"sumă" English translation


Did you mean: a suma
RO

"sumă" in English

RO sumă
volume_up
{feminine}

sumă (also: valoare, cantitate, seamă, câtime)
volume_up
amount {noun}
Aș dori să vă informez că uneori suma alocată depășește suma cheltuită efectiv.
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
În acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
This means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
Suma de bani cheltuită pentru a echipa spitalul s-a ridicat la două milioane de euro.
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
sumă (also: cotă (suma))
volume_up
sum {noun}
Este vorba de o sumă enormă, iar utilizarea ei adecvată este o mare provocare.
This is an enormous sum, and to use it properly is a great challenge.
După cum ştim, o politică externă comună nu este numai suma celor 27 de politici naţionale.
As we know, a common foreign policy is not just the sum of 27 national policies.
Intenţionăm, de asemenea, să alocăm această sumă şi să o cheltuim cât mai curând posibil.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
sumă (also: cifră (total), total)
volume_up
total {noun}
Aceasta este echivalentă cu o sumă totală disponibilă de 8 miliarde EUR pentru toate statele membre.
This equates to a total available envelope of EUR 8 billion for all the Member States.
Europa nu este suma a 27 de interese naţionale.
Europe is not the sum total of 27 times the national interest.
Ne aşteptăm la o sumă totală de 300 de milioane de euro.
We are expecting a total of EUR 300 million.
sumă (also: fasciculă, câtime, șir, număr)
volume_up
number {noun}
În plus, numărul solicitărilor trimise Fondului și,prin urmare suma generală solicitată, au crescut în mod semnificativ în ultimii doi ani.
In addition, the number of applications submitted to the Fund, and thus the overall amount applied for, has increased significantly over the last two years.
Aceasta este o sumă imensă şi ceea ce este mai important este faptul că numărul de acţiuni în 2010 aproape s-a dublat faţă de numărul de acţiuni din anul 2009.
That is a huge amount, and what is more important is that the number of actions in 2010 almost doubled compared with the number of actions in 2009.
sumă
Este o sumă uriașă, având în vedere dimensiunea țării mele și faptul că aceste probleme pot fi evitate.
This is a huge sum of money given the size of my country and the fact that these problems can be avoided.
Aţi afirmat ieri la audierea în faţa comisiei că statele membre pot utiliza fără restricţii această sumă de bani.
You said yesterday at the Committee hearing that Member States can freely use this sum of money.

Context sentences for "sumă" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianPentru anii 2011, 2012 şi 2013 a rămas de programat suma de 28,5 miliarde de euro.
EUR 28.5 billion remains to be programmed for the years 2011, 2012 and 2013.
RomanianOrice sumă care depăşeşte acest plafon trebuie declarată autorităţilor vamale.
If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
RomanianAceastă sumă trebuie găsită în vistieriile deja goale ale statelor membre.
This money needs to be found from the already cash-strapped national budgets.
RomanianDacă acest lucru nu este posibil, suma poate fi colectată de către administraţia fiscală.
If this doesn't work, the money can be collected by national tax authorities.
RomanianLa sfârșitul lui 2009, 1,8 miliarde de euro din această sumă fuseseră deja alocate.
At the end of 2009, EUR 1.8 billion of this had already been allocated.
RomanianEste adevărat că bugetul pentru 2010 nu prevede nicio sumă pentru această forţă?
Is it right that the 2010 budget provides nothing for this force?
RomanianPe termen mai lung, suma ajutorul lor se va ridica la 9,9 miliarde USD.
In the longer term, the value of their aid is to rise to USD 9.9 billion.
RomanianPropunerea este că, pentru 2011, această sumă ar trebui crescută din nou cu 1 500 de euro.
The proposal is that, for 2011, this money should be increased once again by EUR 1 500.
RomanianComisia a cheltuit suma incredibilă de 4 milioane de euro pentru promovarea islamismului.
The Commission has spent an incredible EUR 4 million on promoting Islam.
RomanianLegislația actuală le permite lobbyiștilor să raporteze o sumă mult mai mică decât ce reală.
The current legislation allows lobbyists to report much less than is actually incurred.
RomanianTrebuie găsită această sumă în bugetele naționale deja restrânse.
This money has to be found from the already cash-strapped national budgets.
RomanianDeja am rezervat suma de 14 milioane de euro pentru activităţi de promovare până la sfârşitul anului.
We have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
RomanianEuropa nu poate cheltui masiv, aşa că trebuie să folosim mai bine aceeaşi sumă de bani.
Europe cannot be spending on a massive scale, so we have to make better use of the same money.
RomanianFiecare cetăţean olandez plăteşte Europei o uimitoare sumă de 267 de euro în fiecare an.
Each Dutch citizen pays a staggering EUR 267 to Europe every year.
RomanianȘtim că prin Banca Europeană de Investiții putem mobiliza o sumă suplimentară de 1 miliard EUR.
With the European Investment Bank, we know that we can mobilise a further EUR 1 billion.
RomanianSuma de 682 500 de euro va fi plătită anual drept contribuție financiară.
EUR 682 500 will be paid annually as a financial contribution.
RomanianAcest buget va oferi suma de 141 de miliarde de euro pentru anul viitor.
This budget will make EUR 141 billion available for next year.
RomanianSuma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
For my services I kindly request the following payment…
RomanianAstfel, fiecare stat membru ar contribui cu aceeaşi sumă, fără complicaţii inutile.
In this way, we would achieve equal contributions from each Member State, without unnecessary complications.
Romanianpenalităţile: 95 de euro începând cu 2019, o sumă progresivă între 1 ianuarie 2014 şi 2018.
the penalties: from 2019 onwards settled to €95, being phased in gradually from 1 January 2014 to 2018.