RO a trăi
volume_up
{verb}

a trăi (also: a fi, a exista, a însemna, a pomeni)
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
The right to live freely is something that must be universally recognised.
Este inutil - nici statul nu poate trăi la nesfârșit dincolo de posibilitățile sale.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Este vorba de nivelul mediu de trai care este folosit pentru calcularea pragului sărăciei?
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
The right to live freely is something that must be universally recognised.
Dreptul de a trăi în pace şi cu un sentiment de securitate este o prioritate a UE.
The right to live in peace and with a sense of security is an EU priority.
Este inutil - nici statul nu poate trăi la nesfârșit dincolo de posibilitățile sale.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Cred că motivul pentru care există politica de coeziune este să echilibreze standardele de trai și dezvoltarea economică prin Uniunea Europeană.
I believe that the reason cohesion policy exists is to balance living standards and economic development throughout the European Union.
Principala preocupare a liderilor europeni trebuie să fie menţinerea locurilor de muncă existente şi crearea unora noi pentru ca cetăţenii europeni să poată duce un trai decent.
European leaders' main concern must be to preserve existing jobs and create other new ones to allow European citizens to make a decent living.
Naţiunile Unite estimează că şapte femei din zece vor trăi pe parcursul vieţii lor experienţa violenţei bărbaţilor.
The UN estimates that seven in ten women will experience violence from men during their lifetime.
Oriunde se adoptă acest sistem pot fi salvate mai multe persoane şi mai multe persoane pot trăi o viaţă sănătoasă fără a face dializă sau a trece prin alte experienţe dificile.
Wherever this system is adopted, more people can be saved and more people can live a healthy life without having to suffer dialysis and other difficult experiences.
a trăi (also: a gusta)
a trăi (also: a exista)
Nu în ultimul rând, îmbătrânirea populaţiei şi scăderea ratei natalităţii impune reformarea sistemelor sociale pentru a asigura un trai decent pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene
Last but not least, the ageing population and fall in the birth rate necessitate reform to the social systems so that every citizen in the European Union can be guaranteed a decent living.

Context sentences for "a trăi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianNu putem concura cu acestea decât prin diminuarea nivelului de trai al lucrătorilor noștri.
We can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
RomanianEste vorba de nivelul mediu de trai care este folosit pentru calcularea pragului sărăciei?
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
RomanianÎn secolul XXI, există multe grupuri de oameni care trăiesc în condiţii de trai improprii.
In the 21st century, there are many groups of people living in demeaning conditions.
RomanianPentru a-şi îmbunătăţi nivelul de trai, minoritatea romă trebuie să acţioneze responsabil.
The Roma minority must act responsibly in order to improve their standard of living.
RomanianEuropa trebuie să garanteze mijloace de trai adecvate pentru comunităţile rurale.
Europe must guarantee a suitable livelihood for rural communities.
RomanianCetățenii moldoveni așteaptă reforme concrete, care să le îmbunătățească nivelul de trai.
The citizens of Moldova are hoping for specific reforms that would improve their lives.
RomanianToți europenii și toți cetățenii din lume au dreptul la un trai decent.
All Europeans have a right to a decent living, as do all world citizens.
RomanianSuedia este recunoscuta pentru politicile sale sociale si pentru nivelul de trai ridicat.
Sweden is renowned for its social policies and high standard of living.
RomanianSistemele de producţie animale din UE sunt importante pentru menţinerea mijloacelor de trai.
EU livestock production systems are important for maintaining livelihoods.
RomanianProblema condiţiilor de trai al romilor este legată de cea a deschiderii graniţelor.
The issue of the living conditions of the Roma is linked to that of the opening-up of borders.
RomanianConsider, de asemenea, că condițiile de trai trebuie să fie îmbunătățite în zonele rurale.
I also think that living conditions need to be improved in rural areas.
RomanianToată lumea ar trebui să dispună de bani suficienți care să garanteze un nivel de trai decent.
Everyone ought to be able to enjoy enough money to guarantee a decent standard of living.
RomanianRidicarea nivelului de trai al persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei este o prioritate.
Raising the living standards of those living beneath the poverty threshold is a priority.
RomanianLe oferim multor cetăţeni un nivel de trai care se numără printre cele mai ridicate din lume.
We offer many of our citizens a living standard which is amongst the highest in the world.
RomanianEste responsabilitatea noastră să asigurăm un trai decent pentru toți cetățenii.
It is our job to secure a decent life for all citizens.
RomanianAcest lucru ar însemna o altă lovitură teribilă pentru nivelul de trai al cetăţenilor cu locuri de muncă.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.
RomanianExistă diferențe enorme între ele în ceea privește bogăția, dezvoltarea și nivelul de trai.
There are major differences between them in terms of wealth, development and standard of living.
RomanianNoi, grecii, trebuie să înțelegem că ne-am întors la nivelul de trai de acum cel puțin 10 ani.
We Greeks need to understand that we have turned our standard of living back at least 10 years.
RomanianSunt categoric în favoarea asigurării că animalele au cele mai bune condiţii de trai posibile.
I am emphatically in favour of ensuring that livestock have the best living conditions possible.
RomanianDacă primilor oameni din peșteră le-ar fi fost frică de foc, am trăi în continuare în epoca de piatră.
If the first cavemen had been afraid of fire, we would still be living in the Stone Age.