"ändring" English translation

SV

"ändring" in English

volume_up
ändring {comm. gen.}

SV ändring
volume_up
{common gender}

1. general

ändring (also: förändring, modifiering)
Detta är ingen ändring av innehållet, utan en rent teknisk ändring.
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Jag minns att denna ändring inte gjordes under mötet.
It is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
En andra ändring gäller begränsningen av användningen av kapitel-2-flygplan.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
ändring (also: förbättring)
En begäran om ändring har tyvärr hittills alltid blivit avvisad.
Unfortunately, any amendments proposed to date have been rejected.
När det gäller måndag, tisdag och onsdag har jag inte fått någon begäran om ändring.
As far as Monday, Tuesday and Wednesday are concerned, no amendments have been proposed.
Jag har en muntlig ändring som innebär ändringar på fyra ställen.
   Mr President, I have an oral amendment that applies to four amendments.
ändring (also: förändring, modifikation)
En ändring av förteckningen skulle därför kräva ett nytt beslut av rådet.
A modification of the list would therefore require a new Council decision.
Den ändring ni nämner har redan ombesörjts av tjänsteenheterna.
The modification you mention has already been taken care of by the services.
Detta har till och med lett till en ändring av EU:s politik för landsbygdens utveckling.
This has even led to the modification of the European Union's rural development policy.
ändring (also: förändring, omslag, flykt, chans)
volume_up
break {noun}
ändring (also: växel, skifte, ombyte)
volume_up
change {noun}
En ändring i detta system skulle nödvändigtvis innebära en ändring av den europeiska patentkonventionen.
A change in this regime would necessarily mean making a change to the EPC.
Därför måste det ske en ändring i strukturen i organisationsschemat.
For this reason a change is called for in the structure of the chart.
Vi anser det förslag som valdes utgör en intressant ändring av inriktningen.
We consider that the chosen proposal was an interesting change in the approach.
ändring (also: kontakt, byte, spö, strömbrytare)
volume_up
switch {noun}
För det första är det viktigt att erkänna att detta direktiv, om det genomförs till fullo - vilket är ett stort frågetecken - skulle innebära en ändring bort från deponier som avfallshanteringsmetod.
Firstly, it is important to recognize that this directive, if it is fully implemented - and that is a big 'if ' - would result in a switch of emphasis away from landfill as a means of waste disposal.

2. law

ändring
Det finns sedan ytterligare en ändring av ändringsförslag 11, som är i två delar.
There is then a further amendment to Amendment No 11, which is in two parts.
Förfarandet för framställningar (ändring av avdelning VIII i arbetsordningen) (
The petitions process (Amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (
Vi kan följaktligen godta ändringsförslaget, men med denna ändring.
We can therefore accept this amendment in principle but with this modification.

Context sentences for "ändring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn liten ändring här och där så kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani
A little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.
SwedishÄndring av arbetsordningen till följd av det interinstitutionella avtalet (OLAF)
Changes to the Rules of Procedure following the interinstitutional agreement (OLAF)
SwedishJag uppmanar därför ledamöterna att stödja denna ändring av ändringsförslag 42.
be replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
SwedishI maj 2010 trädde en omfattande ändring av EU:s socialförsäkringslag i kraft.
A major reform of European social security law entered into force in May 2010.
SwedishMen kommissionen förslag till ändring av cancerdirektivet är långt i från bra nog.
But the Commission proposal to amend the cancer directive is far from satisfactory.
SwedishAndra återigen anser att en grundläggande ändring av systemet är oundgänglig.
Others, however, believe that radical changes to the system are indispensable.
SwedishDenna ändring är absolut nödvändig och måste komma till stånd snarast möjligt.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
SwedishFörenklat förfarande för ändring avseende unionens inre politik och inre åtgärder
Simplified revision procedure concerning internal Union policies and action
SwedishVi skall först rösta om ändring nr 1, för att se om den accepteras eller ej.
We shall first vote on corrigendum No 1, to see whether or not it is accepted.
SwedishProtokoll om ändring av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
SwedishDet är därför vi är fullt och fast emot en ändring av stabilitets- och tillväxtpakten.
That is why we are firmly opposed to the Stability and Growth Pact being altered.
SwedishKraven på ändring av förordningen om införselpris inleddes 2003.
(ES) Mr President, calls for the Entry Price Regulation to be modified began in 2003.
SwedishDet handlar egentligen om en obetydlig ändring som inte påverkar innehållet.
This is actually a very small correction that in no way changes the content.
SwedishI praktiken kommer det att visa sig vara otillräckligt och i starkt behov av ändring.
In practice, it will turn out to be inadequate and badly in need of revision.
SwedishDu kan ångra varje automatisk ändring direkt, t.ex. med Kommando Ctrl +Z.
You can immediately undo any automatic changes, for example with Command Ctrl +Z.
SwedishJag skulle vilja inleda med att påpeka en teknisk ändring.
Mr President, I should like to begin by pointing out a technical correction.
SwedishJag hoppas att även PPE-DE-gruppen kan gå med på en sådan ändring av arbetsordningen.
I hope the PPE-DE Group will also be able to agree to amending the Rule in this way.
SwedishHär handlar det inte alls om en ändring av maktbalansen mellan institutionerna.
This has nothing whatsoever to do with shifting the balance of interinstitutional power.
SwedishI dag har 1 800 organisationer vänt sig till oss för att kräva en ändring av systemet.
Today, 1,800 organisations are addressing us and calling for changes to the system.
SwedishI Nicefördraget föreskrivs en ändring av denna bestämmelse i två etapper.
The Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.