"är" English translation


Did you mean: år, AR
SV

"är" in English

EN
volume_up
vara {comm. gen.}

SV är
volume_up
{verb}

är
volume_up
are {vb}
Är en utredning på gång som ska upptäcka dessa eventuella kopplingar?
Are there any investigations under way to uncover any such possible links?
Det är en fördel med att bo i Åre - många har anledning att komma på besök.
It is an advantage of living in Åre - many have reason to come visit.
EU-entusiaster utropar ”Europa, här är vi”!
Euro-enthusiasts cried ‘Europe, here we are!’

Synonyms (Swedish) for "är":

är
vara

Context sentences for "är" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishUtvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishKvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
Women have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
SwedishVi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
I also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
SwedishSkapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
Mr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishFör det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
SwedishSyftet med den årliga översynen är att identifiera sådana möjliga förbättringar.
The aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishDetta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishDet är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
It is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.