"äkta" English translation


Did you mean: akta
SV

"äkta" in English

SV äkta
volume_up
{adjective}

1. general

äkta (also: uppriktig, verklig, riktig, ren)
Däremot skulle en dos äkta avreglering åstadkomma fantastiska resultat.
In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.
I så fall skulle jag helhjärtat kunna stödja en äkta europeisk konstitution.
This would mean that I could fully support a genuine European Constitution.
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
äkta
volume_up
true {adj.} (real)
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
Att ge uttryck åt denna identitet går naturligtvis bara med hjälp av en äkta europeisk politik.
Needless to say, this identity can only find expression in true European policy.
Det behövs en äkta politisk vilja och ekonomiska och mänskliga resurser för att genomföra den.
We need true political will and the economic and human resources to put it into practice.
Patienterna måste vara helt säkra på att de läkemedel som de intar är äkta.
Patients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.
Det är även en garanti för att de pengar som distribueras av dessa enheter verkligen är äkta.
It is also a guarantee that the money distributed by these bodies will be authentic.
Äkta parmesanostar med EU:s kvalitetsstämpel.
Authentic Parmesan cheese is stamped with an EU quality label.
Om våra värderingar är äkta så är det de som skall hjälpa oss att genomföra det samarbete vi vill ha.
Well, if our values are real, it is through them that we will put in place the co-operation that we want.
Well, I wanna be the real thing.
Demokrati är mycket mindre en statsform och mycket mera en äkta tjänst som erbjuds samhället av alla för allas bästa.
Democracy is much less a type of state and much more a genuine service offered by everyone to the community and for the common good.
(Skratt) Nu är det så här att det här är ett äkta, icke photoshoppat foto.
(Laughter) ~~~ Now it turns out this is a legitimate non-photoshopped photo.
Demonstranterna och deras legitima krav är ett äkta uttryck för behovet av öppen debatt.
The demonstrators and their legitimate demands are a genuine expression of the need to open debate.
I äkta meddelanden från Google kan du bli ombedd att klicka på en länk för att bekräfta din e-postadress.
Legitimate messages sent by Google may ask you to click a link to verify your email address.
äkta (also: äktenskaplig, gift)
Om ett äkta par inte vet var de har varandra...
If a married couple don't know where the other stands...
Det är ju egentligen en skandal att man inte ger ett äkta par som varit gifta i tjugofem år en chans att vara hos varandra i det ögonblick då en av de två är döende.
But it is disgraceful that a couple who have been married for 25 years should be refused the chance to be together at a time when one of them is dying.
Vi har dock röstat för flera av Europaparlamentets ändringsförslag som innebär en förbättring, bl.a. i form av ett likställande av registrerade partners med äkta makar.
We have nonetheless voted in favour of quite a few of the European Parliament's ameliorative amendments which, for example, put registered partners on an equal footing with married couples.
äkta (also: ren, teoretisk, hel-, idel)
volume_up
pure {adj.}
I en äkta demokrati bör det finnas så få restriktioner som möjligt för hur människor väljer sina företrädare.
In a pure democracy there should be as few restrictions as possible on how people choose their representatives.
Jag är övertygad om att Bibeln, Guds ord, är den enda rena källan till goda normer och äkta värden.
I am convinced that the Bible, God's word, is the only pure source of proper standards and real values.
Volontärarbete är ett resultat av verklig motivation och äkta altruism, som båda är värden som inte kan överskattas.
Voluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
äkta (also: inpiskad, ärke-)
volume_up
arrant {adj.}
äkta (also: ärlig, verklig)

2. figurative

äkta (also: gedigen, fullödig)

3. "inte förfalskad el. konstgjord"

äkta (also: verklig, riktig, sann, reell)
volume_up
real {adj.}
Även möjligheten att kunna sammankoppla utskrifter är ett äkta framsteg.
It is also a real step forward that invitations to tender can be collated.
Här äger en äkta kunskapsöverföring rum, som inte skall underskattas.
A real transfer of knowledge can take place here, and it should not be underestimated.
En ytterst ovanlig handling, ett brott av en äkta politisk skurk!
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!

Context sentences for "äkta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn av fem kvinnor blir offer för brutala övergrepp från sin äkta man eller partner.
One in five women suffers violence at the hands of their spouse or partner.
SwedishFör äkta makar innebär detta att det blir omöjligt att bli egenföretagare i Sverige.
For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
SwedishTill detta behövs det att man fortsätter med äkta och inte med kvasimonopol.
So we do not need the continuation of monopolies and quasi-monopolies.
SwedishYtterligare ett problemkomplex blir aktuellt, om den äkta maken är medborgare i tredje land.
Another set of problems arises if the spouse is a national of a third country.
SwedishDet är det bästa och säkraste sättet att kontrollera att en visering är äkta.
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
SwedishJag tänker ta mig fan inte be om ursäkt, för det här är nämligen en äkta demokratisk uppgörelse!
I am damned if I will apologise, because this is a proper democratic discussion.
SwedishÄkta make nummer fyra är hemma, och hans idé om att vara som en familj är att kritisera mig.
Husband number four's at home, and his idea of acting like a family is to criticize me.
SwedishFör detta internationella svar kräver vi ett äkta europeiskt svar.
For this international response we require a genuinely European response.
SwedishI fråga om äktenskap anser man det vara logiskt att den äkta makan/maken får följa med.
Marriage - we think that this is logical; the person's spouse must be allowed to accompany them.
SwedishSlutligen vill vi peka på behovet av att utveckla äkta integrationsstrategier.
For this to happen, Europe must have the capacity to receive, host, employ and integrate these people.
SwedishHur kan ett äkta parlament annars fungera, eller är detta inte ett äkta parlament?
Amongst others, Mr Watson said so, although he himself had previously been rude about Marta Andreasen.
SwedishI Grekland har exempelvis 35 mord på äkta makar registrerats under de senaste arton månaderna.
In Greece, for example, 35 spouse murders have been recorded over the past eighteen months.
SwedishI fråga om äktenskap anser man det vara logiskt att den äkta makan / maken får följa med.
Marriage - we think that this is logical; the person's spouse must be allowed to accompany them.
SwedishVi vill skapa ett äkta skydd för de grundläggande rättigheterna för våra medborgare i Europa.
We want to ensure that the fundamental rights of the European public are genuinely protected.
SwedishDet är bara genom äkta europeiska och framtidsinriktade lösningar som vi kan tackla den här krisen.
Only with actual European and future-oriented solutions can we meet this crisis head-on.
SwedishFör det första bör de avtal som nås vara äkta partnerskapsavtal och till ömsesidig nytta.
Second, many more are being over-exploited on a global basis.
SwedishDessutom var många kvinnor ekonomiskt beroende av sina äkta makar.
Moreover, many women were financially dependent on their husbands.
SwedishDet är med äkta tillfredsställelse som jag välkomnar betänkandet från vår kollega Anne Van Lancker.
It gives me great satisfaction to welcome the report from our colleague Anne Van Lancker.
SwedishDen är en äkta supermakt jämfört med de europeiska institutionernas subventionsmöjligheter.
It is a veritable superpower compared with the potential of subsidies from the European institutions.
SwedishDet är en äkta Dior-klänning, och du har fantastiska ben.
But the dress is an original Dior... and you've got sensational legs.