RO a ridica
volume_up
{verb}

1. general

a ridica (also: a clădi, a edifica, a zidi, a monta)
S-a făcut o propunere de a ridica un zid şi de aceea am ales să iau cuvântul.
A proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
Ce obstacole poate ridica UE pentru a preveni operaţiunile de jocuri de noroc în statele membre?
What obstacles can the EU erect to prevent gambling operations in Member States?
We will erect the customs barriers again.
Elicoptere militare au venit pentru a ridica bucăți grele de zidărie care s-au prăbușit.
Military helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Trageți cu degetul o aplicație din listă, fără a ridica degetul, apoi glisați-o spre partea de jos a ecranului.
Swipe an app from the list without lifting your finger, and then drag it to the bottom of the screen.
Trageți cu degetul în jos, pornind de sus, fără a ridica degetul, apoi glisați spre partea de jos a ecranului.
Swipe down from the top without lifting your finger, and then drag the app to the bottom of the screen.
Se ridică, de asemenea, problema greșelilor comise de statele membre.
Questions are also being raised about the mistakes made by Member States.
S-a făcut o propunere de a ridica un zid şi de aceea am ales să iau cuvântul.
A proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
Totuși, aceasta nu constituie o garanție în sine: liderii politici vor trebui acum să ia unele decizii importante pentru a se ridica la înălțimea sa.
However in itself, it is not a guarantee: political leaders will now need to make some important decisions in order to live up to it.
Cine va ridica mâna şi va spune "Trebuie să ne gândim la problemele ecologice”?
Who will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Putem ridica această problemă în cadrul programelor de conformitate.
We can raise this issue through the compliance programmes.
Evoluţia Georgiei şi a Moldovei ridică cele mai multe probleme.
Developments in Georgia and Moldova raise most concerns.
Sper că Agenţia se va ridica la înălţimea provocărilor pe care le-am avut în vedere.
I hope that the Agency will rise to the challenges we have posed.
Dle președinte, în mod normal eu nu aș ridica o astfel de problemă.
Mr President, I would not normally rise on such a point.
Domnule Preşedinte, voi ridica rapid o problemă de procedură.
Mr President, I rise very quickly and on a point of order.
Mi s-a atras atenţia asupra faptului că Biroul declarase iniţial că este posibil să nu apară unele steaguri, ceea ce înseamnă că deputaţii nu le pot ridica în această zi deosebită.
It has come to my attention, however, that the Bureau had said in advance that certain flags may not be put up, meaning that MEPs are unable to display them on this important day.
a ridica
Se ridică, de asemenea, problema greșelilor comise de statele membre.
Questions are also being raised about the mistakes made by Member States.
În acest raport se ridică o serie de probleme delicate.
A number of sensitive issues are raised in this report.
O ofer celor care ridică primii cartonașul albastru.
I give them on the basis of who raised their blue card first.
Când vântul bate mai puternic, unii dintre oameni ridică ziduri, în timp ce alţii construiesc mori de vânt.
When the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Acestea ridică între noi bariere inutile pe care, la urma urmelor, le-am demontat timp de decenii şi aşa trebuie să facem şi pe viitor.
These build unnecessary walls between us which, after all, we have been dismantling for decades, and that is what the future is about.
a ridica (also: a reuni, a convoca)
a ridica (also: a urzi, a face, a întemeia, a crea)
Trebuie să recunoaştem că nu guvernele creează locuri de muncă productive sau ridică nivelul de trai.
We must recognise that governments do not create productive jobs or raise living standards.
Aceasta ridică obstacole serioase în calea dezvoltării sociale a Europei.
This creates serious obstacles in the way of the social development of Europe.
. - Acest raport se referă la modificări în bugetul care creează noi angajamente care se ridică la 51 640 000 EUR.
in writing. - This report concerned modifications in the budget creating fresh commitments amounting to EUR 51 640 000.
a ridica
a ridica (also: a opinti, a sălta)
Întrebarea care se ridică este următoarea: ar putea apropierea de Uniunea Europeană să sporească această libertate sau nu?
The following question then arises: could a rapprochement with the European Union increase this freedom or not?
Între timp, ridică considerabil și sporesc din ce în ce mai mult standardele pentru prietenii noștri din Ucraina.
Meanwhile, they are very substantially raising and increasing the standard expected of our friends from Ukraine.
În al doilea rând, fac apel la sporirea eforturilor de a ridica nivelul de alfabetizare şi la încurajarea creşterii competenţelor persoanelor care provin din păturile defavorizate.
Secondly, I call for more efforts to increase literacy and encourage skills upgrading for people from disadvantaged backgrounds.
a ridica
ALS va înlătura rapid taxele la exporturile din UE, aplicate anual, care se ridică la 1,6 miliarde de euro.
The FTA will quickly remove EUR 1.6 billion worth of EU export duties levied annually.
Această sumă reprezintă o mică parte din fondurile suspendate, care se ridică la încă 46 de milioane de euro.
This represents a small part of the funds that have been suspended, which amount to an additional EUR 46 million.
a ridica (also: a înnobila)

2. "un steag"

a ridica (also: a ridica, a înălţa)

Context sentences for "a ridica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianNumărul total de victime ale cutremurului se poate ridica la 200 000 de persoane.
The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.
RomanianȘi puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
RomanianInvestițiile UE în regiunile Mercosur se ridică la 167 de miliarde de euro anual.
The EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
RomanianEste vorba de economii care se pot ridica la un total de 6,3 miliarde de euro.
We are talking about possible savings to the tune of EUR 6.3 billion in total.
RomanianDle preşedinte, salut acest raport fiindcă ridică probleme care necesită dezbatere.
Mr President, I welcome this report because it raises issues that need discussion.
RomanianOamenii se ridică împotriva despoților dictatoriali și acesta este un lucru bun.
People are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.
RomanianSe ridică un zid între noi şi ei, un zid mai înalt decât Zidul Berlinului.
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
RomanianEste o problemă controversată şi dificilă, care ridică întrebări importante.
This is a difficult and controversial issue which raises important questions.
RomanianAmbele se ridică la înălţimea provocărilor prezentate şi le felicit pentru acest lucru.
They are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.
RomanianAcest raport ridică problema garanțiilor de rambursare a datoriilor la bănci.
This report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.
RomanianAceasta ridică obstacole serioase în calea dezvoltării sociale a Europei.
This creates serious obstacles in the way of the social development of Europe.
RomanianVrem să reducem numărul lucrătorilor săraci, care se ridică la aproape 17 milioane?
Do we want to reduce the number of poor workers, of which there are nearly 17 million?
RomanianPână în prezent, se ridică la doar 1,4 miliarde de euro în perspectiva financiară.
So far, it only amounts to EUR 1.4 billion in the financial perspective.
RomanianÎn cazul Ungariei, acest lucru s-ar ridica la câteva sute de miliarde de forinţi.
In the case of Hungary this amounts to several hundred billion forints.
RomanianPuteți ridica din umeri, dar va fi interesant să vă auzim opinia în această chestiune.
You can shrug, but it will be interesting to hear your perspective on this.
RomanianDomeniul acesta ridică, încă, o serie de probleme care trebuie clarificate.
However, this sector raises a number of issues which need to be clarified.
RomanianGuvernul Maltei pretinde că rambursarea se va ridica la milioane de euro.
The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
RomanianÎţi poate ridica moralul, dar cauzează dependenţă şi duce la deces economic.”
It can pick you up but it is addictive and leads to economic death.'
RomanianSe estimează că incidența DEEE se va ridica la 12,3 milioane de tone până în 2020.
WEEE arisings are estimated to grow to 12.3 million tonnes by 2020.
RomanianAceasta ridică o problemă gravă: cine este şi cine nu este liber-profesionist?
This leaves a serious problem: who is self-employed and who is a 'false' self-employed person?