"ålägga" English translation

SV

"ålägga" in English

SV ålägga
volume_up
{verb}

1. general

ålägga (also: lägga, lägga på, belägga, införa)
volume_up
to impose {vb} (impose some form of punishment)
Den kommer dessutom att kunna ålägga böter om dessa krav inte efterlevs ordentligt.
It will also be able to impose fines if safety is not properly implemented.
Man kan inte ålägga sanktioner som strider emot vissa saker som vi skriver under.
You cannot impose sanctions that go against some of the things to which we subscribe.
Kommissionen är inte berättigad att ålägga sanktioner.
The Commission is not empowered to impose sanctions.
Den allvarliga anklagelsen ger Castro möjligheten att på grundval av lag 88 ålägga dem hårda straff.
This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88.
Inget EU-land ska kunna ålägga någon postoperatör skyldigheten att ha enhetstaxa för porto.
No EU country is to be allowed to impose a requirement on any postal operator to charge a standard rate for postage.
Ändå går betänkandet längre än att bara ålägga allmänheten direkta avgifter.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.
ålägga (also: binda fast, fästa, binda ihop, stelna)
Vi får inte redan nu ålägga våra industrier vissa förbindande val, samtidigt som tekniken snabbt utvecklas.
Choices must not be made now which would bind our industries, while technology is evolving rapidly.
En sådan odemokratisk makt är olaglig i Storbritannien, för inget brittiskt parlament kan ålägga sina efterträdare något.
Such undemocratic powers are illegal in the United Kingdom, because no British Parliament can bind its successors.
Vi kan inte acceptera att denna reform ger vissa stater rätt och makt att ålägga dem som inte önskar det tvingande texter.
We cannot agree to this reform granting some states the right and the power to force binding texts on states which are unwilling.
En viktig förbättring är att man avstår från att ålägga de större medlemsstaterna att införa territoriella valdistrikt och att maximiutgifter för valkampanjerna kan fastställas.
A major improvement is the fact that territorial constituencies for elections are no longer imposed on the larger Member States and that maximum expenses for the election campaigns can be prescribed.

2. law

ålägga
volume_up
to bind over {vb} [Brit.]
ålägga
För att tvinga de skyldiga oljetrusterna måste man beslagta alla deras egendomar i Europeiska unionen, för att ålägga dem att betala genast.
In order to force the guilty oil companies to do this, we must confiscate all their assets within the European Union, to make them pay immediately.

Synonyms (Swedish) for "ålägga":

ålägga

Context sentences for "ålägga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet duger inte att upprätta långsiktiga planer och ålägga dessa från ovan.
It is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
SwedishJag kan dock inte acceptera försöket att ålägga ECNN utvärderingsuppgifter.
I cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
SwedishÄndå går betänkandet längre än att bara ålägga allmänheten direkta avgifter.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.
SwedishJag anser att det är naivt att tro att vi kan ålägga Förenta staterna att göra någonting.
I believe it is naïve to believe that we can put the United States under an obligation.
SwedishAtt ålägga dödsstraff på unga lagöverträdare är förbjudet enligt internationell lag.
The imposition of the death penalty on young offenders is prohibited under international law.
SwedishI annat fall riskerar vi att ålägga företagen ytterligare betungande bördor.
Otherwise, we risk imposing a further harmful burden on business.
SwedishECB: minimireserver - ECB: befogenhet att ålägga sanktioner- ECB: statistisk information
ECB: minimum reserves - ECB: sanctions - ECB: statistical information
SwedishVi kan inte ständigt och jämt ålägga kandidatländerna kriterier som vi själva inte uppfyller.
We cannot keep setting criteria for candidate countries which we fail to meet ourselves.
SwedishFör att rättfärdiga sig sa han att han inte hade någon rätt att ålägga medlemsstaterna något.
To justify himself, he said that he had no right of injunction in relation to Member States.
SwedishZissener pekade på att man inte kan ålägga TV-bolagen att sända damtävlingar.
Mrs Zissener has pointed out that we cannot force the television channels to broadcast women's sporting events.
Swedish, att ålägga fred.
That is what people call 'peace-enforcing ', the imposition of peace.
Swedish, att ålägga fred.
That is what people call 'peace-enforcing', the imposition of peace.
SwedishDet är inte parlamentets uppgift att ålägga regeringarna att se till att armén driver miljöpolitik.
It is not Parliament's job to tell governments that they must have the army running environmental policy.
SwedishDet vore lika absurt som att ålägga en kaféägare ansvar att kontrollera vad som sägs över kaféborden.
That would be as absurd as making a café owner liable for monitoring what is said across the café tables.
SwedishJag anser att parlamentet bör ålägga kommissionen att öka sitt engagemang för Agenda 21-programmet.
In my opinion, Parliament should insist that the Commission increase its input into the Agenda 21 programme.
SwedishDet har ställts en del frågor om hur kommissionen ser på att ålägga finansinstitut att betala avgifter och skatter.
There were some questions about the Commission's views on levies and taxes on financial institutions.
SwedishVi har därför anledning att uppmärksamma problemet och ålägga medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder.
It is therefore right that we should be concerned with this and oblige the Member States to introduce a suitable policy.
SwedishLandet behöver även ålägga sig självbehärskning för att inte på nytt hamna i intoleransens och omänsklighetens utförsbacke.
It also needs self-restraint if it is never again to slip down that slope of intolerance and inhumanity.
SwedishInget EU-land ska kunna ålägga någon postoperatör skyldigheten att ha enhetstaxa för porto.
To conclude, I want to refer to the first question concerning the common consolidated corporate tax base, which would solve the problem.
SwedishI dag måste vi ålägga oss själva de regler som vi redan i flera år har ålagt ekonomin och fiskarna.
Today we need to set ourselves rules that we have already been imposing on our economy and on our fishermen for a number of years.