RO a slăbi
volume_up
{verb}

Totuşi, raportul Jarzembowski ar slăbi propunerile Comisiei.
The Jarzembowski report, however, would weaken the Commission proposals.
Amânarea ei ar crea un vid şi ar slăbi atât Comisia, cât şi Europa.
Postponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.
Va slăbi vocea Irlandei, a Danemarcei şi a Finlandei în cadrul Consiliului de Miniştri.
It will weaken Ireland's voice, Denmark's voice and Finland's voice in the Council of Ministers.
a slăbi (also: a domoli, alina, a scădea, a reduce)
a slăbi (also: a crește, a mări, a creşte, a urca)
Astăzi, ţinând cont de creşterea nivelului de co-dependenţă şi de responsabilitatea comună la nivel global, avem nevoie şi de angajamentul partenerilor potenţial mai slabi.
Today, in view of our growing global co-dependency and shared responsibility, we also need commitment from potentially weaker partners.
a slăbi (also: a lăsa, a da voie, a închiria)
a slăbi (also: a săpa, a desface)
Cu siguranţă că nu a făcut nimic pentru a slăbi puterea de care s-a bucurat ultimul dictator auto-izolaţionist al Europei, preşedintele Alexander Lukashenko.
It certainly did nothing to loosen the grip on power enjoyed by Europe's last self-isolating dictator, President Alexander Lukashenko.
Sper că toate instituţiile au tras concluziile corecte din criza financiară, economică şi socială care este reticentă în a slăbi controlul asupra noastră.
I hope that all the institutions have drawn the correct conclusions from the financial, economic and social crisis that is slow to loosen its grip on us.
Acest lucru ar slăbi impulsul obiectivului raportului de a asigura că piaţa unică elimină barierele şi reduce costurile.
This would undermine the thrust of the report's objective of making sure the single market breaks down barriers and reduces costs.
Sper că, drept urmare a crizei, tendinţa de a reduce bugetul nu se va accentua şi mai mult, pentru că atunci vom fi şi mai slabi şi şi mai neputincioşi.
I hope that as a result of this crisis, the tendency to reduce the budget will not increase still further, because then we will be even weaker and more helpless.
a slăbi
a slăbi

Context sentences for "a slăbi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianNu am rezolvat criza bancară și nici nu o vom face dacă vom fi slabi de înger.
We have not solved the banking crisis, nor will we by being faint-hearted.
RomanianÎn 2009, instabilitatea monetară ar fi putut slăbi rezistenţa politică a Uniunii Europene.
In 2009, monetary instability could have weakened the political solidity of the European Union.
RomanianNoi am lăsat impresia că suntem incoerenţi, dezorganizaţi şi slabi.
We ended up coming out looking incoherent, disorganised and weak.
RomanianDacă acționăm pe nedrept suntem mai puțin credibili și chiar slabi.
If we act unjustly, we are less credible and even weak.
RomanianNu există protecţie pentru cei slabi şi pentru specularea pieţei?
No protection for the weak and market speculation?
RomanianTrebuie să acţionăm pentru ca preţul aferent crizei să nu trebuiască să fie plătit de cei mai slabi şi mai săraci.
We must take action so that the costs of the crisis do not fall on the weakest and poorest.
RomanianAm fost numiţi slabi la minte de către Danny Cohn-Bendit.
We have been called mentally weak by Danny Cohn-Bendit.
RomanianEste corect să îi salvăm pe cei mai slabi, deoarece a venit momentul, şi îi vom salva prin puterea noastră.
We are right to save the weakest, because the time has come, and it will be our strength that saves them.
RomanianŞi, din nefericire, este plătit de către cei mai slabi.
And, unfortunately, it is being paid by the weakest.
RomanianCu toate acestea, suntem acuzaţi că suntem manageri slabi: cred că trebuie să ne consolidăm eforturile de comunicare.
Yet we are accused of being poor managers: I think that we need to ramp up our communication efforts.
RomanianAceste încălcări sunt mai frecvente în publicitatea pe internet, iar principalele victime sunt cei mai slabi dintre noi.
These violations are more frequent in Internet advertising and the main victims are the weakest among us.
RomanianNu există niciun alt domeniu în care Europa este atât de unită, dar acesta este domeniul în care ne-am dovedit cei mai slabi.
There is no other area in which Europe is so united, but this is where we have been weakest to date.
RomanianDivergenţele noastre ne fac să părem slabi în faţa lor.
RomanianCu toate acestea, politica de coeziune nu este necesară doar pentru acei membri ai societăţii noastre care se presupune că sunt mai slabi.
However, cohesion policy is not only needed by those in our society who are supposedly weaker.
RomanianÎn special în timpul acestei crize, banii UE nu trebuie redistribuiţi în detrimentul celor mai slabi membri ai societăţii.
In particular in this crisis, EU money must not be redeployed at the expense of the weakest members of society.
RomanianEste o ofertă pentru a ne face mici și slabi.
It is an offer to make us small and weak.
RomanianÎn multe ţări ale UE cetăţenii, în special cei mai slabi dintre aceştia, copiii, sunt afectaţi de discriminare şi sărăcie.
In many EU countries citizens, in particular the weakest ones, children are affected by discrimination and poverty.
RomanianȘi, dacă este posibil, dnă comisar, ar trebui să evităm o situaţie în care cei mai slabi să fie cei care plătesc pentru ajustare.
Commissioner, if possible, we ought to avoid a situation where it is the weakest who pay for the adjustment.
RomanianSoluţia este creşterea ajutorului pentru dezvoltare, pentru a slăbi suportul pentru unii dintre recruţii jihadişti.
The solution is to provide more development aid in order to pull the rug from under the feet of some of the jihadist recruits.
RomanianIar în cazul în care procedăm astfel, ne dăm seama că suntem slabi și neputincioși în lipsa unor sancțiuni corespunzătoare.
And in the event that we actually do so, we come across as powerless and impotent in the absence of appropriate sanctions.