"reducere" English translation

RO

"reducere" in English

RO reducere
volume_up
{feminine}

1. general

reducere (also: diminuare)
reducere
reducere (also: prăpastie, scădere)
reducere (also: degrevare, alinare, uşurare, potolire)
volume_up
relief {noun}

2. "de personal"

reducere
În plus, acest program nu ar fi acceptabil pentru anumite state membre, deoarece ar echivala cu o reducere a mecanismului de echilibrare, precum şi cu o reducere a cotelor.
Furthermore, such a programme would not be acceptable to some of the Member States as it would be tantamount to a cutting back of the balancing out arrangement and also of the quotas.

Context sentences for "reducere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianCred că ţintele de reducere a emisiilor sunt deopotrivă ambiţioase şi realiste.
I believe that the targets for reducing emissions are both ambitious and realistic.
RomanianTrebuie să includem în agendă o reducere, nu o creştere a timpului de lucru.
We need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
RomanianPe de o parte, ar exista o majorare, iar pe de cealaltă parte, ar exista o reducere.
On the one hand, there would be an increase, and on the other hand, a decrease.
RomanianÎn acest cadru emergent, ar avea sens o reducere a reuniunilor plenare APP.
In this emerging setting, a reduction in plenary JPA meetings would make sense.
RomanianUE are toate şansele să devină liderul acţiunilor de reducere a emisiilor de CO2.
The EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
RomanianAcesta vizează în mod evident țările care nu își permit această reducere.
This scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
RomanianÎn ceea ce privește angajamentele, este vorba cu adevărat de o reducere a bugetului.
Regarding commitments, it is even, in real terms, a reduction of the budget.
RomanianCriza economică globală a determinat o reducere semnificativă a traficului aerian.
The global economic crisis led to a significant reduction in air traffic.
RomanianVotul în favoarea amendamentului 85 va elimina această reducere a timpului de transport.
Voting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
RomanianDupă cum am auzit, în mare, a existat o reducere a numărului de erori efectuate.
As we have heard, overall, there has been a reduction in the number of errors being made.
RomanianComisia a propus o ţintă de reducere de 135 de grame de CO2 per kilometru.
The Commission proposed a reduction target of 135 grams of CO2 per kilometre.
RomanianTrebuie combătută orice încercare de reducere, atenuare sau amânare a promisiunilor.
Any attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
RomanianAm auzit, de asemenea, o serie de comentarii cu privire la trecerea la o reducere cu 30 %.
I have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
RomanianÎn primul rând, în cazul Europeana, nu putem permite o reducere a calităţii.
Firstly, in the case of Europeana, we cannot allow a reduction in quality.
RomanianDin acest motiv, ALDE îi solicită UE să treacă la o reducere de 30 % a emisiilor de CO2.
That is why ALDE is calling for the EU to move to a 30% CO2 reduction target.
RomanianDe fapt, Consiliul se opune unora dintre măsurile de reducere a sarcinii.
In fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
RomanianEste adevărat că această propunere implică o reducere semnificativă a fondurilor regionale?
Is it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
RomanianTrebuie să vizăm o reducere efectivă de 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră.
We must aim for an actual 30% reduction in greenhouse gas emissions.
RomanianUnul dintre ele se referă la modul de reducere treptată a ajutorului de stat.
One of these concerns the question of the way in which the aid is to be gradually reduced.
RomanianNe străduim pentru o reducere a CO2 cu 20 % sau măcar pentru o reducere cu 30 %?
Are we striving for a 20% reduction in CO2 or even a 30% reduction?