"valoare" English translation

RO

"valoare" in English

RO valoare
volume_up
{feminine}

Cum putem face distincţia dintre valoare şi valoare monetară?
How can we arrive at a distinction between value and monetary value?
Această valoare este de interes pentru profesioniștii și programatorii TI.
This value is mostly of interest to IT professionals and programmers.
Această valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
valoare (also: sumă, cantitate, seamă, câtime)
volume_up
amount {noun}
Credem că este necesară şi o linie bugetară separată şi o rezervă cu o valoare adecvată.
We think that it also requires a separate budget line and a reserve of an appropriate amount.
Vă mulțumesc pentru investițiile în Facilitatea pentru alimente a Uniunii Europene, în valoare de 1 miliard de euro.
Thank you for your investment in the European Union Food Facility, an amount of EUR 1 billion.
Prin urmare, trebuie oferite cetăţenilor credite cu o valoare cât mai mică posibil.
Therefore, citizens need to be offered credit amounts that are as small as possible.
Europa de Est este principala cale prin care sunt comercializate medicamente falsificate în valoare de miliarde.
Eastern Europe is the main route of the trade in falsified medicines worth billions.
Condiţiile de trai sunt cruciale pentru respectul de sine şi sentimentul de valoare socială ale fiecărui cetăţean.
Living conditions are crucial for every citizen's self-esteem and sense of social worth.
Să transformăm cazurile sociale în producători încrezători în propria lor valoare.
Let us turn charity cases into producers with a sense of self-worth.
valoare (also: accepţie)
valoare
Pe scurt, acesta va crea valoare adăugată în domeniul unor politici a căror importanţă este evidentă.
In short, it will provide added value in a policy field, the importance of which is obvious.
Rezoluția menționează, de asemenea, importanța prezervării patrimoniului cultural și istoric, care este o valoare europeană importantă.
The resolution also mentions the importance of preserving cultural and historical heritage, which is an important European value.
valoare (also: vrednicie, merit)
volume_up
merit {noun}
În al doilea rând, nu toate cheltuielile angajate în planurile de redresare au aceeaşi valoare.
Secondly, all the spending commitments in the recovery plans are far from being of equal merit.
valoare
volume_up
valor {noun}

Context sentences for "valoare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianEste cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
This is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
RomanianReducerea cu 20 % a consumului de energie, față de o valoare de referință.
It says that energy consumption must be reduced by 20% below the baseline level.
RomanianPrin urmare, trebuie oferite cetăţenilor credite cu o valoare cât mai mică posibil.
Therefore, citizens need to be offered credit amounts that are as small as possible.
RomanianTocmai economiile de scară îşi demonstrează adevărata lor valoare în acest caz.
It is precisely the economies of scale that come into their own here.
RomanianÎn Irlanda, fondul îi asigură unui şomer sprijin în valoare de 6 000 de euro.
In Ireland, it provides an unemployed person with EUR 6 000 of support.
RomanianBugetul Parlamentului pentru anul viitor va crește cu o valoare inferioară ratei inflației.
Parliament's budget for next year will increase by less than the rate of inflation.
RomanianNoul acord privind contribuţia în valoare de 60 de milioane EUR tocmai a fost finalizat.
The new contribution agreement of EUR 60 million has just been finalised.
RomanianMigranții care vin în țările noastre sunt o valoare considerabilă pentru economiile noastre.
Migrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
RomanianAm pregătit un raport care pune în valoare sectorul voluntariatului.
We have prepared a report which raises the profile of the voluntary sector.
RomanianObiectivul nostru comun este limitarea încălzirii globale la celebra valoare de 2ºC.
Our common goal is to limit global warming to the celebrated 2 ºC.
RomanianPână acum, nu se puteau primi decât credite în valoare de 5 000 de euro sau mai mult.
Up to now, someone could only receive credits of EUR 5 000 or more.
RomanianÎn viitor, acest sistem va oferi aceleaşi avantaje şi în cazul tranzacţiilor cu titluri de valoare.
In future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
RomanianProgramul european de asistenţă, în valoare de 400 miliarde de euro, ne va ajuta să depăşim criza.
The EUR 400 billion European aid programme will help us overcome the crisis.
RomanianAu fost înregistrate pierderi de vieți omenești, precum și pierderi materiale în valoare de milioane.
There have been fatalities, as well as material losses valued at many millions.
RomanianDupă părerea mea, o valoare de 10% este cu mult mai potrivită şi de aceea am depus un amendament.
In my opinion, 10% is far more appropriate and that is why I have tabled an amendment.
RomanianÎntr-adevăr, diversitatea reprezintă o valoare majoră pentru Uniunea Europeană.
Indeed, the EU makes its diversityone of its key values.
RomanianFaceți clic pe fila Monitor, apoi faceți clic pe o rată de împrospătare cu o valoare mai mare de 10 Hz.
Click the Monitor tab, and then click a refresh rate that's higher than 10 Hz.
RomanianAl nouălea FED a dispus de fonduri în valoare de 13,5 miliarde de euro pentru perioada 2000-2007.
The ninth EDF has been allocated 13.5 billion for the period 2000-2007.
RomanianÎn prezent, urmează să se instituie o compensare în valoare de 100 milioane de euro.
Now, a compensation is to be created with EUR 100 million.
RomanianÎn acest scop am introdus Programul privind piețele titlurilor de valoare.
To this end, we introduced our Securities Markets Programme.