"vârf" English translation

RO

"vârf" in English

RO

vârf {neuter}

volume_up
1. general
vârf (also: culme)
vârf
Computerele cu mai multe procesoare (CPU):Serverele comerciale, stațiile de lucru și alte computere din gama de vârf pot avea mai mult de un singur procesor fizic.
PCs with multiple processors (CPUs):Commercial servers, workstations, and other high-end PCs may have more than one physical processor.
Indicatorul se modifică într-o săgeată roșie cu vârf dublu când îl poziționați peste un ghidaj de ascundere parțială.
The pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
vârf (also: cioc, gură)
vârf (also: culme, țiclău, spic, pisc)
Consider că mărirea taxelor pentru orele de vârf reprezintă o altă trăsătură pozitivă.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
Acest lucru va permite totodată o adaptare mai eficientă a taxelor, pentru a ușura congestia din timpul orelor de vârf.
It will also allow more efficient varying of tolls to ease congestion during peak hours.
Memory - Peak Working Set.
Cel mai înalt vârf al ţării se află în Muntele Olimp.
Mount Olympus is the highest point in the country.
maximum power point (mpp)
Siguranţa produselor agricole, inclusiv din punct de vedere al sănătăţii, trebuie să fie cu adevărat o prioritate de vârf.
The safety, including from the point of view of health, of agricultural products really must be a top priority.
vârf (also: ghimpe, dorn, ac, spin)
Relaţiile economice, prioritate de vârf pe agenda summitului UE-China de la Beijing.
Economic relations are high on the agenda of the EU-China summit in Beijing.
Atingeți culoarea, grosimea și stilul de vârf dorite.
Tap the desired color, thickness, and tip style.
Acestea sunt, categoric, prioritățile de vârf ale Uniunii Europene.
These are, obviously, top priorities for the European Union.
Pentru noi, prioritatea de vârf a fost limitarea transferului de date în vrac.
For us, the top priority was limiting the transfer of bulk data.
Consensul de la bază a determinat consensul de la vârf.
The consensus at the bottom has caused the consensus at the top.
vârf (also: vârtej)
2. "de săgeată"
vârf

Context sentences for "vârf" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAs dori să vad incluse şi alte domenii de vârf cum ar fi cercetarea celulelor stem.
I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.
RomanianCuvintele cheie pentru afacerile europene trebuie să fie cercetare de vârf şi dezvoltare.
The key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
RomanianTotuşi, luând o astfel de iniţiativă, trebuie să dăm dovadă de moralitate la vârf.
However, in taking that lead, we have to show moral leadership.
RomanianConsider că dezvoltarea și comercializarea noilor tehnologii energetice de vârf sunt indispensabile.
I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
RomanianEste un an important, de vârf financiar pentru programe europene.
It is an important year from a financial perspective for EU programmes.
RomanianÎn ceea ce priveşte serviciile financiare, ocupăm un loc de vârf la nivel mondial.
We are world leaders when it comes to financial services.
RomanianTehnologia de vârf este esenţială pentru întreprinderi şi industrie.
Cutting-edge technology is vital to business and industry.
RomanianIndicatorul se modifică într-o săgeată roșie cu vârf dublu când îl poziționați peste un ghidaj de ascundere parțială.
The pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
RomanianEdificarea unui spaţiu al justiţiei, libertăţii şi securităţii reprezintă o prioritate de vârf a Uniunii Europene.
Building an area of Justice, Freedom and Security is a high priority for the European Union.
RomanianAceastă industrie de vârf trebuie protejată.
This cutting-edge industry must be protected.
RomanianSuntem lideri în acest domeniu ca europeni, deoarece avem companii de vârf, însă nu avem o piaţă digitală internă.
We are leaders in this field as Europeans, because we have leading companies, but we do not have a digital internal market.
RomanianA trebuit să convenim asupra poziţiilor de vârf - asupra preşedintelui Consiliului European şi să numim Înaltul Reprezentant.
We had to agree on high-ranking positions - on the President of the European Council, and to nominate the High Representative.
RomanianCu toate acestea, noi considerăm că o agendă digitală de vârf respinge orice comercializare a cunoaşterii, educaţiei şi cercetării.
Nonetheless, we believe that a cutting-edge digital agenda rejects any commercialisation of knowledge, education and research.
RomanianDle preşedinte, propunerea preşedintelui Sarkozy pentru o Uniune pentru Mediterana a fost punctul de vârf al preşedinţiei franceze a UE.
Mr President, President Sarkozy's proposal for a Union for the Mediterranean was the highpoint of the French Presidency of the EU.
RomanianDin nefericire, politicienii de vârf din Rusia desfășoară o politică total diferită, care îndepărtează tot mai mult Rusia de alte democrații.
Unfortunately, Russia's leading politicians carry on a wholly different policy, which increasingly alienates Russia from other democracies.
RomanianAgenda digitală și economia digitală pot servi ca vârf de lance pentru ca piața internă să devină o realitate pentru toate părțile economiei noastre.
The Digital Agenda and the digital economy can serve as a spearhead for making the Internal Market real for all parts of our economy.
RomanianAgenda digitală și economia digitală pot servi ca vârf de lance pentru ca piața internă să devină o realitate pentru toate părțile economiei noastre.
The Digital Agenda and the digital economy can serve as a spearhead for making the internal market a reality for all parts of our economy.
RomanianOrele de vârf de trafic ar trebui limitate la un interval orar maxim, numai în zilele lucrătoare, de trei ore dimineaţa şi trei ore după-amiaza târziu.
Rush hours would be limited to a maximum time slot, on working days only, of three hours in the morning and three hours in the late afternoon.
RomanianNoi vedem Europa ca o putere de vârf şi dorim să răspândim ideologia liberului schimb şi a economiei de piaţă în toate domeniile vieţii din toată lumea.
You see Europe as a leading power and we want to spread the ideology of free trade and marketisation of all areas of life throughout the world.
RomanianCei care evită orele de vârf și ambuteiajele vor plăti mai puțin, iar cei care conduc vehicule de marfă ecologice și silențioase se vor bucura de costuri mai mici.
Those who steer clear of rush hours and traffic jams will pay less and those who drive clean and quiet goods vehicles will enjoy lower costs.