RO a reduce
volume_up
{verb}

Dacă putem reduce cererea, atunci accesul la servicii se va reduce și el.
If we can reduce demand, then access to services will also reduce.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
Furthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
Am respins toate propunerile care ar reduce independenţa grupurilor politice.
We rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Acest lucru va reduce furnizarea îngrijirilor în ţările de origine ale pacienţilor.
That will decrease the supply of care in the patients' countries of origin.
Pentru a reduce riscurile de securitate:
To help decrease your security risk:
Mișcați rotița spre exterior – pentru a crește volumul, sau spre interior – pentru a reduce volumul
Roll the mouse wheel away from you to increase the volume or toward you to decrease the volume
Negociatorii sunt convinşi că, astfel, relevanţa economică a stornării datoriilor se va reduce în timp.
The negotiators are convinced that the economic relevance of the duty drawback will therefore diminish over time.
Fertilitatea terenurilor se reduce constant.
The fertility of this land is greatly diminishing.
Lupta împotriva terorismului nu poate fi niciodată folosită pentru a reduce nivelul de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
The fight against terrorism can never be used to diminish the level of protection of human rights and fundamental freedoms.
Acest acord va reduce cheltuielile pentru companiile din acest sector.
This will lower costs for companies in this sector.
Sub Volum principal, mutați cursorul în sus sau în jos pentru a crește sau reduce volumul.
Under Main Volume, move the slider up or down to raise or lower the volume.
De asemenea, doresc să pedepsească țările care nu vor reduce salariile pentru a-și recâștiga echilibrul extern.
They also want to punish countries that will not lower wages in order to regain their external balance.
a reduce (also: a domoli, alina, a slăbi, a scădea)
Gestionarea atentă poate reduce lemnul importat ilegal și nesustenabil.
Careful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
a reduce (also: a descrește)
Este clar că guvernele nu pot reduce cheltuielile pentru serviciile publice, nici măcar în timpul crizei actuale.
It is clear that governments may not cut back on public services, not even during the current crisis.
Dacă ONU îşi poate desfăşura activitatea cu şase limbi pentru circa 200 de state membre, sunt sigur că şi UE poate reduce numărul acestora.
If the UN can manage with six languages for 200 or so member states, I'm sure the EU can cut back too.
Depinde foarte mult şi de contribuţia şi de eforturile statelor membre de a-şi reduce erorile şi de a evita utilizarea necorespunzătoare a banilor.
Much also depends on the contribution of, and efforts made by, Member States to cut back their errors and to avoid the misuse of money.
Astfel vom putea reduce costurile instituțiilor europene și elimina risipa de timp și de bani.
This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
a reduce (also: a tăia din)
Astfel vom putea reduce costurile instituțiilor europene și elimina risipa de timp și de bani.
This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
a reduce (also: a diminua)
a reduce (also: a scădea)
a reduce (also: atenua, a suge)
Aceasta reduce povara IMM-urilor, facilitează accesul la servicii de bază şi protejează locurile de muncă.
It lessens the burden placed upon SMEs, facilitates access to basic services and protects jobs.
Aceste politici ar trebui finanţate din banii publici, pentru a reduce posibilitatea discriminării de către angajatori a angajaţilor lor!
These policies should be funded by the public purse as to lessen the likelihood that employers' will discriminate against their employees!

Context sentences for "a reduce" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianÎn acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
RomanianAceastă marcă nu poate reduce singură distanța dintre public și Uniunea Europeană.
The label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
RomanianCalota glaciară a Groenlandei se reduce cu peste 100 de kilometri cubi în fiecare an.
The Greenland icecap is shrinking by more than 100 cubic kilometres every year.
RomanianZoom-ul mărește sau reduce elementele din pagină, inclusiv textul și imaginile.
Zoom enlarges or reduces everything on the page, including text and images.
RomanianAcestea nu vor reduce efectele crizei care afectează chiar acum milioane de familii.
They will not ease the crisis being borne by millions of families right now.
RomanianO îngheţare a bugetului va reduce creşterea, indiferent de ce spun alţi membri.
A budget freeze will dent growth, no matter what other Members might say.
RomanianAstfel, a devenit o necesitate să avem alte locaţii, mai ales pentru a reduce costurile.
So, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
RomanianScurtați durata de timp până când Windows reduce luminozitatea și oprește ecranul.
Shorten the length of time before Windows dims and turns off the display
RomanianPe lângă la toate beneficiile, cred că va reduce şi tensiunea interetnică.
In addition to all the benefits, I think that it will also ease interethnic tension.
Romanianreduce la minimum numărul de clicuri, mai ales dacă activați setările Vizualizare activă.
keeps the clicks to a minimum, especially if you turn on the Active view settings.
RomanianUE este hotărâtă să acţioneze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
RomanianAceasta determină interogări mai rapide și reduce traficul în rețea și pe Internet.
This makes queries faster and decreases network and Internet traffic.
RomanianAcest lucru consolidează inegalitatea economică și, mai mult, reduce semnificativ concurența.
This reinforces economic inequality and also significantly reduces competition.
RomanianNu putem concura cu bunurile lor fără a reduce nivelul salariilor noastre la nivelurile lor.
We cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
RomanianDacă directiva este promulgată, decalajul de remunerare dintre femei şi bărbaţi s-ar reduce.
If the directive went ahead, it would narrow the earnings gap between women and men.
RomanianFrauda fiscală este fără îndoială o problemă majoră care reduce veniturile bugetului de stat.
Tax fraud is undoubtedly a major problem which reduces State budget revenues.
RomanianÎn cazul în care nu e clar despre ce este vorba, totul se reduce la bani şi la comerţul cu emisii.
If we do not know what the deal is, then the deal is money, and emissions trading.
RomanianCostul transferului de date se va reduce de asemenea, ajungând la 0.50 euro pe megabit în 2011.
The cost of data transmission will also be reduced, to EUR 0.50 per megabyte in 2011.
RomanianEficiența energetică este, de asemenea, cel mai eficient mod de a reduce emisiile de CO2.
Energy efficiency is also the cheapest way of reducing CO2 emissions.
RomanianO scădere la 147 g reduce, prin urmare, acest prag cu mai mult de 25%.
Reducing this to 147 g therefore cuts this threshold by more than 25%.