"a restrânge" English translation

RO

"a restrânge" in English

RO a restrânge
volume_up
{verb}

 dispoziţiile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală nu vor restrânge în nici un mod furnizarea de medicamente generice?
 that IPR provisions will in no way limit the supply of generic medicines?
Pentru a restrânge căutarea pe o pagină, aveți posibilitatea să limitați elementele care corespund doar la cuvinte întregi sau conform capitalizării literelor.
To narrow your search on a page, you can limit matches to whole words only, or match case or capitalization.
a restrânge (also: a limita)
Cum puteți crede că în secolul al XXI-lea cineva ar putea restrânge libera circulație a opiniilor?
How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
Pentru a restrânge căutarea la un anumit atribut din informațiile media, utilizați formatul Atribut:Element căutat.
To restrict your search to a particular media information attribute, use the format Attribute:Item you are searching for.
Adaptarea cadrului financiar la propunerile din raport nu ar accentua flexibilitatea Uniunii, ci ar restrânge-o.
Adapting the financial framework to the proposals in the report would not increase the flexibility of the Union, but would restrict it.
a restrânge
a restrânge
a restrânge (also: a slăbi, a reduce, a coborî, a strânge)
Acest lucru nu numai că ar restrânge oportunităţile întreprinderilor în regiunile muntoase, ci ar schimba, de asemenea, peisajul şi ar reduce în cele din urmă biodiversitatea.
This would not only restrict the business opportunities in mountain regions, but would also change the landscape and eventually reduce biodiversity.

Context sentences for "a restrânge" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSă ne amintim că un monopol, fie acesta privat sau de stat, restrânge concurenţa.
Let us remember that a monopoly, whether privately-owned or state-owned, restricts competition.
RomanianParlamentul lor pare că devine şi mai lipsit de ruşine prin modul în care restrânge drepturile homosexualilor.
Their Parliament seems to be becoming ever more shameless in the way in which it is curtailing gay rights.
RomanianPentru a restrânge selecția la imagini preluate într-o anumită dată, faceți clic pe lună, apoi faceți clic pe o dată.
To narrow your selection down to pictures taken on a certain date, click the month, and then click a date.
RomanianPentru a extinde sau a restrânge o conversație, în lista de mesaje, selectați un mesaj care are un triunghi lângă el.
To expand or collapse a conversation, in the message list, select a message that has a triangle next to it.
RomanianPrin aceste puncte, de fapt, creând şanse pentru un grup de persoane, restrânge şansele unui alt grup.
On these points, in fact, by creating opportunities for one group of people, it restricts the opportunities of another group.
RomanianPentru a restrânge selecția la imagini preluate într-o anumită lună, faceți clic pe an, apoi faceți clic pe o lună.
To narrow your selection down to pictures taken within a particular month, click the year, and then click a month.
RomanianConcurenţa de pe piaţă, care se restrânge datorită crizei, se intensifică atât între companii, cât şi între angajaţi.
Competition on the market, which is contracting due to the crisis, is intensifying both among companies and employees.
RomanianDe exemplu dacă faceți clic pe Gadgeturi instalate recent se va restrânge căutarea la gadgeturile instalate în ultimele 30 de zile.
For example, clicking Recently installed gadgets will narrow the search to gadgets installed in the past 30 days.
RomanianPutem lupta împotriva terorismului fără a abandona principiile democratice sau a restrânge drepturile omului şi libertatea mass-mediei?
Can we fight terrorism without abandoning democratic principles or restricting human rights and media freedom?
RomanianDe exemplu dacă faceți clic pe Gadgeturi instalate recent se va restrânge căutarea la gadgeturile instalate în ultimele 30 de zile.
For example, clicking Recently installed gadgets will narrow the search to gadgets installed in the past thirty days.
RomanianEste suficient să menţionez cazurile Dacia Renault, care îşi restrânge activitatea, şi Ford, care a solicitat sprijin din partea statului român.
I only need to mention the cases of Dacia Renault, which is restricting its activities, and Ford, which has requested support from the Romanian state.
RomanianNegocierea în deplină cunoştinţă a faptului că guvernul nu are majoritatea populaţiei în spate va restrânge resursele într-o manieră inacceptabilă.
Negotiating in the full knowledge that the government does not have the majority of the population behind it will tie up resources in an unacceptable way.
RomanianPentru a ajusta trunchierea, faceți clic pe Trunchiere, apoi faceți clic pe butoanele de sub imagine pentru a muta, a mări, a restrânge sau a roti marginile de trunchiere.
To adjust the cropping, click Crop, and then click the buttons below the picture to move, enlarge, shrink, or rotate the cropping boundaries.
RomanianPentru a vedea detalii despre secțiunile Securitate sau Întreținere, faceți clic pe titlu sau pe săgeata alăturată titlului pentru a extinde sau restrânge secțiunea.
To view details about either the Security or Maintenance section, click the heading or the arrow next to the heading to expand or collapse the section.
RomanianZona Schengen se restrânge pe zi ce trece și barierele naționale reapar, în timp ce spiritul și legislația europeană sunt ignorate sau încălcate de statele membre.
The Schengen Area is rolled back on a daily basis and national barriers re-emerge as the European spirit and legislation are ignored or broken by fellow Member States.
RomanianO realizare a acestei legislaturi este şi faptul că rolul Parlamentului în cadrul Consiliului European nu se mai restrânge la alocuţiunea inaugurală a Preşedintelui.
It is also an achievement of this legislative period that the role of Parliament in the European Councils is no longer restricted to the inaugural address by the President.
RomanianO mare parte a acesteia este foarte tehnică, dar haideţi să adoptăm ideea de a restrânge numărul obiectivelor economice comune, concentrându-ne numai asupra a patru sau cinci dintre acestea.
A lot of this is very technical, but let us just take the idea of bringing down the number of common economic objectives to concentrate on four or five.
RomanianÎn primul rând, Comisia le-a cerut statelor membre să ia în considerare opţiunea de a restrânge acoperirea produsului, pentru a include numai bunurile care se adresează consumatorului final.
First of all, the Commission asked the Member States to consider the option of narrowing the product coverage - so as to include only end-consumer goods.
RomanianSEAE restrânge chiar mai mult drepturile suverane etnocratice ale statelor membre, prin alocarea de responsabilităţi UE în aproape toate sectoarele de politică ale unui stat.
The EEAS restricts the ethnocratic sovereign rights of the Member States even further, by allocating responsibilities to the EU in almost all the policy sectors of a state.