeie.
In many countries, women are still not sufficiently empowered and poverty has a feminine face.
RomanianGermania reunificată este centrul de putere economică al celor 27 de țări care alcătuiesc Uniunea.
Reunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
RomanianAr trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a continua să mergem pe drumul pe care l-aţi deschis.
We should do everything possible to continue on the path that you have taken.
RomanianEuropa trebuie să facă, de asemenea, tot ceea ce-i stă în putere pentru a crea un mediu comercial echitabil.
Europe must also do everything it can to create a fair commercial environment.
RomanianParlamentul a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a transforma acest lucru în realitate.
Parliament did everything it could to enable that to happen.