"åtaganden" English translation

SV

"åtaganden" in English

SV åtaganden
volume_up
{plural}

Där fanns politiska åtaganden, och en del ekonomiska åtaganden, och alla gick med i kampen.
There was political commitment, some financial commitment, and everybody joined in the fight.
För att ordna finansieringen behövs det åtaganden från myndigheternas sida.
We need commitment from the government if we are to get the funding together.
Det är viktigt att båda sidor av industrin gör åtaganden och bidrar till processen.
The commitment and contribution of the two sides of industry is very important.

Context sentences for "åtaganden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna volym täcks nästan av det internationella samfundets befintliga åtaganden.
This amount is nearly covered by existing pledges by the international community.
SwedishJag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.
I call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
SwedishFöreträdarna för de utvecklade länderna gjorde inte några konkreta åtaganden.
The representatives of the developed world did not adopt any concrete obligations.
SwedishDe deltagande länderna gjorde inte mindre än 21 åtaganden för att bekämpa terrorismen.
The participating countries made no less than 21 obligations to fight terrorism.
SwedishKinas WTO-åtaganden sex år efter inträdet fullgörs fortfarande alltför sällan.
China's WTO obligations six years after it became a member are still too often unmet.
SwedishVi vet alla att av 1,27 procent är 1,14 procent åtaganden och cirka 1 procent används.
We all know that, of the 1.27%, 1.14% is committed and approximately 1% is spent.
SwedishUtbetalningar som är strikt kopplade till åtaganden uppgick till 74 miljoner euro 2010.
Disbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
SwedishSom sådana måste de naturligtvis möta sina åtaganden med hänsyn till öppenhet.
As such, they must obviously meet obligations with regard to transparency.
SwedishOrdförandeskapet har gjort detta genom åtgärder och åtaganden, även praktiska.
Her Britannic Majesty’ s Minister with responsibility for European affairs is with us.
SwedishVi måste också uppfylla våra åtaganden; därför har vi alltid frågat kommissionen.
We too must carry out our tasks, which is why we have always questioned the Commission.
SwedishUrsäkta att jag är litet sen - jag hade andra åtaganden.
Mr President, my apologies for being somewhat late - I had another engagement.
SwedishEuropeiska unionen har gjort åtaganden i detta avseende och dessa skall genomföras.
What, for example, are the practical implications for the European budget?
SwedishDen tredje uppgiften är att fullfölja EU:s åtaganden mot resten av världen.
And the third task is fulfilling Europe's undertakings towards the rest of the world.
SwedishBåde Europeiska unionen och det globala partnerskapet G8 har gjort åtaganden.
The reinforced code of conduct will go beyond physical exports of goods and technology.
SwedishVi inser att konfliktförebyggande och krishantering är långsiktiga åtaganden.
We recognise that conflict prevention and crisis management are long-term undertakings.
SwedishVi vet alla att av 1,27 procent är 1,14 procent åtaganden och cirka 1 procent används.
We all know that, of the 1.27 %, 1.14 % is committed and approximately 1 % is spent.
SwedishRådet levde inte upp till sina åtaganden under trepartsmötet i maj här i Strasbourg.
The Council did not honour its undertakings in the trialogue in May here in Strasbourg.
SwedishTack vare överföringen av teknik kan Kina mycket väl göra åtaganden efter 2012.
Thanks to the transfer of technology, China may well take on board obligations after 2012.
SwedishFör att förändra saker och ting på marken krävs det politisk vilja och stora åtaganden.
To change things on the ground, we will need political will and a major undertaking.
SwedishSå visar det sig alltså att för små åtaganden kan ändå det ena och det andra förbättras.
So there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.