RO timp
volume_up
{masculine}

Cu toate acestea, mie mi s-ar părea discutabilă limitarea acestei măsuri în timp.
However, it would seem questionable to me to limit this measure in time.
Aceasta este o măsură puternică pe care am solicitat-o sincer de foarte mult timp și o salut.
This is a powerful measure that I have been earnestly calling for for a long time and I welcome it.
Problema este că securitatea alimentară este o măsură singulară, deci oferim ajutor pe timp de criză.
The problem is that this food security is a one-off measure, so we are helping at the time of crisis.
În tot acest timp, haideţi să sprijinim mişcare de solidaritate faţă de cauza kurdă.
During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
Nu va exista o piaţă liberă efectivă, dle Tajani, iar acest lucru se va întâmpla în timp ce fiecare restricţie conduce la şi mai multe acţiuni de transport.
There will not be an actual free market, Mr Tajani, and this whilst every restriction leads to more transport movement.
Libera circulaţie de pe teritoriul UE a adus beneficii substanţiale cetăţenilor noştri dar, în acelaşi timp, a deschis multe căi pentru traficanţi.
Free movement within the EU has brought substantial benefits to our citizens but, at the same time, has opened many ways for traffickers.

Context sentences for "timp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianÎn ultimul timp, cercul vicios al violenţei din Orientul Mijlociu a continuat.
In recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
RomanianÎntre timp, lupta împotriva terorismului va rămâne preocuparea noastră prioritară.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
RomanianTimp de trei zile nu a existat nicio ieșire din Libia în acea zonă a frontierei.
For three days there has been no outflow from Libya on that section of the border.
RomanianÎntre timp, comentatorii internaţionali critică acţiunile noastre necoordonate.
Meanwhile, international commentators are criticising our uncoordinated action.
RomanianGaranţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
You should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
RomanianCât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?
How long can you drive in another country with your home registration plates?
RomanianO profesoară a fost ucisă în timp ce încerca să apere un elev cu propriul său corp.
One of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
RomanianÎn acelaşi timp, putem să ne folosim de academiile diplomatice ale statelor membre.
In the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
RomanianÎntre timp, voi continua să supraveghez și să raportez în numele cetățenilor.
In the meantime, I will continue to monitor and report on behalf of the citizens.
RomanianTocmai aceste categorii de cheltuieli nu ar trebui majorate pe timp de criză.
Precisely these categories of expenses should not be increased during the crisis.
RomanianModulele cookie persistente pot rămâne în computer timp de zile, luni sau chiar ani.
Persistent cookies can remain on your computer for days, months, or even years.
RomanianÎn acelaşi timp, însă, au readus cele mai hidoase aspecte, brutalitatea şi teroarea.
However, they have brought back the most hideous aspects, brutality and terror.
RomanianCât timp vom mai continua să transformăm datoria privată în datorie publică?
How much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
RomanianNu putem lucra în direcţia unificării Europei în timp ce încurajăm divizarea Chinei.
We cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
RomanianLa scurt timp după acesta, la 3 noiembrie, va avea loc un summit al UE şi SUA.
Shortly after that, on 3 November, there will be a summit between the EU and the US.
RomanianUnele state membre operează cu multă energie, în timp ce altele sunt foarte încete.
Some Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
RomanianÎntre timp, cum vor fi create corpurile Serviciului european pentru acţiune externă?
Meanwhile, how is the corps of the European External Action Service being created?
RomanianÎntre timp. petrolul care ţâşnea de pe fundul mării a distrus toate vieţuitoarele.
Meanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
RomanianPrin urmare, să ne facem datoria lucrând în același timp la un scenariu mai bun.
Therefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
RomanianÎntre timp, 25 din cele 27 de state s-au conformat, motiv pentru care m-am abţinut.
In the meantime, 25 countries out of 27 fell into line, which has led me to abstain.