RO a transmite
volume_up
{verb}

a transmite (also: a difuza, a radiodifuza)
Dacă acea televiziune nu transmite toate vocile, atunci oamenii nu au şansa de a lua propriile decizii.
If that television is not broadcasting all voices, then people do not get the chance to make their own decisions.
Dezbaterea de astăzi din Parlamentul Europei transmite preocuparea noastră în privinţa situaţiei din Tibet, mai ales suferinţa şi represaliile împotriva locuitorilor nevinovaţi.
Today's debate in the European Parliament broadcasts the message that we are extremely concerned about the situation in Tibet, particularly the suffering and reprisals against innocent inhabitants.
Voi transmite colegului meu, dl Barrot, tot ceea ce s-a spus astăzi.
I shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
Copenhaga va avea succes doar dacă noi putem transmite acest mesaj de responsabilitate colectivă şi solidaritate.
Copenhagen will only succeed if we can convey this message of shared responsibility and solidarity.
Voi transmite negreşit preocupările dumneavoastră vicepreşedintelui Tajani, care ştiu că îşi menţine angajamentul.
I shall certainly convey all your concerns to Vice-President Tajani, who, I know, remains committed.
Dumnealor sunt cei care vor transmite veștile bune din partea instituției noastre.
It is they who will deliver the positive news from our institution.
Ea transmite Islandei mesajele corecte la momentul potrivit.
It delivers the right messages to Iceland at the right moment.
Astăzi Parlamentul transmite un mesaj clar.
Today, Parliament is delivering a clear message.
Curtea Europeană de Justiţie transmite celorlalte instituţii comunitare un document privind UE.
The European Court of Justice transmits a paper on the EU to the other Community institutions.
Comitetul ad-hoc „O Europă a cetăţenilor” îşi transmite raportul final Consiliului European.
"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Comisia transmite Consiliului o directivă privind dreptul cetăţenilor statelor membre de a locui permanent pe teritoriul unui alt stat membru.
The Commission transmits a directive to the Council on the right of Member State nationals to reside permanently in the territory of another Member State.
a transmite (also: aloca, a împărți, a impune, atribui)
a transmite (also: a înmâna, a preda)
a transmite (also: a gratifica, a depozita, a așeza)
a transmite (also: a ceda, a transfera, a îndupleca)
. - Domnule președinte, consider că ar fi mai bine dacă le-am transmite mai târziu.
author. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
a transmite (also: adresa, a destina)
a transmite
Voi transmite acest lucru comisarilor desemnaţi.
I will feed that back to the Commissioners-designate.
a transmite (also: a trece)
a transmite (also: a preda, a extrada, a da)
I will hand over the document to the Council.
Această criză este, de asemenea, o ocazie de a transmite cetățenilor un mesaj clar: Europa nu va abandona victimele unui asemenea dezastru în materie de sănătate publică.
This crisis is also an opportunity to make clear to European citizens that Europe will not leave the victims of a public health disaster of this kind in the lurch.
a transmite
Acest raport ar transmite un important semnal politic dacă ar fi adoptat în forma în care a fost prezentat.
This report would send out an important political signal were it to be adopted as presented.
Votez pentru acest raport, deoarece transmite un semnal clar de solidaritate comunitară cu criza prin care trec în prezent cetățenii europeni.
I am voting for this report, as it sends a clear signal of EU solidarity with the crisis that the European public is facing at present.
a transmite
a transmite
Un transfer de fonduri din est în sud ar transmite un semnal dezastruos partenerilor noștri din est.
A transfer of funds from East to South would send a disastrous signal to our eastern partners.

Context sentences for "a transmite" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSunt capabile de a transmite un mesaj pentru apărarea drepturilor pasagerilor.
They are capable of sending out a message to defend the rights of passengers.
RomanianAcest lucru transmite un semnal clar Comisiei privind urmarea cărţii verzi.
This sends a clear signal to the Commission on the follow-up to the Green Paper.
RomanianDesigur, voi transmite toate comentariile dumneavoastră vicepreşedintelui Barrot.
Of course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.
RomanianPrin intermediul acestei rezoluţii, Parlamentul transmite două mesaje distincte.
With this resolution, Parliament is sending out two separate messages.
RomanianLuăm în considerare această solicitare și o vom transmite organismelor competente.
We take note of this request and will pass it on to the relevant bodies.
RomanianGrupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană vă transmite, aşadar: acţionaţi acum.
Therefore, the Group of the Greens/European Free Alliance says: act now.
RomanianRezoluţia comună care tocmai a fost adoptată de Parlament transmite un semnal clar.
The joint resolution which has just been adopted by Parliament sends out a clear signal.
RomanianDe asemenea, transmite în regiune mesajul că suntem pregătiţi să continuăm până la capăt.
It also sends out a message to the region that we are prepared to stay the course.
Romanian. - Domnule președinte, consider că ar fi mai bine dacă le-am transmite mai târziu.
author. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
RomanianAceastă rezoluţie transmite un mesaj clar de care trebuie să ţinem cont.
This resolution sends a clear message which we will need to take into consideration.
RomanianPrin acceptarea acestui pachet, UE va transmite un semnal pozitiv societăţii noastre rurale.
By accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
RomanianVom transmite observaţiile dvs. chestorilor, care ar putea lua măsurile necesare.
We will pass your observations to the Quaestors so that they may take the necessary measures.
RomanianLipsa unui angajament ferm din partea noastră ar transmite un semnal negativ poporului turc.
The lack of our commitment would send a negative signal to the Turkish people.
RomanianVoi transmite mesajul dumneavoastră de compasiune victimelor şi cetăţenilor din ţara mea.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
RomanianAceastă rezoluţie transmite un semnal distorsionat, care mai curând dezbină decât uneşte.
This resolution sends out a biased signal that divides rather than unites.
RomanianComisia transmite condoleanţele sale în special familiilor victimelor.
The Commission extends its condolences to the families of the victims, in particular.
RomanianAceasta o va transmite autorităţilor relevante din cealaltă ţară.
They'll pass on your request to the relevant authorities in the other country.
RomanianNu putem transmite copiilor și nepoților noștri acest nivel al datoriei.
We cannot pass on this level of debt to our children and grandchildren.
RomanianComisia transmite Consiliului European o carte albă privind realizarea pieţei interne.
The Commission sends a White Paper on Completing the Internal Market to the European Council.
RomanianSe anticipează că se vor transmite mesaje politice cheie în cadrul următorului Consiliu European.
The forthcoming European Council is also expected to agree key political messages.