"ärlig" English translation


Did you mean: årlig
SV

"ärlig" in English

SV ärlig
volume_up
{adjective}

ärlig (also: öppen, uppriktig, rak, sanningsenlig)
volume_up
honest {adj.}
Vi är faktiskt en ärlig mäklare, och vi bör vara kraftfulla i detta sammanhang.
We are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Om man skulle tillämpa ärlig märkning skulle konsumenterna inte köpa dessa varor.
If labelling were honest, consumers would not buy the products.
För att vara helt ärlig måste jag säga att det varierar från land till land.
To be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
ärlig (also: uppriktig, innerlig, djupt känd)
Sanna européer, ärliga demokrater och uppriktiga frihetsälskare bör rösta mot den.
True Europeans, honest democrats and sincere lovers of freedom should vote against it.
Analysen av situationen är visserligen ärlig, men de slutsatser som rådet kommer fram till anser jag inte vara korrekta.
The analysis of the situation is sincere of course, but I do not believe that it reaches the right conclusions.
Jag tror inte att jag kommer att få uppleva ytterligare en sådan rik, ärlig, uppriktig och djup politisk erfarenhet som denna.
I do not think that I will enjoy another such rich, honest, sincere and profound political experience as this one.
ärlig (also: uppriktig, entydig, enkel)
Trots detta försvarar jag en ärlig och rätlinjig politik och kan därför inte acceptera förslaget till direktiv om förbud mot tobaksreklam.
Nevertheless, I also want to see an honest and straightforward policy and cannot therefore endorse the proposal for the directive on the tobacco advertising ban.
Vårt gemensamma förflutna, den tid – för trettio år sedan – när vi sjöng tillsammans, tvingar mig att vara fullständigt ärlig och uppriktig mot er.
The past we share, the time – thirty years ago – that we sang together, oblige me to be frank and perfectly straightforward with you.
Det gläder mig att det är ett rakare och mer ärligt system som inte ger möjlighet för ledamöter att göra privata vinster på ett sjukt reseersättningssystem, som det är idag.
I am delighted that it is a more straightforward and honest system, so that Members will no longer be able to profit from the unfair travel expenses system currently in operation.
ärlig (also: öppen)
ärlig (also: öppen, uppriktig, frank)
volume_up
candid {adj.}
So I'm gonna be completely candid with you.
Jag vill ge ett ärligt och så fullständigt svar som möjligt på det som har sagts eftersom detta handlar om viktiga frågor.
I want to make a candid and as full as possible response to what has been said because these are important issues.
Det är bäst med en ärlig politisk sanktion, som skulle göra det möjligt att starta om från sundare grunder och att bevara utsikterna till en demokratisering av våra institutioner.
A candid political sanction would be better, which would make it possible to distribute on a sound basis and preserve the prospects of democratization of our institutions.
ärlig (also: vardaglig, tydlig, uppriktig, tråkig)
volume_up
plain {adj.}
ärlig (also: noga, sorgfällig, nogräknad)
ärlig (also: ordentlig, öppen, klar, jämn)
volume_up
square {adj.}
I won fair and square!
Helt ärligt, med den förändring jag såg på torget trodde jag det gått 12 år.
Seriously, with the amount of change I had noticed in this square, I thought it was 12 years.
ärlig (also: rak, renhårig)
volume_up
straight {adj.} (honest, non-twisted)
Vi kan lösa det snabbare om du är ärlig.
We can solve your case sooner if you're straight with us.
It is time for some straight talking.
ärlig (also: rak, upprätt)
ärlig (also: öppen, snäll)
ärlig (also: verklig, äkta)
Det är klart att ett ärligt rederi inte registrerar sina fartyg i Kambodja.
It is obvious that a bonafide company does not register its ships in Cambodia.

Context sentences for "ärlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm jag ska vara helt ärlig - som jag alltid är - gjorde detta beslut mig besviken.
To be open and frank with you - as I always am - I was disappointed with this decision.
SwedishDe kommer alla att samlas för att ha en ärlig diskussion om förvaltning.
They will all gather together in order to hold a genuine debate on governance.
SwedishVi hade också en utmärkt ärlig och öppen diskussion där jag själv deltog.
We also had an excellent frank and open dialogue in which I personally participated.
SwedishVi anser att en högtsträvande och ärlig kompromiss bildar grunden för politiken.
We believe that compromise, when it is lofty and honourable, forms the foundation of politics.
SwedishHan har varit rättvis och ärlig och, vilket gläder mig, delat mina federala strävanden.
He has been a fair, frank, and I am pleased to say federalist companion.
SwedishDärvid måste denna vaccinering och hållandet av djur vid liv också få en ärlig chans.
Moreover, such emergency vaccination and keeping animals alive must be given a fair chance.
SwedishAtt föra en ärlig politik innebär att man följer avtal och håller vad man har lovat.
Political honesty means abiding by agreements and keeping promises.
SwedishHur skall en ärlig utvärdering av framsteg och resultat inom sysselsättningspolitiken kunna ske?
And how are we to evaluate honestly the progress and results of employment policy?
SwedishFör att vara helt ärlig gick det alldeles galet för medlemsstaterna förra året.
To be frank, Mr President, Member States bottled it last year.
SwedishLåt mig vara ärlig, vissa av våra universitet är fortfarande är mycket korporativa, mycket slutna.
Let us be frank: some of our universities are still very corporatist, very closed.
SwedishFör att vara ärlig är jag inte helt säker på vem ni menar, vem som nämnde Tjeckoslovakien.
To tell you the truth, I am not altogether sure who you mean, who mentioned Czechoslovakia.
SwedishHur som helst, herr talman, låt oss framför allt välja en ärlig utvidgning i april 2003.
At any rate, we should, above all, vote in favour of a fair-minded enlargement in April 2003.
SwedishJag delar åsikt med dem som kräver en bred och ärlig debatt.
Mr President, I would like to thank you all for this long but stimulating debate.
SwedishJag skulle ändå vilja reagera på er uppmaning och jag vet att den är ärlig.
Nevertheless, I wish to respond to your invitation and I know that your invitation is honestly meant.
SwedishFör att vara helt ärlig måste vi också erkänna att ni inte helt kan ställas till svars för det.
In complete fairness, we must also admit that you cannot be held solely responsible for that.
SwedishPropositionen uppmanar lobbygrupperna till en ärlig och öppen attityd.
The proposal requires lobbyists to behave fairly and honestly.
SwedishDet är en sann och ärlig plikt att bekämpa fattigdomen i världen.
To combat world poverty is a genuine and honourable undertaking.
SwedishMen nu ska jag som alltid vara mycket ärlig och öppen mot er.
But now I am going to be, as always, very frank and open with you.
SwedishDebatten har dock alltid varit ärlig, öppen och konstruktiv.
This debate, however, has always been frank, open and constructive.
SwedishFörebyggande arbete kan endast byggas på en ärlig öppenhet.
Prevention will only be possible if there is honesty and openness.