"tendinţă" English translation


Did you mean: tendință
RO

"tendinţă" in English

RO tendinţă
volume_up
{feminine}

tendinţă (also: predispoziţie)
O tendinţa spre practici protecţioniste afectează deja afacerile din UE.
A tendency to protectionist practices is already hurting EU businesses.
Urmărim îndeaproape, cu îngrijorare, tendinţa către radicalizarea politică.
We are closely following with concern the tendency towards political radicalisation.
Şi da, în Europa există tendinţa de a pune procesul înaintea rezultatelor.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Preţul porcului pentru sacrificare urmează tendinţa sezonieră descendentă.
The price of slaughter pig is following the seasonal downwards trend.
Această tragedie confirmă ceea ce se conturează ca o tendinţă europeană.
This particular tragedy confirms what appears to be a European trend.
În primul rând, cred că tendinţa anticipată în cererea de gaze este restrictivă.
Firstly, I feel that the predicted trend in gas demand is restrictive.
tendinţă (also: înclinare, îndoitură, plaur, vocație)
volume_up
bent {noun}
tendinţă
tendinţă
volume_up
ply {noun}
tendinţă (also: predispoziţie)
tendinţă (also: înclinare, predispoziţie)

Context sentences for "tendinţă" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianMă îngrijorează tendinţa de a acorda mai multă atenţie cantităţii decât calităţii.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
RomanianConsiliul are tendinţa să renunţe în momentele cruciale, aşa cum ştim din experienţă.
Experience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
RomanianCând economia se află în recesiune, valoarea monedei are tendinţa să scadă.
When an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
RomanianCând economia înfloreşte, valoarea monedei statului respectiv are tendinţa să crească.
When the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
RomanianTendinţa de intimidare a Islandei ca să se predea conducerii UE este un exemplu.
The push to bully Iceland into surrendering to EU rule is an example.
RomanianTendinţa costurilor pe termen lung este ascendentă, acest domeniu necesitând încă vaste eforturi de cercetare.
The long-term costs are set to soar and there is still a lot of research to do.
RomanianComisia are tendinţa să se refere în mod generic la vehiculele acţionate pe bază de tehnologii ecologice.
The Commission tends to refer to cleanly propelled vehicles generically.
Romanianpreţurile reale de producător sunt într-o tendinţă de scădere periculoasă;
real producer prices are falling dangerously;
RomanianTendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to disagree with… because…
RomanianŞtiu că Parlamentul European este gata să dea acest imbold şi aceeaşi tendinţă trebuie să vină şi din partea Congresului.
I know that the European Parliament is ready to do so, and this should also come from Congress.
RomanianParlamentul European are tendinţa să fie perceput mai curând ca un partener recent al Consiliului şi al Comisiei.
The European Parliament tends to be perceived as a rather junior partner of the Council and the Commission.
RomanianComisia şi Consiliul au, în principiu, tendinţa de a minimaliza gravitatea situaţiei - oricât de dramatică ar fi aceasta.
The Commission and the Council tend, in principle, to talk up the situation - as dramatic as it might be.
RomanianAţi avut tendinţa să trataţi superficial dezacordul care înconjoară, fără îndoială, acest obiectiv social din Consiliu.
You have tended to gloss over the disagreement that undoubtedly surrounds this social objective in the Council.
RomanianEste o tendinţă căreia trebuie să-i punem capăt, iar numai măsura de emitere a unor paşapoarte mai bune nu va rezolva această problemă.
This is a tidal wave that we have to stop, and better passports alone will not solve this matter.
RomanianÎn acest sens, trebuie făcute multe compromisuri şi acest lucru are tendinţa de a masca diferenţele existente.
In this respect, there has to be much in the way of compromise and this tends to disguise the differences which also exist.
RomanianForţa de muncă este supusă unor presiuni crescute, deoarece tendinţa de îmbătrânire a populaţiei se regăseşte şi în rândul lucrătorilor.
Increased pressures apply to the workforce because, as the population ages, so too do the workers.
RomanianOdată ce valul de emoţii a trecut, aceştia au tendinţa de a uita despre ameninţarea teroristă şi despre drepturile victimelor.
Once the wave of emotion has passed, they tend to forget about the terrorist threat and the rights of victims.
RomanianTendinţa generală a dezbaterii a fost următoarea: ce trebuie să facem pentru a fi acceptaţi ca partener deplin al Statelor Unite?
The general drift of the debate was: what do we need to do to be accepted as the United States' good partner?
RomanianMai presus de toate, sper să putem consolida în timpul acestui summit tendinţa Statelor Unite către un parteneriat european.
Above all, I hope that during this summit, we can consolidate the European partnership instinct of the United States.
RomanianNumeroase persoane au renunţat la fumat - şi, mai important - tinerii au mai puţin tendinţa de a fuma acum decât înainte.
Many have given it up and also - and more importantly - young people are less inclined to smoke now than they were before.