ES amodorrar
volume_up
[amodorrando|amodorrado] {verb}

amodorrar (also: aletargar)
amodorrar (also: atontar, idiotizar, alelar)
amodorrar
amodorrar
volume_up
v + o + adv, v + adv + o {vb} (make sleepy)

Synonyms (Spanish) for "amodorrar":

amodorrar